Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Επενδυτικό δάνειο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 500 kW

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Επενδυτικό δάνειο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 500 kW

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 500kW

Στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Επωφεληθείτε από το νέo προνομιακό δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 500 kW, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας.

Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με έδρα την Ελλάδα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, Ενεργειακές Κοινότητες και επαγγελματίες αγρότες κατ΄επέκταση του αντικειμένου τους.

Ποσό – Διάρκεια δανείου:

Έως 300.000€, με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 15 χρόνια

Ίδια Συμμετοχή:

Ελάχιστη ίδια συμμετοχή 20%.

Υπό προϋποθέσεις η ίδια συμμετοχή μπορεί να μειωθεί, με ελάχιστο ποσοστό το 10%.

Επιτόκιο:

Euribor 3μήνου* πλέον περιθωρίου από 3,25% και εισφοράς του Ν.128/75.

Το περιθώριο του επιτοκίου διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

*σε περίπτωση αρνητικού Euribor, η τιμή του υπολογίζεται ως μηδενική.

Έξοδα Δανείου:

1% επί του ύψους του δανείου με ελάχιστο τα 1.500€. Το δάνειο επιβαρύνεται με τα εκάστοτε έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου καθώς και τα έξοδα της ετήσιας επικαιροποίησης της πιστοδοτικής σχέσης.

Εκταμιεύσεις:

Υλοποιούνται 3 σταδιακές εκταμιεύσεις:

  • 1η : 50% του δανείου αφού έχει προηγηθεί η καταβολή του συνόλου της ιδίας συμμετοχής.
  • 2η: 40% του δανείου, αφού έχει επιβεβαιωθεί η υλοποίηση του 50% της επένδυσης, από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας.
  • 10% του δανείου με την ολοκλήρωση του έργου, την πιστοποίηση ολοκλήρωσης από τον συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την έκδοση δήλωσης ετοιμότητας του έργου.
Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Το έργο ασφαλίζεται υποχρεωτικά τόσο κατά την κατασκευαστική φάση όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του κατά πυρός και λοιπών κινδύνων

Χρηματοδότηση Κατασκευαστικού ΦΠΑ:

Για την διευκόλυνσή σας κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σας δίνουμε τη δυνατότητα εξ ολοκλήρου χρηματοδότης του ΦΠΑ, με Κεφάλαιο Κίνησης μέχρι 30.000 €, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 2 χρόνια και προνομιακό επιτόκιο.

Απευθυνθείτε στο Δίκτυο των καταστημάτων μας για περισσότερες πληροφορίες.