Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Εγγυητικές επιστολές

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Εγγυητικές επιστολές

Ο θεσμός της Εγγυητικής Επιστολής παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ανεξαρτήτως μεγέθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, να ανταγωνιστεί ισότιμα στον επιχειρηματικό στίβο, κάτω από την κάλυψη που της προσφέρει το κύρος της, ανοίγοντας έτσι το δρόμο και σε καινούριες οικονομικές μονάδες. Έτσι η Ε/Ε καθιερώνεται σαν ένα μέσο που κατοχυρώνει, διευκολύνει και επεκτείνει τις εμπορικές συναλλαγές και παρέχει στις επιχειρήσεις μια μορφή έμμεσης χρηματοδότησης, αφού με τον τρόπο αυτό ενισχύει προσωρινά την πιστοληπτική ικανότητα του εντολέα.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ως μέσο απόδειξης οικονομικής επιφάνειας αλλά και ως μέσο απόδειξης της φερεγγυότητας.

Από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τους Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες είτε Νομικά Πρόσωπα είτε Φυσικά Πρόσωπα κλπ.

Οι Εγγυητικές Επιστολές ενδεικτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Ε/Ε συμμετοχής σε διαγωνισμό ή δημοπρασία.
  • Ε/Ε καλής εκτέλεσης σύμβασης ή έργου ή προμήθειας.
  • Ε/Ε για λήψη προκαταβολής, επιστροφής κρατήσεων, καλής πληρωμής (εμπορευμάτων, δανείων κλπ), ίδρυσης και λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου, έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ, κ.α.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη αρκεί να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας.
Εξειδικευμένα στελέχη θα σας προτείνουν το κατάλληλο είδος Εγγυητικής Επιστολής, ώστε να καλυφθεί πλήρως κάθε σας ανάγκη.