Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

Ιδιώτες Καταθέσεις
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

Απλό Ταμιευτήριο

Πλεονεκτήματα:

 • Χωρίς επιβάρυνση στις ταμειακές κινήσεις (ανάληψη/κατάθεση).
 • Πάγιες εντολές – εξόφληση λογαριασμών (ΟΤΕ- ΔΕΥΑΗ κλπ).
 • Δυνατότητα εξόφλησης ΦΠΑ / Ασφαλιστικών Εισφορών.
 • Χορήγηση κάρτας συναλλαγών και αγορών χωρίς έξοδα έκδοσης (μόνο με ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση).

Επιτόκια Ταμιευτηρίου
(Επικαιροποίηση : 23/1/2017)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΟΥ)
1 - 3.000 0,03% 0,03%
3.000,01 - 30.000 0,03% 0,03%
30.000,01 - 100.000 0,10% 0,09%
100.000,01 - 200.000 0,20% 0,17%
200.000,01 - 1.000.000 0,30% 0,26%

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας και το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης.

«Παγκρήτια - Αποταμιευτικό για το Παιδί»

Νέος Αποταμιευτικός Λογαριασμός ανηλίκων, με υψηλή μηνιαία απόδοση τόκων και κλιμακούμενο επιτόκιο.

Αφορά : ανήλικους έως 17 ετών ως πρώτους δικαιούχους*

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά πρόσωπα γονείς / κηδεμόνες / συγγενείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό έως την ενηλικίωση του δικαιούχου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

100€

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

50€
ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της υψηλής μηνιαίας απόδοσης.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ**

Κλιμακούμενο
Έως 3.000€ : 0,40%
Από 3.000,01€ και άνω : 0,80%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Δωρεάν Βιβλιάριο Καταθέσεων
 • Δυνατότητα κλεισίματος του λογαριασμού από το ταμείο του καταστήματος, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς απώλεια αποδόσεων μέχρι εκείνο το σημείο.
 • Με τη συστηματική μηνιαία καταβολή αυξάνεται η απόδοση αλλά και το ποσό που θα έχει διαθέσιμο ο δικαιούχος.
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης πάγιας εντολής για την εξυπηρέτηση της τακτικής μηνιαίας καταβολής από τροφοδότη λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το ελάχιστο μηνιαίο ποσό, ο λογαριασμός εκτοκίζεται με το ποσό του απλού Ταμιευτηρίου, όπως ορίζεται από το τιμολόγιο της Τράπεζας.
 • Δεν εξυπηρετεί αναλήψεις, πληρωμές, εμβάσματα, ή πάγιες εντολές.
 • Δεν προβλέπεται η έκδοση χρεωστικής κάρτας.

* Στο λογαριασμό προστίθεται υποχρεωτικά ως συνδικαιούχος ένα τουλάχιστο ενήλικο άτομο που συνδέεται με το ανήλικο με συγγένεια μέχρι γ` βαθμού.   

** Το προϊόν ακολουθεί τα πιστωτικά επιτόκια καταθέσεων που είναι μικτά ετησιοποιημένα και μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας. Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώ  

«Ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων μέσω εμβάσματος προς το εξωτερικό»