Χρήσιμοι Σύνδεσμοι > ΚΛΗΡΩΣΗ 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

https://www.pancretabank.gr/xrisimoi_sindesmoi/oroisimmetoxis_klirosi
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

  Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στην προγραμματισμένη για τις 12/1/2022 κλήρωση των 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου μας καταστήματος στη Λ. Δημοκρατίας 22 στο Ηράκλειο, ότι, λόγω των βεβαρημένων υγειονομικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία από τον Covid-19 και των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, η ηλεκτρονική κλήρωση δεν θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του καταστήματος, αλλά στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας στο Ηράκλειο (Λ. Ικάρου αριθ. 5 και Εφέσου), παρουσία αποκλειστικά και μόνο εκπροσώπων της Τράπεζας και της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευθυμίας Στυλιανού Κουντάκη ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της στις 09:30 πμ, την ίδια ημερομηνία.

  Τα ονόματα των νικητών θα βρίσκονται κατατεθειμένα στο γραφείο της ως άνω Συμβολαιογράφου, στην οδό Δαιδάλου αριθ.37, 3ος όροφος.
  Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά από το κατάστημα συνεργασίας τους για την παραλαβή του δώρου τους.

  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 • ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

  Η Παγκρήτια Τράπεζα (εφεξής «η Διοργανώτρια Τράπεζα») στo πλαίσιo της έναρξης της λειτουργίας του νέου καταστήματός της επί της Λ. Δημοκρατίας αριθ. 22 στο Ηράκλειο Κρήτης, διοργανώνει μία κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Στην κλήρωση συμμετέχουν αυτόματα νέοι αλλά και οι υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας, {νομικά πρόσωπα (όπως αυτά εκπροσωπούνται νόμιμα) και φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα}, (εφεξής «ο συμμετέχων/οι συμμετέχοντες) οι οποίοι θα προβούν στην απόκτηση οποιουδήποτε νέου προϊόντος ή παρεχόμενης Υπηρεσίας της Τράπεζας (στις περιπτώσεις νέων χρηματοδοτήσεων ως χρόνος συμμετοχής υπολογίζεται ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης) αποκλειστικά και μόνο από το κατάστημα της Λεωφόρου Δημοκρατίας 22 & Φωτάκη στο Ηράκλειο, για το διάστημα από την 15η /11/2021 έως και την 11η /01/2022. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από την κλήρωση τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Τράπεζας και οι συγγενείς τους α` και β` βαθμού (εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας) και οι σύζυγοι αυτών, ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους υπαλλήλους/εργαζόμενους και συγγενείς τους α` και β` βαθμού (εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας).

  Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην κλήρωση κατά παράβαση των παρόντων όρων συμμετοχής, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

  Η συμμετοχή γίνεται μέσω του μοναδικού αριθμού μητρώου του πελάτη που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας για κάθε συμμετέχοντα και με δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών από την απόκτηση κάθε νέου προϊόντος ή Υπηρεσίας από την Τράπεζα.

  2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 12/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον προαύλιο χώρο του καταστήματος της Διοργανώτριας Τράπεζας επί της Λ. Δημοκρατίας 22, παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας και της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Ευθυμίας Στυλιανού Κουντάκη, ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της. Αν η Τράπεζα ορίσει διαφορετικά θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό της τόπο www.pancretabank.gr και σχετικό έντυπο υλικό στο ως άνω κατάστημά της.

  3. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ο καθένας, μάρκας Blaupunkt, αξίας 1.000€ έκαστο.

  4. Τα έπαθλα της κλήρωσης είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Οι τυχεροί που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα (τηλέφωνο, email κλπ), εκτός εάν βρίσκονται αυτοπροσώπως την ημέρα της κλήρωσης στο κατάστημα της Τράπεζας, από όπου και θα παραλάβουν το δώρο τους.

  5. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση των όρων συμμετοχής από το κατάστημα της Τράπεζας επί της Λ. Δημοκρατίας αριθ. 22 και από τον διαδικτυακό της τόπο (www.pancretabank.gr).

  6. Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος δεν αποτελεί υποχρεωτική παροχή της Διοργανώτριας Τράπεζας, παρέχεται εξ ελευθεριότητας και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησής της, μεταβολής των επάθλων, αύξησης ή μείωσης του αριθμού των τυχερών δικαιούχων και εν γένει μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της, χωρίς η οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή να συνιστά μεταβολή των όρων των νέων προϊόντων ή Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στους δικαιούχους. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση αποδέχονται τον σχετικό κίνδυνο. Η Τράπεζα γνωστοποιεί την κατάργηση ή μεταβολή με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Οι δε νέοι όροι θα κατατίθενται εκ νέου σε Συμβολαιογράφο της έδρας της Τράπεζας. Η Διοργανώτρια Τράπεζα μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την κλήρωση χωρίς καμία ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο.

  Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της κλήρωσης οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας Τράπεζας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της κλήρωσης.

  7. α) Η Τράπεζα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη σχετική ενημέρωση που υφίσταται και είναι διαρκώς αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο (www.pancretabank.gr) θα επεξεργαστεί το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ταχυδρομική/ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στην περίπτωση επικοινωνίας και αποστολής σχετικού ενημερωτικού μηνύματος στους νικητές, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της κλήρωσης, την ανάδειξη των τυχερών αυτής και την επικοινωνία μαζί τους. Τόσο οι μετέχοντες στην κλήρωση, όσο και οι νικητές έχουν τα κάτωθι δικαιώματα: να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών.

  β) Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του δικαιώματος διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διενέργεια της κλήρωσης, συνεπάγεται είτε τη μη δυνατότητα συμμετοχής εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια της κλήρωσης είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Δικαιούχων σε αυτήν εφόσον ασκηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου όπως ορίζεται στον Όρο 1 ανωτέρω και πριν τη διενέργεια της κλήρωσης.

  γ) Τα δεδομένα των Δικαιούχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διενέργειας αυτής, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών από την εν λόγω κλήρωση.

  δ) Τα δεδομένα των συμμετεχόντων της κλήρωσης δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για την διενέργεια και την ανάδειξη των τυχερών της κλήρωσης και την επικοινωνία μαζί τους.

  ε) Η συμμετοχή στην κλήρωση σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

  8. Παρέχεται το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στην κλήρωση κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου στο κατάστημα της Λ. Δημοκρατίας 22 μέχρι την 11/01/2022.

  9. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την κλήρωση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου.

  10. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ηρακλείου κ. Ευθυμία Στυλιανού Κουντάκη, οδός Δαιδάλου αριθ. 37, 3ος όροφος, Ηράκλειο και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην ειδική για την κλήρωση ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.pancretabank.gr.

  11. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.


  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Copyright © 2022 Παγκρήτια Τράπεζα