Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Ιδιώτες Καταθέσεις
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

«Δυναμικό Ξεκίνημα»

Νέος Τρεχούμενος φοιτητικός λογαριασμός

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Υφιστάμενους και νέους Φοιτητές & Σπουδαστές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) ηλικίας 18 ετών και άνω

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δεν απαιτείται

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Μπορείτε να πραγματοποιείτε καταθέσεις χωρίς περιορισμό ποσού

ΕΠΙΤΟΚΙΟ*

Επιτόκιο κλιμακωτό
0,75% έως 2.000€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Δωρεάν Χρεωστική Κάρτα
  • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσω της υπηρεσίας Pancreta Online.
  • Προνομιακή Τιμολόγηση στην ασφάλιση οχημάτων με έκπτωση από 15% έως 20% επί των ετησίων μικτών ασφαλίστρων, ανάλογα με τον τύπο & τους ίππους του οχήματος και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου.
  • Δυνατότητα λήψης σπουδαστικού δανείου υπό όρους & προϋποθέσεις.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βεβαίωση της ιδιότητας του φοιτητή/σπουδαστή με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή οποιουδήποτε εγγράφου που το αποδεικνύει.

*Η προσφορά του επιτοκίου ισχύει μέχρι της ανάκλησής του από την Τράπεζα. Για ποσά άνω των 2.000 €, το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 0,20%.

Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώ.

Παγκρήτιος Λογαριασμός

Πλεονεκτήματα:

  • Τόκος από το 1ο ευρώ για το σύνολο του ποσού, με το επιτόκιο του κλιμακίου στο οποίο ανήκει η κατάθεση.
  • Πάγιες εντολές – εξόφληση λογαριασμών (ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ  κλπ). 
  • Χορήγηση κάρτας συναλλαγών και αγορών χωρίς έξοδα έκδοσης (μόνο με ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση).
  • Δυνατότητα χρήσης στελέχους επιταγών. 
  • Δυνατότητα υπερανάληψης με επιτόκια προσωπικού Δανείου.

Επιτόκια Παγκρήτιου Λογαριασμού
(Επικαιροποίηση : 21/9/2020)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,01% 0,01%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή: 

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. 
Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
*Για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Παγκρήτιος και Όψεως το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).
**Για τον λογαριασμό μισθοδοσίας ''Υπερέχω'' το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο.