Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Ιδιώτες Καταθέσεις
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

«Δυναμικό Ξεκίνημα»

Τρεχούμενος φοιτητικός λογαριασμός

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Υφιστάμενους και νέους Φοιτητές & Σπουδαστές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) ηλικίας 18 ετών και άνω

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δεν απαιτείται

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Μπορείτε να πραγματοποιείτε καταθέσεις χωρίς περιορισμό ποσού

ΕΠΙΤΟΚΙΟ*

Επιτόκιο κλιμακωτό
0,75% έως 2.000€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Δωρεάν Χρεωστική Κάρτα
  • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσω της υπηρεσίας Pancreta Online.
  • Προνομιακή Τιμολόγηση στην ασφάλιση οχημάτων με έκπτωση από 15% έως 20% επί των ετησίων μικτών ασφαλίστρων, ανάλογα με τον τύπο & τους ίππους του οχήματος και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου.
  • Δυνατότητα λήψης σπουδαστικού δανείου υπό όρους & προϋποθέσεις.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βεβαίωση της ιδιότητας του φοιτητή/σπουδαστή με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή οποιουδήποτε εγγράφου που το αποδεικνύει.

*Η προσφορά του επιτοκίου ισχύει μέχρι της ανάκλησής του από την Τράπεζα. Για ποσά άνω των 2.000 €, το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 0,20%.

Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώ.