Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Καταθετικά Προϊόντα
Εταιρικοί Λογαριασμοί/ Όψεως

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Καταθετικά Προϊόντα
Εταιρικοί Λογαριασμοί/ Όψεως

Όψεως Επιχειρήσεων / Εταιριών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελεύθερους Επαγγελματίες, Εταιρίες

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Σύμφωνα με τον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έκδοση Καρνέ Επιταγών

Ειδικός Όψεως

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ Δήμοι, Νοσοκομεία, σχολικές επιτροπές κλπ) ή σε επιχειρήσεις μετά από ειδική συμφωνία.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Έντοκος λογαριασμός. Το επιτόκιο καθορίζεται κατά το άνοιγμα.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έκδοση καρνέ επιταγών