Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Κύριες Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Κύριες Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

 • Επιτροπή Ελέγχου

  Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από την ΠΔΤΕ 2577/2006 και το άρθρο 44 τουν Ν. 4449/2017.

  Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη).

  Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου :

  Πρόεδρος:

  Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Μέλη:

  Πέτρος Φουρτούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ


  Κύριες αρμοδιότητες

  • Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
  • Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ.
  • Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους εσωτερικούς, ή εξωτερικούς ελεγκτές.
  • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

  Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα. Η Επιτροπή διέπεται από την ΠΔΤΕ 2577/2006.

  Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη).

  Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

  Πρόεδρος:

  Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Μέλη:

  Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Πέτρος Φουρτούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Kύριες αρμοδιότητες:

  • Αποστολή της Επιτροπής είναι η διασφάλιση ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, όπως επίσης ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνου είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα.
 • Επιτροπή Αποδοχών

  Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από Ανεξάρτητα Mη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται από 3 μέλη του.

  Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη)

  Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

  Πρόεδρος:

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Μέλη:

  Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

  Κύριες αρμοδιότητες:

  • Η προετοιμασία των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές, οι οποίες έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείριση αυτών για την Τράπεζα.
  • Η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία υλοποίησης της πολιτικής αποδοχών.
  • Η ενημέρωση, παροχή συμβουλών και υποβοήθηση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη διαμόρφωση, την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.
  • Η μέριμνα να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους.
  • Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των ανώτερων μελών της Διοίκησης της Τράπεζας, καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών της.
  • Η άμεση εποπτεία των αποδοχών των επικεφαλής στελεχών των μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η αξιολόγηση των περιοδικά υποβαλλόμενων, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποδοχών, με γνώμονα την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Τράπεζας συμπεριφορών.
  • Η διασφάλιση της συμβουλευτικής συμβολής των αρμόδιων Μονάδων της Τράπεζας (Διαχείρισης Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Προσωπικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού) στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, καθώς και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.