Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Δικαιολογητικά Έναρξης Τραπεζικής Συνεργασίας

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Δικαιολογητικά Έναρξης Τραπεζικής Συνεργασίας

Δικαιολογητικά για την Έναρξη Τραπεζικής Συνεργασίας

Για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας μαζί μας, θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά:

 • 1. Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης

  Για Έλ­λη­νες πο­λί­τες (ένα από τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα):

  • Δελ­τίο Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας
  • Δια­βα­τή­ριο (ή ισό­τι­μο έγ­γρα­φο) σε ισχύ
  • Δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας υπη­ρε­τού­ντων στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας και στις Ένο­πλες Δυ­νά­μεις


  Για πο­λί­τες Ε.Ε. (ένα από τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα):

  1. Ταυτότητα χώρας ΕΕ
  2. Δια­βα­τή­ριο σε ισχύ


  Για αλ­λο­δα­πούς υπη­κό­ους τρί­των χωρών :

  • Δια­βα­τή­ριο σε ισχύ και
  • Ισχύ­ου­σα άδεια πα­ρα­μο­νής ή
  • Βίζα ει­σό­δου ή σφρα­γί­δα εισόδου
  • Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Άσυλο) ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγά ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
 • 2. Πι­στο­ποί­η­ση Διεύ­θυν­σης Κα­τοι­κί­ας και Τη­λε­φώ­νου

  Πρόσφατο* λογαριασμό τηλεφωνίας στο όνομά σας που να πιστοποιεί τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Εναλλακτικά ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πρό­σφα­το* λο­γα­ρια­σμό Ορ­γα­νι­σμού Κοι­νής Ωφε­λεί­ας ή
  • Μι­σθω­τή­ριο συμ­βό­λαιο κα­τοι­κί­ας ή επαγ­γελ­μα­τι­κής στέ­γης που έχει κα­τα­τε­θεί σε Δη­μό­σια Οι­κο­νο­μι­κή Υπη­ρε­σία (ΔΟΥ)


  Σε περίπτωση που προσκομίσετε λογαριασμό τηλεφώνου (κινητού, οικίας ή εργασίας) δεν είναι απαραίτητη η υποβολή άλλου εγγράφου για την πιστοποίηση της κατοικίας σας.

  * εντός του τελευταίου 6μήνου.

 • 3. Φο­ρο­λο­γι­κά Στοι­χεία και Ει­σο­δή­μα­τα:
  • Το τελευταίο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος
  • Εάν δεν είστε φορολογικά υπόχρεος, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υπο­χρέ­ω­σης υπο­βο­λής φο­ρο­λο­γι­κής δή­λω­σης, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.


  Η Τράπεζα τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά.

 • 4. Επάγγελμα και τρέχουσα επαγγελματική διεύθυνση:

  Προ­σκο­μί­ζο­νται κατά πε­ρί­πτω­ση τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα :

  Μισθωτοί

  • Βε­βαί­ω­ση του ερ­γο­δό­τη ή
  • Αντί­γρα­φο τε­λευ­ταί­ας μι­σθο­δο­σί­ας


  Ιδιώτες Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις

  • Δή­λω­ση έναρ­ξης επι­τη­δεύ­μα­τος ή
  • Επαγ­γελ­μα­τι­κή ταυ­τό­τη­τα ή
  • Πα­ρα­στα­τι­κό Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης ή
  • Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα


  Μη εργαζόμενοι

  • Φοιτητής: Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα
  • Άνεργος: Κάρτα Ανερ­γί­ας από τον ΟΑΕΔ
  • Οικιακά: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599


  Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων ή των βεβαιώσεων επαγγέλματος πρέπει να είναι εντός του τελευταίου 6μήνου.

  Για τους κατοίκους εξωτερικού τα έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο ή από επίσημη Ελληνική Δημόσια Αρχή.

Γιατί είναι υποχρεωτική η παροχή στοιχείων στην Τράπεζα;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Τράπεζα υποχρεούται να τηρεί για τους πελάτες της στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους και του οικονομικού προφίλ τους. Τα στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά με την παράδοση των απαραίτητων εγγράφων σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας.

Μάθετε περισσότερα για τα έντυπα πιστοποίησης στο ενημερωτικό έντυπο της ΕΕΤ «Συστηθήκατε;»