Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Υποβολή του Επιχειρηματικού και Κεφαλαιακού Πλάνου της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δημοσιεύτηκε στις:

03 Οκτωβρίου, 2022

Η Παγκρήτια Τράπεζα γνωστοποιεί ότι υπέβαλε προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος το
ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό της Πλάνο στο οποίο περιλαμβάνεται και το Πλάνο Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης.
Το Επιχειρηματικό Πλάνο κατετέθη από τη Διοίκηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, την
Παρασκευή 30/9 και περιλαμβάνει την εξέλιξη των κεφαλαίων της Τράπεζας σε ορίζοντα 5ετίας,
καθώς και το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού και ανάπτυξης των εργασιών της μέσω και της
φιλικής συγχώνευσης με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και της απορρόφησης των εργασιών
της HSBC στην Ελλάδα, στρατηγικές κινήσεις που τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών. Η
Παγκρήτια Τράπεζα, ενισχύοντας το ήδη καλό πνεύμα συνεργασίας και συνέπειας, θα συνεργαστεί
με την Τράπεζα της Ελλάδος για την έγκριση και υλοποίηση του Επιχειρηματικού και Κεφαλαιακού
της Πλάνου.
Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της
30/6/2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Προσφοράς η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Στο πλαίσιο αυτό, η περίοδος εγγραφών, άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
και μεταβίβασης αυτών, λήγει την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι, οι υποψήφιοι επενδυτές και κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να ανατρέξει στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας, όπου είναι αναρτημένο το
εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα αυτού.