Αναζήτηση

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση Πελατών για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση Πελατών για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (εφεξής «Τράπεζα»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας, είτε εν όψει της κατάρτισης συμβατικής σας σχέσης με την Τράπεζα, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενης συναλλακτικής σας σχέσης με αυτήν για τραπεζικό προϊόν ή τραπεζική υπηρεσία, ως ακολούθως:

 • (Α). Τι δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα(*) ;

  (Α.1) Δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης και υπηκοότητα.

  (Α.2) Δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου.

  (Α.3) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, όπως ενδεικτικά επάγγελμα, αποδοχές, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσης (ενδεικτικά έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικό σημείωμα).

  (Α.4) Δεδομένα οικογενειακής σας κατάστασης και εξαρτώμενων μελών σας.

  (Α.5) Δεδομένα των οικονομικών σας υποχρεώσεων και τυχόν αθέτησης αυτών, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης και πτώχευσης.

  (Α.6) Δεδομένα πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις.

  (Α.7) Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit profiling-credit scoring).

  (Α.8) Δεδομένα συναλλακτικής σας συμπεριφοράς.

  (Α.9) Δεδομένα από τη λειτουργία της αίτησης/σύμβασης ή των αιτήσεων/συμβάσεών σας, με την Τράπεζα και τη χρήση των τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών που σας έχουν χορηγηθεί.

  (Α.10) Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους σας και τις ανάγκες σας.

  (Α.11) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

  (Α.12) Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας (π.χ. cookies).

  (Α.13) Δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτωμένων μελών, της οικογένειάς σας σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για τη ρύθμιση τυχόν οφειλών σας), εφόσον τα επικαλείσθε.

  (Α.14) Δεδομένα τηλεφωνικών συνδιαλέξεών σας με την Τράπεζα, οι οποίες καταγράφονται μετά από ενημέρωσή σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

  (Α.15) Δεδομένα εικόνας σας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Τράπεζας και των ΑΤΜs που έχει εγκαταστήσει, με την ειδική προς τούτο σήμανση κατά το νόμο.

  Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Τράπεζας.

  (*) Με εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στα (Α.1) και (Α.2) τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Τράπεζα, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται, εξαρτάται από το είδος, της κατά περίπτωση σχέσης σας με την Τράπεζα και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο τραπεζικό προϊόν/τραπεζική υπηρεσία.
 • (Β). Από πού συλλέγει η Τράπεζα τα δεδομένα σας;

  Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις παρακάτω, κατά περίπτωση, πηγές:

  (Β.1) Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (Α.1, Α.2) από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων (social media) ή διαδικτυακών ιστοτόπων.

  (Β.2) Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, όπως και αυτά που αφορούν στις οικονομικές σας δυνατότητες (Α.3 και Α.4) από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα, από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  (Β.3) Τα δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων), πιστοληπτικής ικανότητας (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων) και πιστωτικής βαθμολόγησης (Σύστημα Πιστοληπτικής Βαθμολόγησης) (Α.5 έως Α.7), από τα προαναφερθέντα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω), όπως και από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών των Ν.3758/2009 και Ν.4038/2012, δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Τράπεζα.

  (Β.4) Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας (Α.6-Α.8) από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω).

  (Β.5) Τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία σύμβασης (ή-σεών) σας με την Τράπεζα από αυτή (Α.9).

  (Β.6) Τα δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας (Α.10) από εσάς τον ίδιο.

  (Β.7) Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών (Α.11) από εσάς τον ίδιο ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μετά από εντολή σας.

  (Β.8) Τα αναγνωριστικά δεδομένα της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας (A.12), όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ενδεικτικά Google, YouTube).

  (Β.9) Τα δεδομένα υγείας (Α.13) προσκομίζονται με πρωτοβουλία σας, από εσάς τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο.

  (Β.10) Τα δεδομένα τηλεφωνικών σας συνδιαλέξεων με την Τράπεζα και τα δεδομένα εικόνας (Α.14 και Α. 15) από τα οικεία συστήματα καταγραφής της Τράπεζας.

  Η εταιρία με την επωνυμία “Τραπεζικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι. Για την επεξεργασία των δεδομένων που διενεργεί, όπως και για την άσκηση των σχετικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τον ιστότοπό της, www.teiresias.gr ή να επικοινωνείτε στο τηλ. 2103676700.

 • (Γ). Γιατί η Τράπεζα συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται;

  Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω, συλλέγονται είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την Τράπεζα, είτε και κατά τη διάρκεια αυτής και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

  (Γ.1) Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας κατά την προ συμβατική ή συμβατική σχέση μαζί σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική σας σχέση με την Τράπεζα.

  (Γ.2) Την κατάρτιση σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, προς εσάς και προς τις εποπτικές της αρχές.

  (Γ.3) Στην περίπτωση χορήγησης δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις της ή/και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντός της:

  (α) για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Τράπεζα, είτε έχει ήδη αναλάβει,

  (β) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής σύμβασης και της οφειλής,

  (γ) για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

  (δ) για την είσπραξη των τυχόν οφειλόμενων στην Τράπεζα ποσών σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

  (ε) για τη διαχείριση απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις, στις οποίες ενέχεσθε.

  (Γ.4) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλετε (όπως, π.χ., αίτημα ρύθμισης της οφειλής σας, λόγω αδυναμίας που οφείλεται σε λόγους υγείας) και την εξέτασή του από την Τράπεζα.

  (Γ.5) Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  (Γ.6) Τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

  (Γ.7) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων της Τράπεζας και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας ή/και της περιουσίας των πελατών της και του συναλλακτικού κοινού γενικότερα, όπως π.χ., τη διασφάλιση διαδικασιών ασφάλειας της Τράπεζας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης, κλοπής κ.ο.κ.).

  (Γ.8) Την επικοινωνία με εσάς για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των παρασχεθέντων τραπεζικών προϊόντων ή τραπεζικών υπηρεσιών, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας, από την παρεχόμενη τραπεζική εξυπηρέτηση και τις παρεχόμενες τραπεζικές υπηρεσίες της, ή/και των επιπρόσθετων επιθυμιών/απαιτήσεών σας.

  (Γ.9) Την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ (marketing profiling), την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών, της Τράπεζας ή/ και συνεργαζόμενων με αυτήν τρίτων εταιρειών, σε εσάς, εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

  (Γ.10) Την παροχή σε εσάς επενδυτικών ή παρεπόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και την επενδυτική εμπειρία σας.

  (Γ.11) Την εκπλήρωση πράξεων πληρωμών που έχουν ενεργοποιηθεί από εσάς ή κατ’ εντολή σας.

  Η Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους επεξεργασίας, για την επίτευξη των σκοπών της υπό Γ.2, Γ.3, Γ.5, Γ.8 και Γ.9 ανωτέρω και να προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ.

 • (Δ). Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

  (Δ.1) Οι υπάλληλοι της Τράπεζας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αιτημάτων που έχετε υποβάλει στην Τράπεζα, όπως και για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης ή των συμβάσεών σας με την Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτήν/αυτές, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.

  (Δ.2) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα δύναται να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εκτιμητές ή εταιρίες εκτίμησης ακινήτων, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών (Ν.3758/2009 και Ν.4038/2012), εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015), εταιρίες τηλεφωνικής υποστήριξης - ενημέρωσης (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρίες ερευνών δεδομένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της Τράπεζας, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης/συντήρησης/παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απόρρητου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

  (Δ.3) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρίες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν.3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων.

  (Δ.4) Εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν.4354/2015, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των επενδυτικών εταιριών του εσωτερικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση μεταβίβασης (εκχώρησης) των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.

  (Δ.5) Πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται, (όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κλπ.) με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, για την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγών ή σε τρίτες χώρες υπό τους όρους του κεφαλαίου Ε κατωτέρω.

  (Δ.6) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των (εκ του νόμου) αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

  (Δ.7) Η “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” για τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία/συστήματα, όπως για τα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες (στη λήξη τους) συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, όπως και σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων.

  (Δ.8) Φορείς συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όπου συντρέχει περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελληνικό Δημόσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Αποδέκτες των δεδομένων που στέλνονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μπορεί να είναι και κάθε Δημόσια Αρχή Ελληνική ή Κοινοτική που εμπλέκεται στη Δράση και στη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπως η Ελληνική Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κατά της εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος Φορέας ή Οργανισμός στο πλαίσιο του Ταμείου και της Δράσης.

 • (Ε). Μπορεί η Τράπεζα να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

  Η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) εφόσον:

  (Ε.1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την τρίτη χώρα στην οποία θα διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα.

  (Ε.2) Ο αποδέκτης των δεδομένων έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που του διαβιβάζονται.

  (Ε.3) Έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο, ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

  (Ε.4) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, ή την εκτέλεση εντολών σας π.χ. εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβίβασης προς εκτέλεση εντολής, για την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

  (Ε.5) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας.

  (Ε.6) Υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

  Καθώς επίσης:

  (Ε.7) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διατάξεις νόμου.

  Για την εκπλήρωση των (Ε.5) ή (Ε.6) η Τράπεζα, ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών, στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

 • (ΣΤ). Ποιο είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας από την Τράπεζα;

  Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Τράπεζα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, η Τράπεζα δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση με την Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησής σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

  Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

 • (Ζ). Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

  Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  (Ζ.1) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

  (Ζ.2) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

  (Ζ.3) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

  (Ζ.4) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα εναντίωσης).

  (Ζ.5) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, από τα αρχεία της Τράπεζας (δικαίωμα στη λήθη).

  (Ζ.6) Να ζητήσετε από την Τράπεζα να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε χορηγήσει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

  Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των (Ζ.3), (Ζ.4) και (Ζ.5) αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς τον ίδιο ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την κατά την κρίση της Τράπεζας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης/συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξέτασης του αιτήματός σας.

  Πρόσθετα, η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα, να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα (Γ).

  Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (Ζ.6) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

  Η άσκηση των αναφερθέντων δικαιωμάτων, ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεστεί.

  (Ζ.7) Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ, www.dpa.gr), η οποία είναι και η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, για την επεξεργασία που σας αφορά, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 • (Η). Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο (Ζ), μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

  Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

  Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

 • (Θ). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά σας;

  Η Τράπεζα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, διαρροή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

  Η παρούσα ενημέρωση γίνεται για την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 που τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr) και θα είναι διαθέσιμη και στο δίκτυο καταστημάτων της.

 • (I). Στοιχεία Επικοινωνίας

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

  TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

  +30 2810 338800

  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

  077156527000

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

  Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

  +30 2810 338975

  dpo@pancretabank.gr