Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

«Παγκρήτια – Φοιτητικό Στήριγμα»

Νέο Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη διδάκτρων και λοιπών εξόδων σπουδών  

Αφορά : Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό*

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
 • Έλληνες φοιτητές άνω των 18 ετών που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΙΕΚ, Κολλέγια και Ιδιωτικές Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 1.500 € έως και 20.000 € ανά φοιτητή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

- Από 18 μήνες έως 60 μήνες (για ποσά από 1.500 € έως 5.000 €)

- Από 18 μήνες έως 84 μήνες (για ποσά από 5.000€ έως 20.000 €)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο με βάση το ΕΚΤ

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ **

Από 10,5 % έως 12,5% πλέον εισφοράς Ν. 128 (0,60%)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα
 • Ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Προαιρετική ασφάλιση στα προγράμματα ζωής δανειοληπτών και προστασίας προσωπικών αντικειμένων «SynWallet»
 • Δυνατότητα απόκτησης του προνομιακού καταθετικού λογαριασμού για φοιτητές «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ», χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες, κατά την οποία εισπράττονται μόνο οι τόκοι
 • Μερική ή ολική πρόωρη αποληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Ισχύς του προνομιακού επιτοκίου και της διάρκειας του δανείου και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

* Στο λο­γα­ρια­σμό προ­στί­θε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά ένας κοινός οφειλέτης με τον οποίο ο φοιτητής συνδέεται με εύλογη σχέση και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μετέχει ενεργά στην αποπληρωμή του δανείου.

** Το περιθώριο καθορίζεται ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεργασία του πελάτη  με την Τράπεζα. 

Καταναλωτικό-Προσωπικό Δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Νέο Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Από 1.000€ έως 20.000€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Διάρκεια έως 7 έτη (84 μήνες)

Η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ με πίστωση καταθετικού λογαριασμού που τηρεί ο πιστούχος στην Τράπεζα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ & ΈΞΟΔΑ:
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με δείκτη αναφοράς το Euribor 1M και περιθώριο 13% πλέον εισφοράς 0.60% του Ν.128/75.*
  Σε περίπτωση που το επιτόκιο Euribor 1M λάβει αρνητική τιμή, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για όσο διάστημα ισχύει κάτι τέτοιο.
 • Τα έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος ανέρχονται σε 200€

*Σ.Ε.Π.Π.Ε. 16,49% (Ενδεικτικά για δάνειο 5.000€ συνολικής διάρκειας 36 μηνών, με επιτοκιακό περιθώριο 13%, πλέον εισφοράς 0,60% και εξόδων 200 €)

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:

Το Δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

Εγγύηση φυσικού προσώπου ενδέχεται να ζητηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ:

Μερική ή ολική αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Προαιρετική ασφάλιση ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Η ηλικία του δανειολήπτη, ή κατά περίπτωση του εγγυητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) έτη κατά την εξόφληση του δανείου.

Καταναλωτικό Δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Νέο Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Φυσικά πρόσωπα που τηρούν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην Παγκρήτια Τράπεζα και διατηρούν μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Από 1.000€ έως 20.000€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Διάρκεια έως 7 έτη (84 μήνες)

Η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ με πίστωση καταθετικού λογαριασμού που τηρεί ο πιστούχος στην Τράπεζα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ & ΈΞΟΔΑ:
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με δείκτη αναφοράς το Euribor 1M και περιθώριο 11% πλέον εισφοράς 0.60% του Ν.128/75.*
  Σε περίπτωση που το επιτόκιο Euribor 1M λάβει αρνητική τιμή, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για όσο διάστημα ισχύει κάτι τέτοιο.
 • Τα έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος ανέρχονται σε 200€

*Σ.Ε.Π.Π.Ε. 14,46% (Ενδεικτικά για δάνειο 5.000€ συνολικής διάρκειας 36 μηνών, με επιτοκιακό περιθώριο 11%, πλέον εισφοράς 0,60% και εξόδων 200 €)

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:

Το Δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις. Εγγύηση φυσικού προσώπου ενδέχεται να ζητηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ:

Μερική ή ολική αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Προαιρετική ασφάλιση ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Η ηλικία του δανειολήπτη, ή κατά περίπτωση του εγγυητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) έτη κατά την εξόφληση του δανείου.

Καταναλωτικό Δάνειο Για Την Κάλυψη Των Ετήσιων Σχολικών Διδάκτρων

Με το νέο καταναλωτικό δάνειο σας διευκολύνουμε να καλύψετε το κόστος των ετήσιων διδάκτρων,  αλλά και των προαιρετικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων των παιδιών σας που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο).

Ποσό Δανείου:

Από 3.000€ έως και 15.000€.

Διάρκεια Δανείου:

Μέχρι 24 μήνες (για ποσά από 3.000 € έως 7.500 €)

Μέχρι 36 μήνες (για ποσά από 7.501 € έως 15.000€)

Πλεονεκτήματα:
 • Χωρίς εξασφαλίσεις
 • Ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, χωρίς επιβάρυνση
 • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
 • Δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο πρόγραμμα SynWallet

και ακόμη

 • Έκδοση χρεωστικής κάρτας, χωρίς συνδρομή
 • Δωρεάν σύνδεση στην υπηρεσία Pancreta Online
Επιτόκιο & Έξοδα:
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός
 • Επιτοκιακό περιθώριο 9,50%, πλέον εισφοράς Ν.128/75 (0,60%)*
 • Έξοδα επεξεργασίας αιτήματος δανείου, 50€

*Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 11,11% (για 5.000€, συνολική διάρκεια 24 μήνες, επιτοκιακό περιθώριο 9,5% πλέον εισφοράς 0,60% και εξόδων 50€)

Τρόπος Αποπληρωμής:
 • Εξυπηρέτηση του δανείου με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξόφλησης πριν την λήξη του δανείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
 • Αποπληρωμή μέσω πάγιας εντολής από καταθετικό λογαριασμό
Απαραίτητα δικαιολογητικά : (Η τράπεζα δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος)
 • Αίτηση εγγραφής στο Ιδιωτικό Σχολείο
 • Ανάλυση κόστους (διδάκτρων/δραστηριοτήτων/εξόδων μετακίνησης) από τη γραμματεία του σχολείου
 • Για μισθωτούς :
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
  • Απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων ετών