Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα > Covid 19 - Mέτρα Στήριξης > Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ-2

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ-2

https://www.pancretabank.gr/business/covid19-epixeiriseis/programma_gefira2

Συνεισφορά δημοσίου στην αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. Ν4790/21

Η Παγκρήτια Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ-2 μέσω του οποίου, πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή των δόσεων τραπεζικών οφειλών τους.

Σκοπός του προγράμματος

Η καταβολή κρατικής επιδότησης για την αποπληρωμή μέρους (μέχρι και 90%) της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών οφειλών χρονικής περιόδου από 1-4-2021 μέχρι και 31-12-2021.

Δικαιούχοι

Ενεργές ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που συνιστούν οντότητα Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ), των οποίων η δραστηριότητα έχει πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και συμβάλλονται ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες ή εγγυητές σε επιχειρηματικές οφειλές.


Συγκεκριμένα:

- επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν πληττόμενες σύμφωνα με τον ΚΑΔ τους και εμφανίζουν μείωση του Κύκλου Εργασιών τους μεγαλύτερη του 20%, μεταξύ των ετών 2020 και 2019

- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο ενοίκιο κατά 20%, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις μεταξύ των ετών 2020 και 2019

- εταίροι επιχειρήσεων που τα έσοδα των ιδίων αλλά και των επιχειρήσεων τους εμφάνισαν μείωση άνω του 20% μεταξύ των ετών 2020 και 2019

- όλοι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής εφόσον εμφάνισαν μείωση των εσόδων τους άνω του 20% μεταξύ των ετών 2020 και 2019.

- επιχειρήσεις που έχουν εντάξει τους εργαζομένους τους στον μηχανισμό «Συνεργασία» και επίσης εμφανίζουν μείωση των εσόδων τους άνω του 20% μεταξύ των ετών 2020 και 2019.


Μη επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας:

64.00, 65.00, 66.00 εκτός τους κωδικούς 64.91, 65.11, 65.12, 65.20, 66.19, 66.21, 66.22 και 66.29 που είναι επιλέξιμοι

Επιλέξιμες προς επιδότηση οφειλές

Επιχειρηματικά δάνεια που έχουν εκταμιευθεί πριν την 31/12/2020, έχουν συμφωνημένο πλάνο αποπληρωμής και δεν υφίσταται για αυτά εγγύηση ή επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) ή άλλου Ευρωπαϊκού Φορέα και ταυτόχρονα δεν λαμβάνουν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (δηλ. 1/4-31/12/2021) επιδότηση από άλλα υποστηρικτικά προγράμματα όπως π.χ. το ΓΕΦΥΡΑ-1.

Κατηγορίες επιδότησης

Προβλέπονται τρείς κατηγορίες επιδότησης ανάλογα με την εμφάνιση ληξιπροθεσμίας κατά την 31/12/2020, συγκεκριμένα:

1η κατηγορία: Ενήμερα δάνεια και δάνεια με καθυστέρηση έως 90 ημερών.

Επιδότηση 90% της δόσης για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για τους τελευταίους δύο μήνες.

2η κατηγορία: Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Επιδότηση 80% της δόσης για το πρώτο 3μηνο, 70% για το 2ο και 60% για τους τελευταίους δύο μήνες.

3η κατηγορία: Δάνεια που έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε ληξιπροθεσμία.

Επιδότηση 50% της δόσης για το πρώτο 3μηνο, 40% για το δεύτερο και 30% για τους τελευταίους δύο μήνες.

Δείτε τα αναλυτικά τα όρια του Προγράμματος και της Επιδότησης

Υποβολή αιτήσεων

Μέχρι την 31/5/2021 στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες :

www.Gov.gr

www.keyd.gov.gr

Κριτήριο αναζήτησης: ΓΕΦΥΡΑ

επιλογή: «Επιδότηση δανείων επιχειρήσεων πληγέντων κορωνοϊού – Γέφυρα ΙΙ»

Πληροφορίες για την αίτηση:

Η αίτηση είναι πλήρως ηλεκτρονική και δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων για την υποβολή της (εκτός από την δήλωση περί μη απώλειας κεφαλαίων από τον λογιστή του νομικού προσώπου στις περιπτώσεις των Μεσαίων επιχειρήσεων και μόνο).


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη πτώχευσης κλπ για τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβληθούν μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την 31/12/21.


Κατά την είσοδο του αιτούμενου προσώπου στην πλατφόρμα, μετά την αποδοχή των δηλώσεων εξουσιοδότησης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την ανάκτηση των οικονομικών δεδομένων του αιτούμενου ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ και από τους Χρηματοδοτικούς φορείς, ζητείται η υποβολή έγκυρου email καθώς και των βασικών στοιχείων του μεγέθους της επιχείρησης όπως ο αριθμός εργαζομένων το ύψος του Κύκλου Εργασιών και το ύψος του Ετήσιου Ισολογισμού.

Διαδικασία έγκρισης:

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και η έγκριση της αίτησης γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.


Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στην επιχείρηση και ενημερώνεται η Τράπεζα για την περαιτέρω διαδικασία που αφορά την πίστωση της επιδότησης στις οφειλές.

Copyright © 2021 Παγκρήτια Τράπεζα