Η Τράπεζα > Ενημέρωση Πελατών > Επιτόκια > Επιτόκια Δανείων

Επιτόκια Δανείων

https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-pelaton/epitokia/epitokia_daneion

Επιχειρηματικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης, Πάγιου Εξοπλισμού, Κεφαλαίου Κίνησης Κυμαινόμενο με βάση Euribor πλέον περιθωρίου Από 5,00%

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με την αξιολόγηση της επιχείρησης. Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρείς (3) εκατοστιαίες μονάδες

- Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,60% σήμερα).

Στεγαστικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Αγορά – Ανέγερση κατοικίας Από 3,00%
Ανακαίνιση–Επισκευή κατοικίας Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου Από 5,00%
Αγορά οικοπέδου – Ανέγερση κατοικίας (εκτός 1ης κατοικίας- για εκμετάλλευση) Από 5,00%

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ, την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και το ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης επιτοκίου ανάλογα με τη συνολική συνεργασία του με την Τράπεζα και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75. Ειδικότερα, 0,12% για στεγαστικά δάνεια για κατοικία και 0,60% για δάνεια επαγγελματικής στέγης.

- Κατά περίπτωση χρεώνονται έξοδα εξέτασης του δανειακού αιτήματος, καθώς και τα πραγματικά έξοδα εκτίμησης του ακινήτου και εγγραφής προσημείωσης, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμηθειών.

Προσωπικά - Καταναλωτικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Καταναλωτικό - Προσωπικό δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor** 1M πλέον περιθωρίου 13%
Καταναλωτικό δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 11%
Καταναλωτικό δάνειο "Παγκρήτια - Φοιτητικό Στήριγμα" Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου Από 10,50% έως 12,50%
Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη των ετήσιων σχολικών διδάκτρων Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,50%
Καταναλωτικό δάνειο "Παγκρήτια Στήριξη" Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 2,90%
Καταναλωτικό δάνειο "Σύνταξη Γέφυρα" Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,00%
Καταναλωτικό δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου Από 6,50%

* Όπου υφίσταται εύρος περιθωρίου, το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, το προφίλ του πελάτη και τη συνεργασία του με την Τράπεζα. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης περιθωρίου ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

** Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

    - Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)

Copyright © 2021 Παγκρήτια Τράπεζα