Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ από την ΕΑΤ έχει ως κύριο στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας και της επενδυτικής τους δραστηριότητας. Περιλαμβάνει δύο Υποταμεία:

 • «Γενικής Επιχειρηματικότητας» που απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ και
 • «Επιχειρηματικότητας Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» που αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με έως 5 έτη λειτουργίας

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υποστηρίζονται:

 1. Επενδυτικά δάνεια
 2. Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού
 3. Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με ανακυκλούμενη Πίστωση

Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης

Τα δάνεια που θα χο­ρη­γη­θούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ιδιαί­τε­ρα ευ­νοϊ­κά καθώς, στο μεγαλύτερο μέρος τους, είναι εγγυημένα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και παρέχονται με μερική επιδότηση επιτοκίου.

- εγγύηση* 70% - 80% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου εκάστου Δανείου από την ΕΑΤ έως την αποπληρωμή 
- μερική επιδότηση επιτοκίου** από 2% έως 3% για τα πρώτα 2 έτη της
  χρηματοδότησης, υπό όρους
- χωρίς προμήθεια εγγύησης
- δυνατότητα συνδυασμού και με άλλες μορφές χρηματοδότησης ή επιδότησης, υπό προϋποθέσεις
- εφάπαξ ή τμηματική εκταμίευση

*Η Εγγύηση δεν καλύπτει: τόκους, τόκους υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένους τόκους, έξοδα και την εισφορά του ν. 128/1975.
** Στα πιστωτικά όρια δεν παρέχεται Επιδότηση Επιτοκίου και περίοδος χάριτος.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας

 • με νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα
 • με σύσταση έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος

Ύψος Δανείου

Α. Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Επενδυτικά Δάνεια:
  - από 10.000€ έως 1.600.000 €
  - από 10.000€ έως €10.000.000 (καθεστώς ενίσχυσης ΓΑΚ)
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης/ Ανακυκλούμενη Πίστωση: από 10.000€ έως 500.000 € 

Β.     Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Επενδυτικά Δάνεια: από 10.000€ έως 1.500.000 € (καθεστώς ενίσχυσης ΓΑΚ)
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης/Ανακυκλούμενη Πίστωση: από 10.000€ έως 200.000 € (καθεστώς ενίσχυσης ΓΑΚ)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση το EURIBOR 3Μ, το περιθώριο του οποίου δεν επιτρέπεται να αυξηθεί.

Τo μέγιστο περιθώριο (max spread) για τα δύο προγράμματα, είναι:

 • «Γενική Επιχειρηματικότητα»: από 3,00% έως 4,50%
 • «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»: »: από 3,50% έως 5,00%

Το δάνειο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60% ή 0,12%) σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Διάρκεια Δανείου

Α. Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» :

 • Επενδυτικά Δάνεια:
  - από 5 έως 12 έτη
  - από 5 έως 10 έτη (ΓΑΚ)
  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: από 2 έως 5 έτη
  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με ανακυκλούμενη πίστωση: έως 3 έτη με ετήσια ανανέωση. Στη συνέχεια θα επέρχεται συμβατικά αυτόματη μετατροπή του πιστωτικού ορίου σε τοκοχρεωλυτικό/χρεολυτικό Δάνειο για το υπόλοιπο της διάρκειας της δανειακής σύμβασης.

Β. Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» :

 • Επενδυτικά Δάνεια: από 5 έως 10 έτη
  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: από 2 έως 5 έτη 
  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με ανακυκλούμενη πίστωση: έως 3 έτη με ετήσια ανανέωση. Στη συνέχεια θα επέρχεται συμβατικά αυτόματη μετατροπή του πιστωτικού ορίου σε τοκοχρεωλυτικό/χρεολυτικό Δάνειο για το υπόλοιπο της διάρκειας της δανειακής σύμβασης.

Πώς θα υποβάλετε το αίτημά σας

Η επιχείρηση υποβάλει το αίτημά της ηλεκτρονικά
 • Στην πλατφόρμα https://esgtracker.hdb.gr της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου ολοκληρώνει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG, και υποβάλλει στην Τράπεζα το ESG Tracker Performance Report σε μορφή PDF, όπου αποτυπώνεται η απόδοση της επιχείρησης στα κριτήρια αυτά. 
 • Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr, προκειμένου να λάβει έγκριση επιλεξιμότητας. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.  Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
 • Στο ΟΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://opske.gr στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC δηλώνοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος, η επιχείρηση πρέπει να μεταβεί στο τραπεζικό κατάστημα εξυπηρέτησής της, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.