Αναζήτηση

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Χρηματοδότηση Επενδύσεων

 • Δάνεια μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» - Υποπρόγραμμα Ι

  Η Δράση έχει ως στόχο την προ­ώ­θη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης των επι­χει­ρή­σε­ων στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και την ενί­σχυ­ση των επεν­δύ­σε­ων μέσω της πα­ρο­χής δα­νεί­ων με ευ­νοϊ­κούς όρους.

  Το κό­στος των δα­νεί­ων που θα χο­ρη­γη­θούν από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη δράση είναι ιδιαί­τε­ρα ευ­νοϊ­κό για τις επι­χει­ρή­σεις καθώς, το κε­φά­λαιο συμ­με­το­χής του Τα­μεί­ου Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας ΙΙ στο δά­νειο (40%) είναι άτοκο.

  H αί­τη­ση δα­νεί­ου υπο­βάλ­λε­ται από τις εν­δια­φε­ρό­με­νες επι­χει­ρή­σεις, ηλε­κτρο­νι­κά στο https://​www.​ependyseis.​gr/​mis επι­λέ­γο­ντας ως συ­νερ­γα­ζό­με­νη τρά­πε­ζα την Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα. Η αί­τη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης εκτυ­πώ­νε­ται και προ­σκο­μί­ζε­ται στην Τρά­πε­ζα μαζί με τα υπό­λοι­πα δι­καιο­λο­γη­τι­κά της Δρά­σης.

  Απευθύνεται σε:

  Υπο-σύσταση, νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας και η επένδυση θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων της.
  • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλ. απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως 50 εκατ. € ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. €. Στα παραπάνω μεγέθη συμπεριλαμβάνονται τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
  Χαρακτηριστικά δανείου:
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
   -
   ύψος δανείου: 25.000€ έως 1.500.000€*
   - διάρκεια αποπληρωμής: 5-10έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

  * Μέγιστο ύψος δανείων: €1.500.000, από όλα τα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (1, 2, 3 & 4)

  Επιτόκιο:

  Το παρεχόμενο επιτόκιο είναι προνομιακό και εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου* δεδομένου ότι το υπόλοιπο 40% είναι άτοκο λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο σχήμα συγχρηματοδότησης με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

  *πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%) η οποία υπολογίζεται μόνο στο μέρος των κεφαλαίων που συνεισφέρει η Τράπεζα (60%).

  Άλλα χαρακτηριστικά / πληροφορίες:

  Οι πόροι του Ταμείου (366,3 εκ.ευρώ), συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

  
 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων στον Αγροτικό Κλάδο και την Βιο-οικονομία

  Ενημερωτικό Έντυπο (810,731 KiB)

  Η χρη­μα­το­δό­τη­ση μέσω των προ­γραμ­μά­των κα­θί­στα­ται δυ­να­τή με την υπο­στή­ρι­ξη της ΕΤΕπ.

  Είδος Δανείου:

  Κεφάλαιο Κίνησης ή Επενδυτικό

  Απευθύνεται σε:

  Αγρότες και επιχειρήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα καθώς και του τομέα της βιοοικονομίας σε όλη τη χώρα.

  Επιλέξιμες Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

  Επιλέξιμοι είναι οι ακόλουθοι τύποι επιχειρήσεων:

  - Ελεύθεροι Επιχειρηματίες,

  - Ατομικές Επιχειρήσεις,

  - Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με λιγότερους από 250 υπαλλήλους)

  - Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) (250-3.000 υπαλλήλους πριν από την επένδυση

  με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της γεωργίας και της βιο-οικονομίας σύμφωνα με το Παράρτημα 1

  Στις περιπτώσεις που ο σκοπός της χρηματοδότησης αφορά συγκεκριμένους ΚΑΔ, τότε το δάνειο μπορεί να ενταχθεί στην ΕΤΕπ ανεξάρτητα αν ο Κωδικός Αριθμός της κύριας Δραστηριότητας είναι μη επιλέξιμος.


  Ενημερωθείτε εδώ για τις Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις / Δραστηριότητες

  Ποσό Δανείου:

  Το συνολικό ύψος δανείου μπορεί να φθάνει τα 10 εκ. ευρώ και μπορεί να καλύπτεται 100% από κεφάλαια της ΕΤΕπ.

  Γενικές Επιλέξιμες δαπάνες:
  • Αγορά, επέκταση ή ανακαίνιση επαγγελματικών εγκαταστάσεων, χρηματοδότηση για αγορά γης σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους του έργου (με εξαίρεση την αγορά γεωργικών γαιών).
  • Αγορά αδειών και ευρεσιτεχνίας για την τεχνική εφαρμογή του έργου.
  • Επένδυση σε ασώματες ακινητοποιήσεις δηλ.:

  - Ανάπτυξη, σχεδιασμό και χρηματοδότηση κατά τη φάση κατασκευής.

  - Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης

  - Κεφάλαιο Κίνησης.

  Συγκεκριμένες Επιλέξιμες Δαπάνες στον Αγροδιατροφικό και τον τομέα της Βιοοικονομίας:

  α) Επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός project.

  Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, τα οποία:

  i. θερμαίνονται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας).

  ii. δεν έχουν σταθερό (ενσωματωμένο) σύστημα θέρμανσης και υπό κανονικές κλιματολογικές συνθήκες δεν απαιτούν θέρμανση παρά μόνο για περιορισμένες χρονικές περιόδους.

  β) Επενδύσεις σε μονάδες βιοαερίου.

  γ) Έργα άρδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ύπαρξη δικαιωμάτων για τη διάθεση του νερού.

  Διάρκεια Δανείου:

  Από 2 έως 12 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 χρόνια.

  Επιτόκιο:
  • Με την ένταξη του δανείου στην ΕΤΕπ ο τελικός δικαιούχος λαμβάνει μείωση του περιθωρίου τουλάχιστον κατά 0,25%.
  • Οι Νέοι Αγρότες (<41 ετών) δικαιούνται να λάβουν περαιτέρω μείωση του περιθωρίου κατά 0,20%.
  • Χωρίς εισφορά του Ν.128/75.
  Διάρκεια Ένταξης στο Πρόγραμμα:

  έως 25/06/23 ή νωρίτερα σύμφωνα με την απορρόφηση των πόρων

  Έξοδα Δανείου:

  Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της τράπεζας


 • Δάνεια μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.)

  H Παγκρήτια Τράπεζα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), προσφέροντας στους πελάτες της, επιχειρηματίες και ΟΤΑ, τη δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομών στην Κρήτη.

  Μέχρι σήμερα η Τράπεζα έχει υπογράψει με την Ε.Τ.Επ. συμφωνίες συνολικού ύψους 285 εκ. ευρώ, με σκοπό τη διάθεσή τους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ΟΤΑ υπό μορφή μακροχρόνιων επενδυτικών δανείων.

  Αντίστοιχα έχει υπογράψει με το Ε.Τα.Ε. συμβάσεις συνολικού ύψους 67,5 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  Απευθύνονται σε:

  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
  Ειδικότερα «τελικοί δικαιούχοι» είναι :
  α) αυτόνομες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).
  β) Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) με τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).

  Χαρακτηριστικά δανείων:

  Δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
   -
   ύψος δανείου: ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τις λειτουργικές της ανάγκες.
   - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
   -
   ύψος δανείου: έως 12.500.000€
   - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
  Επιτόκιο:
  • Προνομιακή Τιμολόγηση σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης
  • Επιπλέον μείωση στο τιμολόγιο για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)
  • Χωρίς εισφορά Ν.128/75.

 • Επενδυτικά δάνεια Μέσω του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
  Σκοπός Δανείου:
  • Επενδυτικό δάνειο ή,
  • Κεφάλαιο Κίνησης που παρέχεται ως μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης.
  Δικαιούχοι:

  Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών καθώς και ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που υλοποιούν Επενδυτικά Σχέδια και χρειάζονται χρηματοδότηση :

  - για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1)

  - για επενδύσεις σε μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2) ή,

  - για τη χρηματοδότηση συναφών επενδύσεων.

  Ενημερωθείτε για τους επιλέξιμους ΚΑΔ

  Ενημερωθείτε για τις μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

  Ύψος δανείου για Επενδυτικό Δάνειο:
  • Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου ύψους 10.000 Ευρώ.
  • Μέγιστο ποσό κεφαλαίου ύψους 500.000 Ευρώ.
  Ύψος δανείου για Κεφάλαιο Κίνησης:
  • Έως 200.000 € ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων εξόδων της επένδυσης (οποιοδήποτε είναι υψηλότερο).

  Το Κεφάλαιο Κίνησης αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

  Διάρκεια δανείων:

  Από 1 έως 10 έτη.

  Περίοδος Χάριτος:

  Έως 12 μήνες για κεφάλαια κίνησης και έως 24 μήνες για επενδυτικά δάνεια.

  Περίοδος Διάθεσης του Προϊόντος:

  Έως 24η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

  Ποσοστό Εγγύησης ΕΤαΕ ανά Δάνειο:

  Το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο ορίζεται σε 80%.

  Πλεονεκτήματα:
  • Προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  Υποβολή αίτησης:

  Ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία από τις παρακάτω δράσεις:

  • 4.1.4 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) ή
  • 4.2.4 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

  Ενημερωθείτε ΕΔΩ για τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος

 • Επενδυτικά δάνεια μέσω του Ταμείου μικρών δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

  Δικαιούχοι

  Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον Αγροτικό Τομέα και τον Κλάδο Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων

  Σκοπός

  Χρηματοδότηση επενδυτικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

  Ποσό Δανείου

  Από €3.000 έως €25.000

  Διάρκεια Δανείου

  Από 24 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος διάρκειας έως 24 μηνών

  Εξυπηρέτηση Δανείου

  Με μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

  Επιτόκιο

  Η χρηματοδότηση παρέχεται με μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της συνεισφοράς του Ταμείου.

  • 7% σταθερό για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, 100% επιδοτούμενο* από τους πόρους του Ταμείου
  • Κυμαινόμενο, μετά τα 2 πρώτα χρόνια και σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας

  * η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται υπό προϋποθέσεις

  Εξασφαλίσεις

  Ενοχικές εξασφαλίσεις

  Δυνατότητα Πρόωρης Εξόφλησης

  Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς ποινή

  Έξοδα Δανείου:

  • Για αιτήματα έως 10.000€ : 150€
  • Για αιτήματα άνω των 10.001€ : 250€

  Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων

  Ενημερωθείτε ΕΔΩ για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τους τομείς δραστηριότητας που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΑΤ

  Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες:

  (ενδεικτικά)

  Ενημερωθείτε ΕΔΩ ενδεικτικά για δαπάνες που εντάσσονται και που εξαιρούνται από το πρόγραμμα

  Υπηρεσίες Mentoring:

  Δίνεται η δυνατότητα στον τελικό αποδέκτη να επιχορηγηθεί με ποσό έως 300€ για συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω των συνεργαζόμενων με την Τράπεζα συμβούλων, προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό.

  Η αίτηση για την παροχή συμβουλευτικής θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την Α’ εκταμίευση του δανείου.

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα αλλά και για τους συνεργαζόμενους συμβούλους με την Τράπεζα σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

  Διαδικασία υποβολής αιτήματος

  Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας :

  • Τη Δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» για το υπομέτρο 4.1 ή
  • Τη Δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» για το υπομέτρο 4.2.