Η Τράπεζα > Εταιρική Διακυβέρνηση > Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές

https://www.pancretabank.gr/trapeza/diakyvernisi/ds-epitropes

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο εκλέγεται από το ανώτατο όργανο της Τράπεζας τη Γενική Συνέλευση. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα Μέλη τα οποία τη διοικούν και την εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά Μέλη, Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και έχει τριετή θητεία.

Σύν­θε­ση Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου

Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.  

Γεώργιος Κουρλετάκης

Α’ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ιωσήφ Σηφάκης

Β’ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντώνιος Βασιλάκης

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σωφρονάς

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Δημήτριος Δημόπουλος


Γεώργιος Καλουτσάκης


Κωνσταντίνος Παπαδάκης


Γεώργιος Σάλλας


Στέλιος Βοργιάς

Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα