Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Πρόγραμμα Ταμείο Δανείων  ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με ευ­νοϊ­κούς όρους, με στόχο τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης των επι­χει­ρή­σε­ων σε χρη­μα­το­δό­τη­ση ώστε να

 • ενισχύσουν την παραγωγική λειτουργία τους
 • να βελτιώσουν τις διαδικασίες, τα παραγόμενα προϊόντα & τις υπηρεσίες τους και
 • να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.  

Το κό­στος των δα­νεί­ων που θα χο­ρη­γη­θούν από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη δράση είναι ιδιαί­τε­ρα ευ­νοϊ­κό για τις επι­χει­ρή­σεις καθώς είναι συγχρηματοδοτούμενo κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και 60% από την Τράπεζα. Επιπλέον, το μέρος της συνεισφοράς της ΕΑΤ είναι άτοκο.

 

Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης
 • Άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου που καταβάλλεται απο το Ταμείο 
 • Μερική επιδότηση επιτοκίου για το 60% του δανείου, υπό προϋποθέσεις 
 • Εφάπαξ ή τμηματική εκταμίευση
 • Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.
 • Δυνατότητα συνδυασμού και με άλλες μορφές χρηματοδότησης, υπό προϋποθέσεις
Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Το Ταμείο θα περιλαμβάνει δύο Υποπρογράμματα:

Επενδυτικά Δάνεια - Υποπρόγραμμα 1   

για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο υποβληθέν Επιχειρηματικό σχέδιο και πιστοποιούνται με την προσκόμιση παραστατικών- δικαιολογητικών τεκμηρίωσης.

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού- Υποπρόγραμμα 2

στο πλαίσιο ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβληθέν Επιχειρηματικό σχέδιο και πιστοποίηση μέσω της προσκόμισης παραστατικών.

 

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας

 • με νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα
 • με σύσταση έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος.

Ύψος Δανείου

Από 10.000€ έως 8.000.000 €

Αναλυτικά :

Επενδυτικά Δάνεια που ανήκουν στο Υποπρόγραμμα 1.

 • Δράση 1.1 Δάνεια μέσω De minimis: Από 20.000€ έως 1.500.000 €
 • Δράση 1.2 Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ. 21): Από 20.000€ έως 8.000.000 €

Μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ) για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία, ωστόσο, αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 8.000.000 € συνολικού δανεισμού.

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού που ανήκουν στο Υποπρόγραμμα 2.

 • Δράση 2.1 Δάνεια μέσω De minimis: Από 10.000€ έως 500.000 €

Μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ), τα οποία ωστόσο αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο ύψος δανείου που ορίζει η πρόσκληση (ήτοι τις 500.000€).

Σημειώνεται ότι:

Α) Το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση (ΑΦΜ) σε όλα τα Υποπρογράμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8.000.000 €, με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 2831/2023 de minimis).

Β) Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο το σύνολο των αιτούμενων ποσών στο πλαίσιο του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 8.000.000 €. Επιτρέπεται η λήψη χρηματοδότησης και στα δύο Χρηματοδοτικά Μέσα του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ήτοι τα Ταμεία α) Εγγυοδοσίας και β) Δανείων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ανώτατα όρια σώρευσης εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης.

 • Η εξυπηρέτηση του δανείου γίνεται με μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηναίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, πριν τη λήξη του δανείου χωρίς επιβάρυνση.

Σχήμα Χρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της Τράπεζας.

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση το EURIBOR 3Μ, το περιθώριο του οποίου δεν επιτρέπεται να αυξηθεί.

Το δάνειο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60% ή 0,12%) η οποία υπολογίζεται μόνο στο 60% του δανείου, δεδομένου ότι η συνεισφορά της ΕΑΤ (δηλ. 40%) είναι άτοκη.

Το Ταμείο δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επιδοτήσει τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου), και ειδικότερα:

Για δάνεια που εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα 1: Επιδότηση έως 3%  για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης.

Για δάνεια που εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα 2: Επιδότηση έως 3%  για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται πρώτη φορά από την ΕΑΤ.

Εξασφαλίσεις

Ενοχικές, εμπράγματες ή συνδυασμός τους. Το ανώτερο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου

Πώς θα υποβάλετε το αίτημά σας

Η επιχείρηση υποβάλει το αίτημά της ηλεκτρονικά
 • Στην πλατφόρμα https://esgtracker.hdb.grτης Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου ολοκληρώνει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG, και υποβάλλει στην Τράπεζα το ESG Tracker Performance Report σε μορφή PDF, όπου αποτυπώνεται η απόδοση της επιχείρησης στα κριτήρια αυτά. 
 • Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr, προκειμένου να λάβει έγκριση επιλεξιμότητας. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.  Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
 • Στο ΟΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://opske.gr στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC δηλώνοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.
   Έναρξη της πλατφόρμας ΟΠΣΚΕ : 05/06/24.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος, η επιχείρηση πρέπει να μεταβεί στο τραπεζικό κατάστημα εξυπηρέτησής της, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.