Αναζήτηση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες Παγκρήτιας Τράπεζας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες Παγκρήτιας Τράπεζας

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και κερδίστε συμμετοχές στην μεγάλη κλήρωση με μοναδικά δώρα τεχνολογίας.

Αποκτήστε σήμερα πιστωτική κάρτα και σας επιστρέφουμε το 1% της αξίας των αγορών σας

Αφορά πιστωτικές κάρτες που θα εκδοθούν από 01.12.2021 έως 31.01.2021*

Όροι Συμμετοχής

 • Κλήρωση για τους κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών mastercard

  1. Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») στο πλαίσιο διαγωνισμού (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών masterCard και οι κάτοχοι των χρεωστικών καρτών masterCard εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής οι «Κάρτες»), εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) είναι ενήλικες, β) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (εφεξής οι «Κάτοχοι»). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από την Κλήρωση οι κάτοχοι Καρτών που αναφέρονται αναλυτικά στον όρο 7, καθώς επίσης και όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και όποιος άλλος απασχοληθεί επαγγελματικά με τη διοργάνωση και τη διενέργεια της κλήρωσης.

  2. Οι Κάτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 1 και επιπλέον πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας ανεξαρτήτως ποσού με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους (εφεξής η «Συναλλαγή»), κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2021 έως και 21/01/2022 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής») εφόσον η επιχείρηση δέχεται για συναλλαγές αγορών κάρτες mastercard και υπό την επιπλέον προϋπόθεση ότι η Συναλλαγή αγορών θα έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και τις 28/01/2022. Οι Συναλλαγές αγορών δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε σε φυσικό POS ή ηλεκτρονικά καταστήματα. Συναλλαγές που μπορεί να γίνουν με τη χρήση των Καρτών και αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρωμές, αναλήψεις μετρητών, χρεώσεις επιβαρύνσεων για τη χρήση κάρτας, τόκων και λοιπών οιονδήποτε οφειλών/εξόδων σε τρίτους, δε λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Κλήρωση, καθώς επίσης και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων ή συναλλαγές μεταφοράς κεφαλαίων.

  3. Οι Κάτοχοι:

  • Πιστωτικών καρτών masterCard θα λαμβάνουν δέκα (10) συμμετοχές ανά συναλλαγή,
  • Χρεωστικών καρτών masterCard θα λαμβάνουν τρείς (3) συμμετοχές ανά συναλλαγή .

  Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχών.

  4. Οι Κάτοχοι των Καρτών προκειμένου να συμμετέχουν στην Κλήρωση θα πρέπει, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης, να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

  5. Στις περιπτώσεις των πρόσθετων Καρτών, στην Κλήρωση θα συμμετέχει και ο Κάτοχος της πρόσθετης Κάρτας.

  6. Την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης η Κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί –υπό την επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για την ακύρωση λόγω απώλειας ή κλοπής- , να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της και να μην έχει καταγγελθεί η σχετική σύμβαση για την έκδοση της Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, ο Κάτοχος που έχει πραγματοποιήσει Συναλλαγή κατά τα οριζόμενα στον όρο 2, έχει Δικαίωμα Συμμετοχής, εφόσον έχει εκδοθεί ή έχει ζητηθεί η έκδοση νέας Κάρτας την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης. Δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές , οι Συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή που έχουν αμφισβητηθεί από τον Κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα.

  7. Δεν συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό Νομικού Προσώπου.

  8. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας και της συμβολαιογράφου κ. Ευθυμίας Στυλιανού Κουντάκη ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της, την Παρασκευή 04/02/2022 στις 12:00 στα γραφεία της Παγκρήτιας Τράπεζας στη διεύθυνση Λ. Ικάρου, αριθ. 5, Ηράκλειο

  9. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν Δώδεκα (12) νικητές και τριανταέξι (36) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες). Οι τυχεροί νικητές θα κερδίσουν τα Δώρα που περιγράφονται παρακάτω στον όρο 10 (εφεξής τα «Δώρα»).

  10. Οι Δύο (2 πρώτοι νικητές που θα αναδείξει η Κλήρωση θα κερδίσουν από ένα smartphone Samsung Galaxy Fold 3 Οι δύο (2) επόμενοι νικητές που θα αναδείξει η Κλήρωση θα κερδίσουν από 1 smartphone Apple IPhone pro. Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από μία τηλεόραση Samsung Qled 65q70a. Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα smartwatch Apple watch series 7. Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα smartwatch Samsung Galaxy watch classic και τέλος δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα smartwatch Apple watch se 40mm space grey.

  11. Κάθε Κάτοχος που συμμετέχει στην Κλήρωση σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να αναδειχθεί νικητής μόνο μία (1) φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών του.

  12. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Κλήρωση και την παραλαβή των Δώρων. Η συμμετοχή των συναλλασσόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής τους σε αυτόν.

  13. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι νικητές (αρχικοί ή αναπληρωματικοί) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά την Κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα και στην εν λόγω επικοινωνία τους με την Τράπεζα θα πρέπει να αποδεχθούν το Δώρο. Ο τρόπος παράδοσης του δώρου και η ταυτοποίηση εκάστου τυχερού κατά την παράδοσή του θα γίνει με τον τρόπο τον οποίο θα υποδείξει η Τράπεζα κατά την επικοινωνία της με τους τυχερούς. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα Δώρα στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης, οι νικητές θα επικοινωνούν με τον κ. Στυλιανό Τσιουδάκη (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2810338868, email: stsioudakis@pancretabank.gr). Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές που θα προκύψει από την Κλήρωση αρνηθεί το Δώρο ή αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του στην Κλήρωση ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Κλήρωση ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας να επικοινωνήσει μαζί του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής του στην Κλήρωση, και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός νικητής χάνει αυτοδικαίως και αυτομάτως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζας.

  14. Η Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σχετικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που υφίσταται και είναι διαρκώς αναρτημένο στο διαδικτυακό της τόπο (www.pancretabank.gr), θα επεξεργαστεί, η ίδια, τα δηλωθέντα στοιχεία των Κατόχων, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με σκοπό την διενέργεια του Διαγωνισμού και την απονομή των Δώρων και για κανέναν άλλο σκοπό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Οι μετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών.

  14.2. Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του δικαιώματος διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διενέργεια ή/και τη συνέχιση του παρόντος Διαγωνισμού, συνεπάγεται είτε τη μη δυνατότητα συμμετοχής, εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ. 2810338800, είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Κατόχων σε αυτήν εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

  14.3. Τα δεδομένα των Κατόχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών από τον εν λόγω Διαγωνισμό.

  15. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι και την Δευτέρα 17/01/2022 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ.: 2810338800.

  16. Οι παρόντες όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr. Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος δεν αποτελεί υποχρεωτική παροχή της Τράπεζας, παρέχεται εξ ελευθεριότητας και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησής της, μεταβολής των Δώρων, αύξησης ή μείωσης των τυχερών δικαιούχων και εν γένει μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση αποδέχονται τον σχετικό κίνδυνο. Οι δε νέοι όροι θα κατατίθενται εκ νέου σε συμβολαιογράφο της έδρας της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει να διακόψει ή να ακυρώσει την Κλήρωση χωρίς καμία ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της κλήρωσης.

  17. Η Τράπεζα, ή οι διευθυντές, ή στελέχη, ή οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό, ή πραγματικό, ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

  18. Εάν οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

  19. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ηρακλείου κ. Ευθυμία Στυλιανού Κουντάκη, οδός Δαιδάλου αριθ. 37, 3ος όροφος, Ηράκλειο, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην ειδική για την κλήρωση ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr

  20. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία, ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

  ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

 • Όροι επιβράβευσης για την απόκτηση πιστωτικής κάρτας mastercard

  1. Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Ικάρου 5, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι Πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας «Παγκρήτια κάρτα mastercard πιστωτική» (εφεξής η «Κάρτα»), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2 (εφεξής οι «Κάτοχοι»). Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και όποιος άλλος απασχοληθεί επαγγελματικά με τη διοργάνωση και τη διενέργεια της ενέργειας αυτής.

  2. Στην ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα όσοι κατά το χρονικό διάστημα από 01-12-2021 έως τις 31-01-2022 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), υποβάλουν αίτημα χορήγησης κύριας ή πρόσθετης πιστωτικής κάρτας mastercard σε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας. Επίσης θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) να πραγματοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα από τις 01/12/2021 έως και τις 31/03/2022 τουλάχιστον μία συναλλαγή αγορών (εφάπαξ ή με δόσεις), με φυσική παρουσία της νέας πιστωτικής τους Κάρτας ή διενεργούμενη ηλεκτρονικά μέσω internet, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται για συναλλαγές κάρτες mastercard.

  3. Καθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την ημέρα πίστωσης του ποσού επιστροφής που ορίζεται ως δώρο, σύμφωνα με τον όρο 6, η Κάρτα πρέπει να είναι σε ισχύ, ενήμερη και να μην έχει ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω στον όρο 5 για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αντικατάστασή της με νέα.

  4. Δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια συναλλαγές αγορών που ακυρώθηκαν, αντιλογίστηκαν ή αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο ως την ημερομηνία πίστωσης του ποσού επιστροφής που ορίζεται ως δώρο σύμφωνα με τον όρο 6. Επίσης συναλλαγές που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πληρωμές, αναλήψεις μετρητών, χρεώσεις επιβαρύνσεων για τη χρήση της Κάρτας, τόκων και λοιπών οιονδήποτε οφειλών/εξόδων σε τρίτους δε λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, καθώς επίσης και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων ή συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων.

  5. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι συναλλαγές αγορών που είχαν πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Κάρτα κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή του Κατόχου στην Ενέργεια. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται οι συναλλαγές αγορών που έχουν ακυρωθεί ή που έχουν αμφισβητηθεί από τον Κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα.

  6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 και εφόσον οι συναλλαγές αγορών έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, μέχρι την ημερομηνία του όρου 7, ο Κάτοχος θα κερδίζει επιστροφή 1% επί του συνολικού ποσού των συναλλαγών αγορών που πραγματοποίησε κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας (εφεξής ο «Τυχερός»), με μέγιστο συνολικό ποσό επιστροφής ανά Κάτοχο τα €40 (εφεξής το «Δώρο»). Για κάθε Κάτοχο και για όλη τη Διάρκεια Ενέργειας, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των συναλλαγών αγορών που θα πραγματοποιήσει. Καμία συμμετοχή εκτός των χρονικών ορίων της Διάρκειας Ενέργειας δεν θα γίνει δεκτή. Το ποσό της επιστροφής θα πιστώνεται στο όριο της Κάρτας και θα λογίζεται ως πίστωση και όχι ως πληρωμή στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. Τυχόν φόροι επί των Δώρων θα επιβαρύνουν την Τράπεζα.

  7. Η πίστωση του δώρου θα πραγματοποιείται αυτόματα κατά τη δημιουργία του μηνιαίου λογαριασμού, για τις συναλλαγές αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και εκκαθαρίστηκαν και κατεγράφησαν στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και την 28-04-2021.

  8. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Κατόχους είτε αρνηθεί το Δώρο είτε αποκλειστεί από τη συμμετοχή, λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Ενέργεια, η Τράπεζα δεν θα προβεί σε πίστωση του Δώρου.

  9. Τα Δώρα που θα πιστωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οι Κάτοχοι θα ειδοποιηθούν για το δώρο τους μέσω του μηνιαίου λογαριασμού.

  10. Οι Κάτοχοι που συμμετέχουν στην Ενέργεια αυτή, έχουν ενημερωθεί και έχουν λάβει το σχετικό έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από την Τράπεζα και αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν νόμιμα σε αυτήν, θα αποτελέσουν αντικείμενο πρόσθετης επεξεργασίας για τον σκοπό της παρούσας Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό έντυπο ενημέρωσης, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της παρούσας ενέργειας.

  11. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή να μεταβάλει οποιοδήποτε όρο εκ των παρόντων οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

  12. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

  ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ