Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Επιτόκια

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Επιτόκια

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ισχύουν από 23/1/2017

Ταμιευτήριο

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΟΥ)
1 - 3.000 0,03% 0,03%
3.000,01 - 30.000 0,03% 0,03%
30.000,01 - 100.000 0,10% 0,09%
100.000,01 - 200.000 0,20% 0,26%
200.000,01 και άνω 0,30% 0,26%

Όψεως

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΟΥ)
1 - 3.000 0,00% 0,00%
3.000,01 - 30.000 0,00% 0,00%
30.000,01 - 100.000 0,05% 0,04%
100.000,01 και άνω 0,10% 0,09%

Παγκρήτιος Λογαριασμός

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΟΥ)
1 - 3.000 0,03% 0,03%
3.000,01 - 30.000 0,03% 0,03%
30.000,01 - 100.000 0,10% 0,09%
100.000,01 - 200.000 0,20% 0,17%
200.000,01 και άνω 0,30% 0,26%

Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα επιτόκια εδώΠροθεσμιακές Καταθέσεις

 • Από 1 έως 12 μήνες
 • Διαπραγματεύσιμο

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας και το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης. 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Επικαιροποίηση 23/1/2017
(για υφιστάμενες και νέες χρηματοδοτήσεις)

Επιχειρηματικά

Επιτόκιο αναφοράς: EURIBOR

Για:
Επαγγελματική Στέγη, Πάγιο Εξοπλισμό, Κεφάλαιο Κίνησης
Περιθώριο από 5,00% έως 5,80% ανάλογα με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Επιχείρησης

 • Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.
 • Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (0,60% σήμερα).
 • Δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση πχ. έξοδα φακέλου κλπ.


Στεγαστικά

Επιτόκιο αναφοράς: ΕΚΤ (0,00 % )

Aγορά – ανέγερση κατοικίας

Για ποσά άνω των 30.000€

Κυμαινόμενο

Περιθώριο 5,00%

Σ.Ε.Π.Ε.*

5,35%

Σταθερό για 3 έτη

7,50%

Σ.Ε.Π.Ε.*

8,01%

Σταθερό για 5 έτη

7,90%

Σ.Ε.Π.Ε.*

8,44%

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δικαιούται επιδότησης επιτοκίου, τα παραπάνω επιτόκια μειώνονται κατά το αντίστοιχο ύψος της επιδότησής τους.

Ανακαίνιση – Επισκευή κατοικίας

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

7,50 %

Σ.Ε.Π.Ε.*

8,01 %

Αγορά οικοπέδου/Ανέγερση κατοικιών (εκτός 1ης κατοικίας)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

8,00 %

Σ.Ε.Π.Ε.*

8,55 %

 • Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (σήμερα 0,6% ή 0,12%).
 • Δεν περιλαμβάνονται τα πραγματικά έξοδα εκτίμησης του ακινήτου και εγγραφής προσημείωσης.
 • Μετά την προσκόμιση αδείας ανέγερσης οικοδομής, το δάνειο εντάσσεται, ανάλογα με τη χρήση του, στην αντίστοιχη κατηγορία (στεγαστικών ή επαγγελματικής στέγης).
 • * Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.)
  • Για δάνειο 100.000€, διάρκειας δανείου δεκαπέντε (15) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων.

Προσωπικά - Καταναλωτικά

Ανάλογα με το ποσό:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

από 9,50 %

Σ.Ε.Π.Ε.*

11,97 %

Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.
Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (σήμερα 0,60%)
* Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.)
Για ποσό 15.000€ με κυμαινόμενο επιτόκιο 9,50 % (πλέον εισφοράς 0,60%) για δάνειο με εμπράγματες διασφαλίσεις, διάρκειας πέντε (5) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων. 

Μισθοδοτούμενοι & Συνταξιούχοι από την Παγκρήτια Τράπεζα

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

από 8,50 %

Σ.Ε.Π.Ε.*

9,57 %

* Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.)

 Για δάνειο 10.000€, διάρκειας πέντε (5) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων.  

Υπερανάληψη Παγκρήτιου Λογαριασμού

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

11,50 %

Τα παραπάνω κυμαινόμενα επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (σήμερα 0,60%)

Για όλα τα παραπάνω δάνεια παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του δανειολήπτη