Covid - 19 > Επιδότηση δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία – Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

https://www.pancretabank.gr/covid19/programma-gefyra

Η Παγκρήτια Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις δανείων που έχουν εξασφάλιση την κύρια κατοικία.  

Μέσω του Προγράμματος, το Δημόσιο συνεισφέρει για διάστημα έως και 9 μηνών, ποσοστό της δόσης των δανείων που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέσω της ιστοσελίδας www.keyd.gov.gr 

Δικαιούχοι επιδότησης:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που πλήττονται εισοδηματικά από την πανδημία COVID-19 και είναι μισθωτοί, εισοδηματίες, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και άνεργοι, που έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας επί ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμβάλλονται ως οφειλέτες, συνοφειλέτες ή εγγυητές σε επιλέξιμα δάνεια.

Διαδικασία Επιδότησης :

Η διαδικασία της αίτησης είναι αρκετά απλή και γρήγορη. Ο αιτών συμπληρώνει την αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα gov.gr. Συγκεκριμένα:

  1. Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, τον ΑΜΚΑ καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που του ζητηθούν.
  2. Επιλέγει από την προτεινόμενη λίστα ακινήτων ιδιοκτησίας του, το ακίνητο που θεωρεί ως Κύρια Κατοικία.
  3. Καταχωρεί τυχόν καταθέσεις του στο εξωτερικό.
  4. Συναινεί στην άρση του φορολογικού και Τραπεζικού απορρήτου, καθώς και στις λοιπές δηλώσεις που προβλέπει ο Νόμος για την ένταξη στο Πρόγραμμα.
  5. Ενημερώνει τα μέλη του νοικοκυριού του (σύζυγος και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη) να συνυποβάλλουν την αίτηση. Η συνυποβολή γίνεται από το gov.gr με είσοδο του συνυποβάλλοντα ως εξαρτώμενου μέλους ή συζύγου.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν απαιτεί κανένα δικαιολογητικό ενώ η πιστοποίηση του νοικοκυριού που έχει πληγεί από τον Κορωνοϊό, καθώς και των λοιπών στοιχείων, γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Με την ολοκλήρωση της αίτησης από τον δικαιούχο, η ΕΔΙΧ προχωρά σε περαιτέρω ελέγχους και στην συνέχεια την διαβιβάζει στις Τράπεζες για περαιτέρω επεξεργασία.

Με την σειρά τους οι Τράπεζες ταυτοποιούν το ενυπόθηκο ακίνητο και το συνδέουν με τις οφειλές που εξασφαλίζει, ενώ αποστέλλουν και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΠΚ).

Μετά τον τελικό έλεγχο και την έγκριση της ΗΠΕΠΚ ξεκινά η διαδικασία πίστωσης της επιδότησης.

Για την τελική έγκριση ο δικαιούχος ενημερώνεται με σχετικό email στην διεύθυνση που έχει δηλώσει.


Για την υποβολή της αίτησης πατήστε ΕΔΩ
Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω υποστήριξη από το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ στο τηλ: 213 212 57 30.

Επιλέξιμα δάνεια:

Δάνεια όλων των σκοπών τακτής λήξης

  • στεγαστικά,
  • καταναλωτικά,
  • επιχειρηματικά

ενήμερα, υπερήμερα ή καταγγελμένα φυσικών ή νομικών προσώπων.

Κατηγοριοποίηση οφειλετών/δικαιούχων:

Προβλέπονται τρείς κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη καθυστέρησης κατά την 29/2/2020, οι οποίες προσδιορίζουν και το σχέδιο επιδότησης:

Α. Ενήμερα ή δάνεια με καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών,

Β. Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,

Γ. Καταγγελμένα δάνεια

Η κατηγοριοποίηση γίνεται ανά τράπεζα ξεχωριστά.


Ημερομηνία ελέγχου ενημερότητας, λαμβάνεται η 29-02-2020.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι η αξία της κύριας κατοικίας, το οικογενειακό εισόδημα, η κατοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Τα όρια των κριτηρίων κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της οφειλής.

Διάρκεια & Υψος επιδότησης:

Η διάρκεια επιδότησης του Δημοσίου ισχύει συνολικά για 9 συνεχόμενους μήνες με έναρξη από την επόμενη της έγκρισης, δόση.

Η επιδότηση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την πληρωμή της μηνιαίας δόσης (προβλέπεται ειδική διαδικασία για μη μηνιαίες δόσεις).

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 90% μέχρι 30% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της αίτησης, ενώ προβλέπεται σταδιακή μείωση του ποσοστού ανά τρίμηνο.

Διάστημα παρακολούθησης :

Μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης, προβλέπεται περίοδος παρακολούθησης της εξυπηρέτησης της οφειλής, ανάλογα με την κατηγορία, από 6 μέχρι και 18 μήνες.

Διακοπή επιδότησης:

Η επιδότηση διακόπτεται και οφείλεται να επιστραφεί, εφόσον δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα ελάχιστο ποσό οφειλής ύψους 150 €, είτε κατά τη διάρκεια της επιδότησης είτε κατά το διάστημα παρακολούθησης.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης επιστρέφεται εντόκως στο Δημόσιο.

Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα