Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο εκλέγεται από το ανώτατο όργανο της Τράπεζας τη Γενική Συνέλευση. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα Μέλη τα οποία τη διοικούν και την εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά Μέλη, Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και έχει τριετή θητεία.

Σύν­θε­ση Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου

Εκτελεστικά Μέλη  
Γεώργιος Κουρλετάκης – Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σωφρονάς - Μέλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Ιωσήφ Σηφάκης – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αντώνιος Βασιλάκης Β’ αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Παπαδάκης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Καλουτσάκης – Μη εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Δημόπουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Σάλλας - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέλιος Βοργιάς – Μη Εκτελεστικό Μέλος – Εκπρόσωπος Εργαζομένων