Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Οργανόγραμμα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Οργανόγραμμα

Η λειτουργία της Τράπεζας ασκείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. , ή τους αναπληρωτές του, από τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, μέσω διοικητικών μονάδων και τμημάτων, στο πλαίσιο των Νόμων, των Κανονισμών, των οδηγιών της Τράπεζας της Ελλάδος, του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενημερωθείτε εδώ για το Οργανόγραμμα της Τράπεζας