Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

H Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα συμμετέχει στο Ευ­ρω­παϊ­κό Σύ­στη­μα Πλη­ρω­μών (SEPA) και ανα­βαθ­μί­ζει τα Συ­στή­μα­τα Πλη­ρω­μών της.

Από τις 4 Ιου­νί­ου 2019 το Bank Identifier Code (SWIFT BIC) της Τρά­πε­ζας γί­νε­ται STPGGRAA και είναι ενιαίο για όλα τα συ­στή­μα­τα πλη­ρω­μών.

Επεκτείνοντας τις Ανταποκριτικές της Σχέσεις παρέχεται πλέον η δυνατότητα άμεσης πίστωσης εισερχομένων εντολών και σε μια σειρά από βασικά διεθνή νομίσματα, πέραν των υφισταμένων Ευρώ (EUR) και Δολαρίων Αμερικής (USD).

Βρείτε εδώ οδηγίες για την διενέργεια εντολών προς την Παγκρήτια Τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEPA για τους καταναλωτές, μπορείτε να βρείτε εδώ.