Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Επιτόκια

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Επιτόκια

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ταμιευτήριο & Παγκρήτιος Λογαριασμός

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,01% 0,01%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

Όψεως

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,00% 0,00%
3.000,01 - 30.000 0,00% 0,00%
30.000,01 - 100.000 0,00% 0,00%
100.000,01 και άνω 0,00% 0,00%

Λογαριασμός μισθοδοσίας ''ΥΠΕΡΕΧΩ''

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,25% 0,21%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώ

Προθεσμιακές Καταθέσεις

  • Από 1 έως 12 μήνες
  • Διαπραγματεύσιμο

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. 
Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
*Για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Παγκρήτιος και Όψεως το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).
**Για τον λογαριασμό μισθοδοσίας ''Υπερέχω'' το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Επιχειρηματικά

Επιτόκιο αναφοράς: EURIBOR

Για:
Επαγγελματική Στέγη, Πάγιο Εξοπλισμό, Κεφάλαιο Κίνησης
Περιθώριο από 5,00% έως 5,80% ανάλογα με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Επιχείρησης

  • Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.
  • Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (0,60% σήμερα).
  • Δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση πχ. έξοδα φακέλου κλπ.


Στεγαστικά

Aγορά – ανέγερση κατοικίας

Επιτόκιο αναφοράς: ΕΚΤ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 3,00% έως 7,00%

Ανακαίνιση – Επισκευή κατοικίας

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00% έως 9,00%

Αγορά οικοπέδου – ανέγερση κατοικίας (εκτός 1ης κατοικίας- για εκμετάλλευση)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00% έως 9,00%

* Το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώνεται εντός του παραπάνω εύρους ανάλογα με το προφίλ, την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, τη συνολική συνεργασία του με την τράπεζα, το είδος της εξασφάλισης και το ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.
Δύναται να παρασχεθεί επιπλέον έκπτωση επιτοκίου ανάλογα με την καταθετική σχέση και τη συνεργασία του πελάτη με την Τράπεζα, καθώς και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα πα­ρα­πά­νω επι­τό­κια προ­σαυ­ξά­νο­νται με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά του Ν.128. Ειδικότερα, 0,12% για στεγαστικά δάνεια για κατοικία και 0,60% για δάνεια για επαγγελματική στέγη.
- Κατά περίπτωση χρεώνονται έξοδα εξέτασης του δανειακού αιτήματος, καθώς και τα πραγ­μα­τι­κά έξοδα εκτί­μη­σης του ακι­νή­του και εγ­γρα­φής προ­ση­μεί­ω­σης, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμηθειών.

Προσωπικά - Καταναλωτικά

Επιτόκιο αναφοράς: ΕΚΤ 

Καταναλωτικά Δάνεια

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 10,00% έως 13,00%
(με ενοχικές εξασφαλίσεις)

Από 6,50% έως 9,50%
(με εμπράγματες εξασφαλίσεις)

Μισθοδοτούμενοι & Συνταξιούχοι από την Παγκρήτια Τράπεζα

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 8,00% έως 11,00%
(με ενοχικές εξασφαλίσεις)

*Το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώνεται εντός του παραπάνω εύρους ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, το προφίλ του πελάτη και τη συνεργασία του με την Τράπεζα.

- Δύναται να παρασχεθεί επιπλέον έκπτωση επιτοκίου ανάλογα με την καταθετική σχέση και τη συνεργασία του πελάτη με την Τράπεζα, καθώς  και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα πα­ρα­πά­νω επι­τό­κια προ­σαυ­ξά­νο­νται με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά του Ν.128.