Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Ιδιώτες Καταθέσεις
Προθεσμιακές Καταθέσεις

«Ανεβαίνω με Ευελιξία»

Προθεσμιακή Κατάθεση με 12μηνη διάρκεια με μηνιαία καταβολή των τόκων στην επέτειο.

Αφορά σε:

  • νέες Προθεσμιακές Καταθέσεις με κεφάλαιο που κατατίθεται με επιταγή ή έμβασμα, ή προέρχεται από το τραπεζικό σύστημα.
  • αφορά νέα κεφάλαια άνω των 30.000€   
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά Πρόσωπα

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

30.000€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

300.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Αυξανόμενο βάσει κλίμακας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Σε κάθε μηνιαία επέτειο από την έναρξη

ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΉ ΑΝΑΛΗΨΗ

Χωρίς ποινή εφόσον γίνεται στην επέτειο του λογαριασμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ετήσιας Διάρκειας με καταβολή τόκων στο συνδεδεμένο λογαριασμό εξυπηρέτησης, κάθε μήνα στην επέτειο.

Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

5.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Σταθερό μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής. Διαπραγματεύσιμο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Απόδοση των τόκων στη λήξη της προθεσμιακής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Από 1 έως 12 μήνες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΝΑΙ στη λήξη της προθεσμιακής

«In Advance»

Προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή τόκων - αφορά Νέα Κεφάλαια

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά Πρόσωπα

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

10.000€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

500.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Επιτόκιο που ακολουθεί κλίμακα για ποσά από 10.000€ έως 500.000€

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Προκαταβολή στην Έναρξη της Προθεσμιακής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Από 1 μήνα έως 12 μήνες, κατ επιλογή του πελάτη