Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/13

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/13

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται οι πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης και ενημέρωσης, μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη. 

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, παρέχει στους δανειολήπτες – πελάτες της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, τη δυνατότητα να προσέλθουν στην Τράπεζα και να ρυθμίσουν την υποχρέωσή τους προς αυτή.

Έντυπα & Δικαιολογητικά

Για Φυσικά Πρόσωπα: ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

 Για Νομικά Πρόσωπα: πολύ μικρές επιχειρήσεις

Λοιπά έντυπα