Αγρότες > Προϊόντα - Υπηρεσίες > Αγροτικά Δάνεια

Αγροτικά Δάνεια

https://www.pancretabank.gr/agrotes/proionta-ypiresies-agrotes/agrotika-daneia

Δάνειο Μέσω του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων


Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Σκοπός Δανείου:
 • Επενδυτικό δάνειο ή,
 • Κεφάλαιο Κίνησης που παρέχεται ως μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης.
Δικαιούχοι:

Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών καθώς και ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που υλοποιούν Επενδυτικά Σχέδια και χρειάζονται χρηματοδότηση :

- για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1)

- για επενδύσεις σε μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2) ή,

- για τη χρηματοδότηση συναφών επενδύσεων.

Ενημερωθείτε για τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Ενημερωθείτε για τις μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ύψος δανείου για Επενδυτικό Δάνειο:
 • Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου ύψους 10.000 Ευρώ.
 • Μέγιστο ποσό κεφαλαίου ύψους 500.000 Ευρώ.
Ύψος δανείου για Κεφάλαιο Κίνησης:
 • Έως 200.000 € ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων εξόδων της επένδυσης (οποιοδήποτε είναι υψηλότερο).

Το Κεφάλαιο Κίνησης αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Διάρκεια δανείων:

Από 1 έως 10 έτη.

Περίοδος Χάριτος:

Έως 12 μήνες για κεφάλαια κίνησης και έως 24 μήνες για επενδυτικά δάνεια.

Περίοδος Διάθεσης του Προϊόντος:

Έως 24η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Ποσοστό Εγγύησης ΕΤαΕ ανά Δάνειο:

Το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο ορίζεται σε 80%.

Πλεονεκτήματα:
 • Προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
Υποβολή αίτησης:

Ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία από τις παρακάτω δράσεις:

 • 4.1.4 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) ή
 • 4.2.4 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Ενημερωθείτε ΕΔΩ για τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος

Χρηματοδότηση Επενδύσεων στον Αγροτικό Κλάδο και την Βιοοικονομία


Η χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων καθίσταται δυνατή με την υποστήριξη της ΕΤΕπ.

Είδος Δανείου :

Κεφάλαιο Κίνησης ή Επενδυτικό

Απευθύνεται σε :

Αγρότες και επιχειρήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα καθώς και του τομέα της βιοοικονομίας σε όλη τη χώρα.

Επιλέξιμες Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Επιλέξιμοι είναι οι ακόλουθοι τύποι επιχειρήσεων:

- Ελεύθεροι Επιχειρηματίες,

- Ατομικές Επιχειρήσεις,

- Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με λιγότερους από 250 υπαλλήλους)

- Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) (250-3.000 υπαλλήλους πριν από την επένδυση

με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της γεωργίας και της βιο-οικονομίας σύμφωνα με το Παράρτημα 1

Στις περιπτώσεις που ο σκοπός της χρηματοδότησης αφορά συγκεκριμένους ΚΑΔ, τότε το δάνειο μπορεί να ενταχθεί στην ΕΤΕπ ανεξάρτητα αν ο Κωδικός Αριθμός της κύριας Δραστηριότητας είναι μη επιλέξιμος.


Ενημερωθείτε εδώ για τις Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις / Δραστηριότητες

Ποσό Δανείου:

Το συνολικό ύψος δανείου μπορεί να φθάνει τα 10 εκ. ευρώ και μπορεί να καλύπτεται 100% από κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Γενικές Επιλέξιμες δαπάνες:
 • Αγορά, επέκταση ή ανακαίνιση επαγγελματικών εγκαταστάσεων, χρηματοδότηση για αγορά γης σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους του έργου (με εξαίρεση την αγορά γεωργικών γαιών).
 • Αγορά αδειών και ευρεσιτεχνίας για την τεχνική εφαρμογή του έργου.
 • Επένδυση σε ασώματες ακινητοποιήσεις δηλ.:

- Ανάπτυξη, σχεδιασμό και χρηματοδότηση κατά τη φάση κατασκευής.

- Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης

- Κεφάλαιο Κίνησης.

Συγκεκριμένες Επιλέξιμες Δαπάνες στον Αγροδιατροφικό και τον τομέα της Βιοοικονομίας:

α) Επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός project.

Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, τα οποία:

i. θερμαίνονται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας).

ii. δεν έχουν σταθερό (ενσωματωμένο) σύστημα θέρμανσης και υπό κανονικές κλιματολογικές συνθήκες δεν απαιτούν θέρμανση παρά μόνο για περιορισμένες χρονικές περιόδους.

β) Επενδύσεις σε μονάδες βιοαερίου.

γ) Έργα άρδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ύπαρξη δικαιωμάτων για τη διάθεση του νερού.

Διάρκεια Δανείου:

Από 2 έως 12 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 χρόνια.

Επιτόκιο:
 • Με την ένταξη του δανείου στην ΕΤΕπ ο τελικός δικαιούχος λαμβάνει μείωση του περιθωρίου τουλάχιστον κατά 0,25%.
 • Οι Νέοι Αγρότες (<41 ετών) δικαιούνται να λάβουν περαιτέρω μείωση του περιθωρίου κατά 0,20%.
 • Χωρίς εισφορά του Ν.128/75.
Διάρκεια Ένταξης στο Πρόγραμμα:

έως 25/6/22 ή νωρίτερα σύμφωνα με την απορρόφηση των πόρων

Έξοδα Δανείου:

Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της τράπεζας

Κεφάλαιο Κίνησης ή Αγορά Εξοπλισμού

Για τον αγροτικό τομέα,  έναν από τους κύριους πυλώνες ανάκαμψης της οικονομίας, η τράπεζα ανταποκρίνεται έμπρακτα στις ανάγκες τόσο των παραγωγών όσο και των μεταποιητικών/εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου, παρέχοντας ποικίλες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Αγρότες – Παραγωγούς /Νέους Αγρότες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • Πιστοδοτικό Όριο Κεφαλαίου Κίνησης: Διάρκεια από 6 έως 12 μήνες.
 • Εφάπαξ χρηματοδοτήσεις : Διάρκεια έως 12 μήνες.
 • Μακροπρόθεσμα δάνεια: Διάρκεια 2-5 έτη.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor ή της ΕΚΤ και ελάχιστο περιθώριο 6,00%, πλέον εισφοράς Ν.128/75

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Ανακυκλούμενη πίστωση σε 6μηνη ή 12μηνη βάση.
 • Καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ανά μήνα ή 3μηνο.
 • Απόδοση της Βασικής Ενιαίας Ενίσχυσης.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διασφαλίσεις

 • Ενοχικές εξασφαλίσεις.
 • Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
 • Εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Ενεργοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων και είσπραξη αυτών μέσω του λογαριασμού στην Παγκρήτια Τράπεζα.
Copyright © 2021 Παγκρήτια Τράπεζα