Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Ύψος δανείου

από 25.000€ έως 400.000€

Διάρκεια

από 1 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη

Επιπλέον επιχορήγηση 20% του αρχικού κεφαλαίου

στην περίπτωση διατήρησης κριτηρίων καινοτομίας και ESG 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα καινοτόμων νεοσύστατων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων, προσφέροντας για πρώτη φορά επενδυτικά δάνεια με παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% του κεφαλαίου.

Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά σε νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως 31.12.2025.

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που προτίθενται να ολοκληρώσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο με συγκεκριμένα κριτήρια σε επίπεδο καινοτομίας και ESG.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
- Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
- Επιχειρήσεις με καινοτόμο χαρακτήρα που καλύπτουν τεκμηριωμένα τουλάχιστον ένα από τα δώδεκα κριτήρια , όπως ορίζονται ως προϋποθέσεις συμμετοχής
- Επιχειρήσεις που είναι τραπεζικά ενήμερες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
- Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

Ύψος δανείου

Από 25.000 € έως 400.000 €.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται το 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου.


Δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου για :

 • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών
 • Χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών
 • Χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Ευνοϊκό επιτόκιο

Έως και 1,00% χαμηλότερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο επιτόκιο, σύμφωνα και με την πιστοληπτική αξιολόγηση του πελάτη.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75.

Το επιτόκιο του δανείου είναι χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς.

Μειωμένες εξασφαλίσεις

Λόγω της παροχής εγγύησης σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου από την ΕΑΤ, οι εξασφαλίσεις είναι μειωμένες σε σχέση με τα κοινά εμπορικά δάνεια.

Για ποσά δανείου από 25.000 € έως 50.000 € λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για ποσά δανείου άνω των 50.000 €, σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), που δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης ή μοναδικής κατοικίας.

Επιπλέον επιχορήγηση υπό προϋποθέσεις

Η επιβράβευση της επιχείρησης με επιχορήγηση έως και 20% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου είναι δυνατή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια καινοτομίας και ESG του προγράμματος.
Μετά την υλοποίηση του σχεδίου και εντός 36 μηνών από την πρώτη εκταμίευση, η επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση 20% του εκταμιευμένου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια.

 • 15% με την εκπλήρωση του βασικού κριτηρίου που σχετίζεται με την καινοτομία της υφιστάμενης ή νεοφυούς επιχείρησης, και επιπλέον
 • 5% εφόσον πληρούνται τουλάχιστον τρία (3) κριτήρια σε δύο (2) από τις κατηγορίες εφαρμογής ESG πρακτικών δηλ. Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο που θα προσκομίσει η αιτούσα επιχείρηση
 • Δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης 
 • Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του λειτουργικού κυκλώματος της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη λήψη της Επιχορήγησης και τη διατήρηση κριτηρίων καινοτομίας
 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει η επιχείρηση.

Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, κλπ.

Το δάνειο μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επενδυτικό σκοπό και κεφάλαιο κίνησης.

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Νέες χρηματοδοτήσεις

Τα δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και απαγορεύεται

 • η αναχρηματοδότηση / αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών
 • η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και
 • η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Οι επενδυτικές δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους αντικείμενο πριν την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα, δεν χρηματοδοτούνται.

Διεθνής ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora

Η Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δωρεάν σε όλες τις ΜμΕ που θα λάβουν το δάνειο, την είσοδό τους στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora», στην οποία εμπλέκονται επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλοι φορείς με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με χαρακτήρα εξωστρέφειας.

Χρηματοδότηση Φ.Π.Α

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος ή μη).

Πως το αποκτάτε:

1
Υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr/mis
2
Υποβάλετε το αίτημά σας στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας
3
Το αίτημα αξιολογείται / εγκρίνεται και ακολουθεί η εκταμίευση