Αναζήτηση

Pancreta Online
Πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για ασφαλείς συναλλαγές

Pancreta Online
Πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για ασφαλείς συναλλαγές

Προσωπικοί Κωδικοί Ασφάλειας PANCRETA ONLINE

 • Οι προ­σω­πι­κοί κω­δι­κοί ασφά­λει­ας (username, password) για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική τραπεζική - PANCRETA ONLINE - είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν πρέ­πει να τους απο­κα­λύ­πτε­τε σε κα­νέ­ναν.
 • Η δια­φύ­λα­ξη των προ­σω­πι­κών κω­δι­κών ασφά­λει­ας είναι ευ­θύ­νη του χρή­στη της υπηρεσίας. Σε πε­ρί­πτω­ση που δια­πι­στώ­σε­τε ή υπο­πτευ­θεί­τε κλοπή/υπο­κλο­πή, ει­δο­ποι­ή­στε αμέ­σως την Τρά­πε­ζα, στην 24ωρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση πε­λα­τών στο τη­λέ­φω­νο (+30) 2810338800.
 • Αλ­λά­ζε­τε σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα τον μυ­στι­κό κω­δι­κό πρόσβασης (password).
 • Προτιμήστε ο νέος μυστικός κωδικός πρόσβασης να μην είναι εύκολα προβλέψιμος (να μην περιέχει κάποιο προσωπικό σας στοιχείο, π.χ. ημερομηνία γέννησης).
 • Επι­λέξτε σύν­θε­τους μυ­στι­κούς κω­δι­κούς πρόσβασης. Φυ­λάσ­σε­τέ τους με τρόπο που να μην είναι δυ­να­τή η υπο­κλο­πή τους και πάντα σε δια­φο­ρε­τι­κό μέρος από το όνομα συν­δρο­μη­τή (username).
 • Ενεργοποιήστε στις συσκευές που τα υποστηρίζουν, τους μηχανισμούς FaceID ή δακτυλικό αποτύπωμα, για την πρόσβασή σας στο σύστημα.
 • Αγνοήστε τη­λε­φω­νι­κές κλή­σεις (voice phishing) στις οποίες σας παρα­κι­νούν να απο­κα­λύ­ψετε  οποιοδήποτε από τα στοιχεία και κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής ή στοιχεία και PIN καρτών ή αριθ­μό λο­γα­ρια­σμού, διότι στόχο έχουν να υπο­κλέ­ψουν τα δεδομένα σας.
 • Αγνο­ή­στε και διαγράψτε άμεσα πα­ρα­πλα­νη­τι­κά μη­νύ­μα­τα (phishing emails) μέσω ηλε­κτρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μεί­ου ή/και sms ή/και messenger ή/και viber στα οποία ζητούνται να συμπληρώσετε τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς ταυτοποίησης. Τα μη­νύ­μα­τα αυτά σας προ­τρέ­πουν να με­τα­βείτε σε συ­γκε­κρι­μέ­νη σε­λί­δα προ­κει­μέ­νου να πλη­κτρο­λο­γή­σετε τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία (όνομα συν­δρο­μη­τή/username, μυ­στι­κό κω­δι­κό πρόσβασης/password, πρό­σθε­το κω­δι­κό ασφάλειας) και οι επιτήδειοι να σας τα υποκλέψουν.

Η Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα σε καμία περίπτωση και με κα­νέ­να τρόπο (τη­λε­φω­νι­κά ή μέσω email/sms/messenger/viber) δεν θα σας ζη­τή­σει στοιχεία καρτών ή το PIN σας ή τους κω­δι­κούς ηλεκτρονικής Τραπεζικής σας.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από κακόβουλες ενέργειες

Κα­κό­βου­λοι (hackers) δύ­να­νται να προ­σπα­θή­σουν εν αγνοία σας μέσω της πλοήγησής σας στο δια­δίκτυο ή/και μέσω ηλε­κτρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μεί­ου να εγκα­τα­στή­σουν στη συσκευή σας, κα­κό­βου­λα προ­γράμ­μα­τα (Viruses, Spyware Trojan Horses Worms κ.ά.). για την υπο­κλοπή προ­σω­πι­κών σας στοιχείων (π.χ. αριθμό λογαριασμού, αριθμό κάρτας, αριθμό κινητού τηλεφώνου), προσωπικών κω­δι­κών ασφάλειας, να κα­τα­στρέ­ψουν αρ­χεία και προ­γράμ­μα­τα ή/και να κρυπτογραφήσουν όλη τη συσκευή σας με σκοπό να σας ζητήσουν χρήματα για την επανάκτηση της πρόσβασής σας σ΄αυτή.

Η Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα προ­τεί­νει να:

 • βε­βαιώ­νε­στε ότι πλοη­γή­στε στην ιστο­σε­λί­δα της Παγκρήτιας Τράπεζας,
 • αποφεύγετε να πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου από Internet café, δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλους χώρους στους οποίους πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση στους ίδιους υπολογιστές. Προτιμήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή κάποιον για τον οποίο είστε βέβαιοι για το επίπεδο ασφάλειας,
 • ενη­με­ρώ­νε­τε τακτικά, με τις τε­λευ­ταί­ες εκ­δό­σεις, το λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα της συσκευής σας, τα προ­γράμ­μα­τα προ­στα­σί­ας από κα­κό­βου­λο λο­γι­σμι­κό (anti-virus,anti-malware), τα προ­γράμ­μα­τα πλοήγησης (browsers), όπως επί­σης και εφαρ­μο­γές που χρη­σι­μο­ποιεί­τε για τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των τρα­πε­ζι­κών σας συ­ναλ­λα­γών,
 • θω­ρα­κί­ζε­τε την συσκευή σας με μηχανισμούς/προγράμματα ασφάλειας, όπως Firewalls, Antivirus, Antispyware,
 • δίνετε προσοχή σε "πε­ρί­ερ­γες" συ­μπε­ρι­φο­ρές της συσκευής σας (καθυστέρηση στην εκτέλεση εφαρμογών, αυτόνομη εκτέλεση προγραμμάτων, άνοιγμα/κλείσιμο παραθύρων, απενεργοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας κλπ.) διότι είναι πολύ πι­θα­νόν να προ­κα­λού­νται από την εγκα­τά­στα­ση κα­κό­βου­λων προ­γραμ­μά­των,
 • μην απα­ντά­τε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αγνοήστε μηνύματα SMS που σας ζη­τούν στοι­χεία των λο­γα­ρια­σμών ή των προσωπικών κω­δι­κών σας και μην ακο­λου­θεί­τε/επιλέγετε τους συν­δέ­σμους (links) που προ­τεί­νουν,
 • μην ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) για την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν είστε βέβαιοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα άγνωστης προέλευσης που περιέχουν συνημμένα αρχεία με κατάληξη .exe, .pif, ή .vbs. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι ιοί στέλνουν αντίγραφά τους σε όλες τις επαφές που υπάρχουν στο βιβλίο διευθύνσεων του υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να φαίνεται ότι έχει σταλεί από κάποιον γνωστό σας.
 • Μην απαντάτε σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία. Επίσης, μην στέλνετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών σας μέσω μίας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail). Είναι εύκολη η υποκλοπή των στοιχείων από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • μη δίνετε ποτέ τον απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής σας σε υποτιθέμενους «τεχνικούς» ή «υπάλληλους» της τράπεζας, για τεχνική υποστήριξη ή την διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών. 
 • φρο­ντί­ζε­τε για την ασφα­λή δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των μυ­στι­κών κω­δι­κών ασφαλείας σας.
 • απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Αυτόματης Καταχώρησης» του προγράμματος περιήγησης. Η λειτουργία αυτή αποθηκεύει τους κωδικούς σας στον υπολογιστή, γεγονός που τους καθιστά έκθετους πχ σε περίπτωση που χρειαστεί να στείλετε για επισκευή την συσκευή σας ο τεχνικός θα έχει άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
 • μην αναπαράγετε σε οποιαδήποτε επικοινωνία (email, sms, social media, τηλέφωνο, φωτογραφία) στοιχεία των καρτών σας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός).
 • ελέγχετε τακτικά τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και τους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών σας για οποιαδήποτε ασυνήθιστη συναλλαγή ή ανάληψη και ειδοποιήστε αμέσως την τράπεζα σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε διαφορά. Φροντίστε να καταστρέφετε όσα έγγραφα δεν σας χρειάζονται πλέον, όπως οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που ακυρώνετε, τα αντίγραφα των λογαριασμών σας ακόμα και τις αποδείξεις που λαμβάνετε από τα ΑTM/APS/POS.
 • πραγματοποιήστε ηλεκτρονικές αγορές μόνο από εταιρείες που σας παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας κατά την πληρωμή. 
 • μειώστε τα όρια συναλλαγών των καρτών σας ώστε οι συνδεδεμένοι με την κάρτα λογαριασμοί σας να έχουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση.
 • ενημερώνετε άμεσα την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή σε στοιχεία ταυτοποίησης (διευθύνσεις, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, διαβατήριο) καθώς και σε περίπτωση απώλειας κλοπής τους.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι πλοηγούμαι στην ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας;

Χρη­σι­μο­ποιεί­τε τις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες της Παγκρήτιας Τράπεζας μόνο μέσω των επί­ση­μων ιστο­σε­λί­δων της (www.​pan​cret​aban​k.​gr, www.​pan​cret​aonl​ine.​gr ) και όχι μέσω συν­δέ­σμων (links) ή ανακατεύθυνσης από άλλα sites.

Πριν από κάθε χρήση των ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών της Παγκρήτιας Τράπεζας, βε­βαιω­θεί­τε ότι βρί­σκε­στε στο ασφα­λές πε­ρι­βάλ­λον συ­ναλ­λα­γών της, ως ακο­λού­θως:


Εάν χρη­σι­μο­ποιεί­τε Internet Explorer 11:

 1. Ελέγχετε ότι ο σύνδεσμος που πλοηγήστε ξεκινά με το πρόθεμα https://
 2. Κάντε κλικ στο "λου­κε­τά­κι" που πα­ρου­σιά­ζε­ται στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου του Internet Explorer.
 3. Πα­ρου­σιά­ζε­ται ένα πα­ρά­θυ­ρο δια­λό­γου. Επι­λέξ­τε “View Certificates” στο κάτω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου.
 4. Επι­λέξ­τε “Details” στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου.
 5. Επι­λέξ­τε το πεδίο “Subject”.
 6. Το στοι­χείο "Κοινό όνομα (CN)" / "Common Name (CN)” πρέ­πει να δεί­χνει www.​pan​cret​aonl​ine.​gr.
 7. Το στοι­χείο Ορ­γα­νι­σμός (Ο)" / "Organization (O)" πρέ­πει να δεί­χνει "Pancretan Cooperative Bank L.L.C.".


Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Edge:

 1. Ελέγχετε ότι ο σύνδεσμος που πλοηγήστε ξεκινάει με το πρόθεμα https://
 2. Κάντε κλικ στο "λου­κε­τά­κι" που πα­ρου­σιά­ζε­ται στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου του Microsoft Edge.
 3. Πα­ρου­σιά­ζε­ται ένα πα­ρά­θυ­ρο δια­λό­γου. Επι­λέξ­τε “View Certificate”.
 4. Το στοι­χείο πρέ­πει να δεί­χνει www.​pan​cret​aonl​ine.​gr. Valid Certificate
 5. Το στοι­χείο Subject Organization πρέ­πει να δεί­χνει "Pancretan Cooperative Bank L.L.C.".


Εάν χρη­σι­μο­ποιεί­τε Google Chrome:

 1. Ελέγχετε ότι ο σύνδεσμος που πλοηγήστε ξεκινάει με το πρόθεμα https://
 2. Κάντε κλικ στο "λου­κε­τά­κι" που πα­ρου­σιά­ζε­ται στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου του Google Chrome.
 3. Πα­ρου­σιά­ζε­ται ένα πα­ρά­θυ­ρο δια­λό­γου. Επι­λέξ­τε “Certificate”.
 4. Επι­λέξ­τε “Details” στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου.
 5. Επι­λέξ­τε το πεδίο “Subject”.
 6. Το στοι­χείο "Κοινό όνομα (CN)" / "Common Name (CN)” πρέ­πει να δεί­χνει www.​pan​cret​aonl​ine.​gr.
 7. Το στοι­χείο Ορ­γα­νι­σμός (Ο)" / "Organization (O)" πρέ­πει να δεί­χνει "Pancretan Cooperative Bank L.L.C.".


Εάν χρη­σι­μο­ποιεί­τε Mozilla Firefox:

 1. Ελέγχετε ότι ο σύνδεσμος που πλοηγήστε ξεκινάει με το πρόθεμα https://
 2. Κάντε κλικ στο "λου­κε­τά­κι" που πα­ρου­σιά­ζε­ται στο πάνω μέρος του πα­ρα­θύ­ρου του Mozilla Firefox.
 3. Πα­ρου­σιά­ζε­ται πα­ρά­θυ­ρο δια­λό­γου με προ­ε­πι­λεγ­μέ­νη την "Ασφά­λεια" / "Security".
 4. Επι­λέξ­τε το πεδίο "Προ­βο­λή" / "View".
 5. Πα­ρου­σιά­ζε­ται πα­ρά­θυ­ρο δια­λό­γου με προ­ε­πι­λεγ­μέ­νη την "Ασφά­λεια" / "General".
 6. Στο πεδίο "Εκ­δό­θη­κε σε" / "Issued to", το στοι­χείο "Κοινό όνομα (CN)" / "Common Name (CN)" πρέ­πει να δεί­χνει www. pancretaonline.gr.
 7. Στο πεδίο "Εκ­δό­θη­κε σε" / "Issued to", το στοι­χείο "Ορ­γα­νι­σμός (Ο)" / "Organization (O)" πρέ­πει να δεί­χνει "Pancretan Cooperative Bank L.L.C.".