Η Τράπεζα > Ενημέρωση Επενδυτών > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/gdpr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») με έδρα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Ικάρου, αρ.5 email: mail_info@pancretabanκ.gr, τηλ: 2810338800 ιστοσελίδα: www.pancretabank.gr, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της,  προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ως Μετόχων της Τράπεζας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • (1). Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα και από πού;

  (α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/όνομα συζύγου, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης, επάγγελμα.

  (β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, e-mail διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο και φαξ εργασίας.

  (γ) Αριθμός μετοχών

  (δ) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

  (ε) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα σας, βάσει της οποίας συμμετέχετε στη Γενική Συνέλευση και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

  Τα ανωτέρω δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο κατά την αίτηση εγγραφής σας ως Μέτοχος της Τράπεζας ή/και την αίτησή σας για αγορά μετοχών ή/και την αίτησή σας για χορήγηση εγγράφων, σχετικών με Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας.

 • (2). Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η Τράπεζα τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα;

  Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς μετοχών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντί σας ως Μέτοχος της Τράπεζας.

 • (3). Σε ποιους διαβιβάζει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Η Τράπεζα δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

  (α) Στους υπάλληλους της Τράπεζας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς μετοχών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας απέναντί σας που απορρέουν από αυτήν.

  (β) Σε φορείς στους οποίους η Τράπεζα αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), π.χ. παρόχους υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, κλπ., υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

  (γ) Σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Ν. 4640/2019, κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως (π.χ. ΟΜΕΔ), συμβολαιογράφους, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές, ελεγκτικές, δικαστικές, φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

 • (4). Για πόσο χρόνο τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Η Τράπεζα τηρεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο παραμένετε Μέτοχός της και για 20 έτη μετά τη διαγραφή σας ως Μέτοχός της.

  Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

 • (5). Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

  Ι) Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

  (α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).

  (β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

  (γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).

  (δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα εναντίωσης).

  (ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα στη λήθη).

  (στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

  Η Τράπεζα σημειώνει τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

  • Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παραμείνετε Μέτοχος της Τράπεζας συνεπάγεται τη διαγραφή σας ως Μέτοχος αυτής.
  • Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεών της.
  • Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

  ΙΙ) Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο (5), μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

  Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

 • (6). Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

  Η Τράπεζα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας ή αθέμιτης απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

  Η παρούσα ενημέρωση γίνεται για την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 που τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr).

 • Στοιχεία Επικοινωνίας

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

  TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

  +30 2810 338800

  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

  077156527000

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

  Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

  +30 2810 338975

  dpo@pancretabank.gr

Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα