Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Εκτελεστικές & Διοικητικές Επιτροπές

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Εκτελεστικές & Διοικητικές Επιτροπές

 • Εκτελεστική Επιτροπή

  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Εποπτεύει, παρακολουθεί και διασφαλίζει την ασφαλή, εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας για την υλοποίηση της Στρατηγικής, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Διευθύνων Σύμβουλος

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

  Μέλη

  • Γενικός Διευθυντής Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής (CR & DO)
  • Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)
  • Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας (CI & TO)
  • Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)
  • Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (CCO)
  • Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)


  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εκτελεστική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Επεξεργάζεται τη Στρατηγική της Τράπεζας και διαμορφώνει την πρόταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Συντονίζει τις ενέργειες των Μονάδων της Τράπεζας στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιχειρηματικού Σχεδίου.
  • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, καθώς και επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή του.
  • Παρακολουθεί και αξιολογεί το εξωτερικό περιβάλλον, εντοπίζει ευκαιρίες και κινδύνους και προχωρά στις κατάλληλες ενέργειες.
  • Επιβλέπει την αποτελεσματική διαχείριση του ισολογισμού, στη βάση της επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής ανάληψης κινδύνου.
  • Αποφασίζει ή/και εγκρίνει την εισαγωγή νέων, καθώς και τη σημαντική διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας καθώς και την τιμολόγησή τους.
  • Διασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης κινδύνων ενσωματώνονται στη λειτουργία της Τράπεζας και στον προϋπολογισμό.
  • Εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες, ανεξαρτήτως ποσού, με εξαίρεση όσες αφορούν την απόκτηση παγίων υψηλής αξίας, όπως ακίνητα, οι οποίες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Εγκρίνει τη στρατηγική επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές της Τράπεζας.
  • Παρακολουθεί τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω αναφορών από τις αρμόδιες Μονάδες.
  • Έχει εγκριτικές πιστοδοτικές ευχέρειες και ευχέρειες διαγραφών, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός αυτών που ανάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις του ή βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.
 • Ειδική Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας (CI & TO)

  Μέλη

  • Γενικός Διευθυντής Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής (CR & DO)
  • Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)
  • Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)
  • Διευθύντρια Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Αναπλ. Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τεχνολογίας
  • Αναπλ. Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τεχνολογίας

  Η Επιτροπή Πληροφορικής αποτελεί το υπηρεσιακό όργανο της Τράπεζας που έχει ως σκοπό τον καθορισμό, την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση υλοποίησης έργων Πληροφορικής, την εποπτεία αυτών βάσει της στρατηγικής και των στόχων της Τράπεζας. Είναι αρμόδια για τον κεντρικό συντονισμό της εκτέλεσης και παρακολούθησης των έργων Πληροφορικής. Επιπλέον η Επιτροπή επιτελεί το έργο και τα καθήκοντα της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006 Ειδικής Συντονιστικής Επιτροπής Πληροφορικής (IT Steering Committee).

  Κύριες αρμοδιότητες της είναι:

  • Καθορίζει τη Στρατηγική Πληροφορικής με βάση τους επιχειρησιακούς στόχους και το ισχύον θεσμικό περιβάλλον.
  • Αξιολογεί τις εισηγήσεις τεχνολογικών έργων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος δράσης και τις υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Αξιολογεί και αποφασίζει την ανάπτυξη ή υλοποίηση των μεγάλων έργων της Πληροφορικής, καθορίζοντας τις προτεραιότητες μεταξύ των έργων.
  • Είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας στην οργάνωση και διαχείριση έργων Πληροφορικής.
  • Εξετάζει την ανάθεση υλοποίησης σημαντικών για την Τράπεζα έργων πληροφορικής σε εξωτερικούς παρόχους και εισηγείται προς την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Αξιολογεί και υποβάλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή, προμήθειες υλικού και λογισμικού.
  • Αξιολογεί την ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO)

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Διευθύνων Σύμβουλος

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

  Μέλη

  • Γενικός Διευθυντής Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής (CR & DO)
  • Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)
  • Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (CCO)
  • Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
  • Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων
  • Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ειδικών Έργων

  Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (Asset Liability Committee – ALCO) διαμορφώνει, εγκρίνει, εφαρμόζει και παρακολουθεί τις πολιτικές της Τράπεζας σχετικά με την τιμολόγηση, απόδοση, διάρθρωση και διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Τράπεζας και τον καθορισμό εντός των πλαισίων αρμοδιοτήτων της των ορίων κινδύνων αγοράς και ρευστότητας, παρεμβαίνοντας, όποτε είναι αναγκαία η αναθεώρηση αυτών.

  Κύριες αρμοδιότητες της είναι:

  • Καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθηθεί σε σχέση με τη σύνθεση, κατανομή και διασφάλιση επιθυμητού βαθμού ρευστότητας, των στοιχείων του ισολογισμού.
  • Διαμορφώνει το πλαίσιο διαχείρισης σχετικά με την σύνθεση, τη ληκτότητα και ρευστότητα των στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού.
  • Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και τις βασικές μακροοικονομικές και επιχειρησιακές παραδοχές που επηρεάζουν την πολιτική της Τράπεζας.
  • Παρακολουθεί τις μεταβολές στο θεσμικό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαχειριστική της πολιτική.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των αποτελεσμάτων, του προϋπολογισμού, του σχεδίου χρηματοδότησης της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει των χρηματοοικονομικών μεγεθών της Τράπεζας.
  • Εξετάζει και καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική υφιστάμενων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.
  • Αξιολογεί το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης (stress test) και εξετάζει τα αποτελέσματα τους.
 • Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Διευθύνων Σύμβουλος

  Μέλη
  • Γενικός Διευθυντής Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής (CR & DO)
  • Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (CCO)
  • Chief Credit Officer
  • Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)

  Κύριες αρμοδιότητες

  H Επιτροπή Πιστοδοτήσεων εγκρίνει πιστοδοτήσεις (ανάληψη κινδύνων, παροχή όρων συνεργασίας, άλλης μορφής θέματα προβλεπόμενα από την Πιστωτική Πολιτική) προς πάσης φύσεως νομικά και φυσικά πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Τραπεζικής, καθώς και της Λιανικής Τραπεζικής ανά πιστούχο ή όμιλο πιστούχων, με βάση τις εκάστοτε εγκριτικές πιστοδοτικές ευχέρειές της που καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

  Η Επιτροπή συνεδριάζει εβδομαδιαίως και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της.

 • Επιτροπή Ρυθμίσεων Κώδικα Δεοντολογίας

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος:

  Senior Director Ανώτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας Εξυπηρέτησης Δανείων

  Μέλη:

  • Αναπλ. Διευθύντρια Ανώτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Manager Διεύθυνσης Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου

  Η Επιτροπή Κώδικα Δεοντολογίας συνεδριάζει δύο φορές το μήνα. Εγκρίνει ρυθμίσεις πιστούχων με καθυστέρηση >30 ημερών στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας, προς κάθε μορφής φυσικά και νομικά πρόσωπα πιστούχων με την έννοια του ενός οφειλέτη.

  Κύριες αρμοδιότητές της είναι:

  • Αναδιαρθρώσεις/Ρυθμίσεις οφειλών πιστούχων που παρουσιάζουν καθυστέρηση και που προέρχονται από τη διαδικασία παρακολούθησης που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας και έχουν χαρακτηριστεί συνεργάσιμοι.
  • Αναδιαρθρώσεις/Ρυθμίσεις οφειλών πιστούχων αρμοδιότητας της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Ε.Ε. & Ιδιωτών που έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
  • Μειώσεις επιτοκιακού περιθωρίου.
  • Παροχή βραχυπρόθεσμης διευκόλυνσης (έως 2 έτη) στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας σε πιστούχους που παρουσιάζουν πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια.
  • Παροχή εγκρίσεων για κάθε θέμα που η Εκτελεστική Επιτροπή την έχει εξουσιοδοτήσει να ενεργεί.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος:

  Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

  Μέλη:

  • Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)
  • Γενικός Διευθυντής Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής (CR&DO)
  • Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)
  • Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας (CI&TO)
  • Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
  • Διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Διευθύντρια Ασφάλειας Πληροφοριών

  Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αποστολή τη διαχείριση και την αντιμετώπιση πάσης φύσεως γεγονότων ή/και περιστατικών που χαρακτηρίζονται ως κρίση, με την επίβλεψη και εποπτεία των ενεργειών ανάκαμψης.

  Κύριες αρμοδιότητές της είναι:

  • Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα μέσω κατάλληλων μηχανισμών (πχ διαδικασίες, υποδομές, δοκιμές, εκπαιδεύσεις) διατηρεί συνεχώς το κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για τη διαχείριση επικίνδυνων γεγονότων.
  • Επικυρώνει το Βασικό Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • Επιβλέπει και διαχειρίζεται, σε υψηλό επίπεδο, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιμετώπισης κρίσεων.
  • Δύναται να αποφασίζει ή να επιβεβαιώνει την απόφαση της Ομάδας Συντονισμού Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΟΣΕΣ) κατά πόσον η Τράπεζα αντιμετωπίζει ή όχι μία κρίση και αν ναι, έχει την εξουσιοδότηση να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτό απαιτηθεί και να ενεργοποιεί το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • Λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε εκτελεστικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
  • Ορισμένος εκπρόσωπος της ΕΔΚ προεδρεύει των συναντήσεων με την Ομάδα Συντονισμού Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΟΣΕΣ).
  • Συντελεί στο σχεδιασμό και στη δημιουργία απαιτούμενων υποδομών καθορίζοντας τη στρατηγική για τη διαχείριση κρίσεων κι επικυρώνοντας τους στόχους της.
  • Επικυρώνει τις αποφάσεις για την κατανομή πόρων κατά τη διάρκεια των κρίσεων.
  • Επικυρώνει τον πίνακα επιπτώσεων όπως αυτός έχει καταγραφεί στην Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.


  Η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη να αναγνωρίσει ως κρίση ένα γεγονός ή/και περιστατικό για το οποίο υπάρχουν αμφιβολίες.

 • Επιτροπή Ενστάσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας

  Μέλη
  • Senior Director, Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας Εξυπηρέτησης Δανείων
  • Διευθυντής Restructured
  • Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας

  Κύριες αρμοδιότητες της είναι:

  • Η αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβάλλονται από πελάτες της Τράπεζας στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας Εξέτασης Ενστάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όπως εκάστοτε ισχύει (ΕΠΑΘ 195/1/29.07.2016).


  Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδριάζει εφόσον υπάρχουν αιτήματα ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται, ώστε να έχει κοινοποιηθεί στον πελάτη η απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.