Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Aύξησης Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, με καταβολή μετρητών, μέσω διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων και έκδοση απλού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν νέες μερίδες ονομαστικής αξίας 5€ η κάθε μια, με τιμή διάθεσης τα 8€ και νέες ομολογίες με τιμή διάθεσης 100.000€ έκαστη. Η τιμή διάθεσης τόσο των μερίδων όσο και των ομολογιών ήταν κοινή (ανά είδος) για όλους τους επενδυτές.

Το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τη διάθεση μερίδων ανέρχεται σε 3.765.464€, ενώ διατέθηκαν 94 Ομόλογα συνολικού ποσού 9.400.000€.   

Οι νέες μερίδες διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό κατά τρόπο που δεν συνιστά δημόσια προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ενώ η διάθεση των νέων ομολογιών  έγινε με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σημειώνεται ότι οι νέες μερίδες αύξησαν ισόποσα το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατηγορίας CET1, ενώ αντίστοιχα τα νέα Ομόλογα αύξησαν ισόποσα τα Κεφάλαια της κατηγορίας TIER II. 

Ηράκλειο, 16 Ιανουαρίου 2019