Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο εκλέγεται από το ανώτατο όργανο της Τράπεζας τη Γενική Συνέλευση. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έντεκα Μέλη τα οποία τη διοικούν και την εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά Μέλη, Μη Εκτελεστικά Μέλη και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και έχει τριετή θητεία.

Σύν­θε­ση Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Δημόπουλος

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Σάλλας

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κουρλετάκης

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Ιωσήφ Σηφάκης
Πέτρος Φουρτούνης

Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αντώνιος Βασιλάκης

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη

Δαμιανός Χαραλαμπίδης

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου