Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Κεφάλαιο Κίνησης

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Κεφάλαιο Κίνησης

Ανοικτό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επαναλαμβανόμενες (τακτικές) ανάγκες ρευστότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφάλαιο: Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου και ελεύθερη επαναχρησιμοποίησή του.
 • Τόκοι: Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης, ενώ ανανεώνεται κατά μέγιστο κάθε 12 μήνες.

Διάρκεια μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα.

Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εφάπαξ ανάγκες ρευστότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Διάρκεια από 1-3 έτη
 • Μέχρι 1 έτος περίοδος χάριτος
 • Πρόωρη αποπληρωμή δίχως επιβάρυνση

Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι Επιταγών Πελατείας

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τακτικές ανάγκες ρευστότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφάλαιο: Με την πληρωμή των επιταγών
 • Τόκοι: Ανά τρίμηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και ανανεώνεται κατά μέγιστο κάθε 12 μήνες.

Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης Έναντι Εγκεκριμένης Επιχορήγησης από Επιχορηγούμενα Προγράμματα

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφάλαιο: Από την είσπραξη της επιχορήγησης.
 • Τόκοι: Ανά μήνα ή 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή δίχως επιβάρυνση

Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι Τίτλων Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τακτικές ανάγκες ρευστότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφάλαιο: Με την αίτηση αποδέσμευσης των εμπορευμάτων του Τίτλου Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ.
 • Τόκοι: Ανά τρίμηνο, μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και ανανεώνεται κατά μέγιστο κάθε 12 μήνες.

Σημείωση: Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).