Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ασφαλιστικά Προϊόντα - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ασφαλιστικά Προϊόντα - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Στέγης

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ

Προγράμματα Βασικό/Πολυπροστασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • Ετήσια
 • Εξάμηνη
 • Τρίμηνη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με την αξία του ακινήτου

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δυνατότητα ασφάλισης περιεχομένου

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ

Α) Κατασκευαστική Φάση

Β) Φάση λειτουργίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • Ετήσια
 • Εξάμηνη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνεται με βάση:
Α) αστικές/ μη αστικές περιοχές
Β) με την κάλυψη σεισμού

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Προαιρετική κάλυψη σεισμού
 • Προαιρετική κάλυψη διακοπής λειτουργίας

Ασφάλιση Μεταφορών (Οδικές, Σιδηροδρομικές, Αεροπορικές, Θαλάσσιες & Μικτές)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εκδίδεται κατά περίπτωση (ανά φορτίο, χρονική διάρκεια κλπ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Συνάρτηση πολλών παραγόντων (είδος εμπορεύματος, πελάτης, συσκευασία, μεταφορικό μέσο κλπ)

Αστική Ευθύνη

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ

Σωματικές/υλικές ζημιές που θα συμβούν σε Τρίτους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα τα όρια αστικής ευθύνης

Εποχιακά Προγράμματα Κυνηγετικών Συλλόγων & Ελαιουργείων

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ
 1. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κυνηγών και προσωπικών ατυχημάτων
 2. Προσωπικών ατυχημάτων εργαζομένων σε ελαιουργεία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κόστος κυνηγετικής περιόδου/ μηνιαίο ασφάλιστρο κατ΄ άτομο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
 1. Πρόγραμμα Α: 3,00/κυνηγό
 2. Πρόγραμμα Β: 2,80/ανα κυνηγό
 3. Πέντε προγράμματα ασφάλισης εργαζομένων σε ελαιουργεία
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 1. Ελάχιστο πλήθος ασφαλισμένων 200 άτομα.
 2. Ελάχιστη περίοδος ασφάλισης ελαιουργών δύο μήνες