Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

Ιδιώτες Καταθέσεις
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

Απλό Ταμιευτήριο

Πλεονεκτήματα:

 • Χωρίς επιβάρυνση στις ταμειακές κινήσεις (ανάληψη/κατάθεση).
 • Πάγιες εντολές – εξόφληση λογαριασμών (ΟΤΕ- ΔΕΥΑΗ κλπ).
 • Δυνατότητα εξόφλησης ΦΠΑ / Ασφαλιστικών Εισφορών.
 • Χορήγηση κάρτας συναλλαγών και αγορών χωρίς έξοδα έκδοσης (μόνο με ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση).

Επιτόκια Ταμιευτηρίου
(Επικαιροποίηση : 21/9/2020)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,01% 0,01%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή: 

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. 
Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
*Για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Παγκρήτιος και Όψεως το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).
**Για τον λογαριασμό μισθοδοσίας ''Υπερέχω'' το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο.

«Παγκρήτια - Αποταμιευτικό για το Παιδί»

Νέος Αποταμιευτικός Λογαριασμός ανηλίκων, με υψηλή μηνιαία απόδοση τόκων και κλιμακούμενο επιτόκιο.

Αφορά : ανήλικους έως 17 ετών ως πρώτους δικαιούχους*

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά πρόσωπα γονείς / κηδεμόνες / συγγενείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό έως την ενηλικίωση του δικαιούχου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

100€

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

50€
ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της υψηλής μηνιαίας απόδοσης.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ**

Κλιμακούμενο
Έως 3.000€ : 0,20%
Από 3.000,01€ και άνω : 0,40%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Δωρεάν Βιβλιάριο Καταθέσεων
 • Δυνατότητα κλεισίματος του λογαριασμού από το ταμείο του καταστήματος, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς απώλεια αποδόσεων μέχρι εκείνο το σημείο.
 • Με τη συστηματική μηνιαία καταβολή αυξάνεται η απόδοση αλλά και το ποσό που θα έχει διαθέσιμο ο δικαιούχος.
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης πάγιας εντολής για την εξυπηρέτηση της τακτικής μηνιαίας καταβολής από τροφοδότη λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το ελάχιστο μηνιαίο ποσό, ο λογαριασμός εκτοκίζεται με το ποσό του απλού Ταμιευτηρίου, όπως ορίζεται από το τιμολόγιο της Τράπεζας.
 • Δεν εξυπηρετεί αναλήψεις, πληρωμές, εμβάσματα, ή πάγιες εντολές.
 • Δεν προβλέπεται η έκδοση χρεωστικής κάρτας.

* Στο λογαριασμό προστίθεται υποχρεωτικά ως συνδικαιούχος ένα τουλάχιστο ενήλικο άτομο που συνδέεται με το ανήλικο με συγγένεια μέχρι γ` βαθμού.   

** Το προϊόν ακολουθεί τα πιστωτικά επιτόκια καταθέσεων που είναι μικτά ετησιοποιημένα και μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώ.