Η Τράπεζα > Εταιρική Διακυβέρνηση > Εκτελεστικές & Διοικητικές Επιτροπές

Εκτελεστικές & Διοικητικές Επιτροπές

https://www.pancretabank.gr/trapeza/diakyvernisi/ektelestikees-dioikhtikees-epitropees
 • Εκτελεστική Επιτροπή

  Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να έχει μέχρι 7 μέλη. Σε αυτή προεδρεύει ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, ο οποίος και την εκπροσωπεί σε κάθε σχέση της και αναφορά εντός των πλαισίων των παρ’ αυτής εκάστοτε λαμβανομένων αποφάσεων, ενώ με απόφαση του ΔΣ ορίζεται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο γραμματέας και τα υπόλοιπα μέλη.


  Η Επιτροπή επικουρείται στις εργασίες της από Δικηγόρο.

  Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Ανώτερη Γενική Διευθύντρια (Χρυσάνθη Παπαδοπούλου)

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος (Γεώργιος Κουρλετάκης)

  Μέλη

  • Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (Νικόλαος Ροδουσάκης)
  • Ανώτερος Διευθυντής Πληροφορικής (Φώτιος Κίτσος)


  Κύριες αρμοδιότητες

  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και λαμβάνει τις απαιτούμενες αποφάσεις για την υλοποίηση των επιμέρους στόχων κάθε τομέα δραστηριότητας και υπηρεσιακής μονάδας.
  • Σχεδιάζει, εισηγείται προς το Δ.Σ., το οποίο έχει την αποκλειστική αποφασιστική αρμοδιότητα, αναπτύσσει και συντηρεί το Σχέδιο Ανάκαμψης, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας, την Πολιτική Ρευστότητας την ICAAP και την ILAAP. Ειδικότερα δε και μεταξύ άλλων:
  • Ενημερώνεται μηνιαίως από τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή για τη διακύμανση των δεικτών παρακολούθησης.
  • Αξιολογεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφασίζει κατά πόσο πρέπει ή όχι να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την ενεργοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης. Το Δ.Σ. αφού ζητήσει διευκρινίσεις αποφασίζει την ενεργοποίηση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία-πλαίσιο.
  • Επικοινωνεί εσωτερικά την ενεργοποίηση του Σχεδίου στα εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε να αρχίσει η εκτέλεση.
  • Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση.
  • Εισηγείται στο Δ.Σ. την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των προβληματικών πιστοδοτήσεων NPL’s και NPE’s, χαράσσει στρατηγικές και πολιτικές διαχείρισης αυτών.
  • Παρακολουθεί την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. πολιτική διαχείρισης κινδύνων.
  • Χαράσσει τις κατευθύνσεις του Προϋπολογισμού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ετήσιο Προϋπολογισμό καθώς και επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή του.
  • Εγκρίνει, τις αρχές και τους κανόνες Πιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας καθώς και τους κανονισμούς, εγχειρίδια και διαδικασίες Πιστωτικής Πολιτικής που ισχύουν κατ’ εφαρμογή των αρχών αυτών.
  • Αποφασίζει την πολιτική επιτοκίων και την τιμολόγηση των τυποποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων της Τράπεζας.
  • Εισηγείται στο Δ.Σ. την έκδοση και αναδιάρθρωση Εταιρικών Ομολόγων και τους όρους αυτών.
  • Συγκροτεί διοικητικές επιτροπές και καθορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τα εγκριτικά τους όρια περιλαμβανομένων των ορίων έγκρισης πιστοδοτήσεων.
  • Αποφασίζει την εισαγωγή νέων, καθώς και τη σημαντική διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας καθώς και την τιμολόγησή τους.
  • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ίδρυση Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων καθώς και τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στο δίκτυο Υποκαταστημάτων της Τράπεζας.
  • Εγκρίνει την έναρξη συνεργασιών σε τομείς ή κλάδους της οικονομίας και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεργασίας.
  • Εγκρίνει τη στρατηγική επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές της Τράπεζας σύμφωνα με τα όρια που της έχουν δοθεί από το Δ.Σ.
  • Αποφασίζει την πώληση, την αγορά, την εκμίσθωση, τη μίσθωση και γενικά την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα όρια που της έχουν δοθεί.
  • Εγκρίνει όρια πιστοδοτήσεων για φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και συμβιβαστικές ρυθμίσεις προβληματικών πιστοδοτήσεων σύμφωνα με τα εγκριτικά όρια που της έχουν δοθεί.

  Συνεδριάζει κατ΄ελάχιστο δύο φορές το μήνα.

 • Ειδική Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Πρόεδρος Δ.Σ. (Eκτελεστικό Mέλος)

  Αναπλ. Πρόεδρος

  • Ανώτερος Διευθυντής Πληροφορικής & Μέλος Ε.Ε.

  Μέλη

  • Διευθυντής Πληροφορικής
  • Manager Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων


  Κύριες αρμοδιότητες

  • Η αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξης της Πληροφορικής.
  • Η αξιολόγηση της Ανάλυσης & Διαχείρισης των Κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την έγκριση μεγάλων προμηθειών υλικού και λογισμικού.
  • Η εποπτεία των μεγάλων έργων και του προϋπολογισμού της Πληροφορικής.
  • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων έργων ανάπτυξης πληροφορικής,
  • Η αξιολόγηση πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών έργων πληροφορικής.
  • Η εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους σε θέματα Πληροφορικής και Οργάνωσης.


  Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο, ή και έκτακτα και μπορεί να προσκαλεί μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονα, η παρουσία του οποίου, κατά την κρίση της απαιτείται.

 • Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO)

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Ανώτερη Γενική Διευθύντρια

  Αναπλ. Πρόεδρος

  • Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Μέλος Ε.Ε.

  Μέλη

  • Chief Strategist
  • Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων
  • Σύμβουλος Διοίκησης (Αθανάσιος Κασαπίδης)


  Κύριες αρμοδιότητες

  • Εισηγείται τη στρατηγική της τράπεζας στην ανάπτυξη των στοιχείων Ενεργητικού- Παθητικού.
  • Προτείνει τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με παράλληλη άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σε προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Παρακολουθεί τη ρευστότητα και επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με κινδύνους και ενημερώνει σχετικώς την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Εξετάζει σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης.
  • Παρακολουθεί και υποβάλει προτάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη διατήρηση της διαθέσιμης ρευστότητας της Τράπεζας σε αποδεκτά επίπεδα.

  Συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση, ή σε διαφορετική συχνότητα όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν.

 • Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων

  Το Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων (Δ.Ο.Κ.) συστήθηκε σύμφωνα με την ΠΕΕ42/30.05.15 και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής της Στρατηγικής Διαχείρισης Καθυστερήσεων, έτσι όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ της Τράπεζας.

  Σύνθεση Δ.Ο.Κ.

  Πρόεδρος

  Senior Director Ανώτερης Διεύθυνσης Διαχ. Καθυστερήσεων

  Αναπλ. Πρόεδρος

  • Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (Κωνσταντίνος Σωφρονάς)

  Μέλη

  • Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων
  • Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών


  Κύριες αρμοδιότητες

  • Κεντροποιημένη επεξεργασία όλων των εσωτερικών αναφορών για τη διαχείριση των καθυστερήσεων.
  • Διαμόρφωση των διαθεσίμων τύπων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης ανά υπο-χαρτοφυλάκιο δανείων και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω των κατάλληλων δεικτών απόδοσης.
  • Καθορισμός των αρμοδιοτήτων, των οργάνων και των προσώπων τους, τα οποία μετέχουν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και καταλληλότητας των προτεινόμενων τύπων ρύθμισης, το σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων ρυθμίσεων.
  • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων για την αμοιβαία κατανόηση και ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από κάθε τύπο ρύθμισης και κατηγορία καθυστέρησης, ανά χαρτοφυλάκιο.


  Τα μέλη της ΔΟΚ συνεδριάζουν κατ' ελάχιστο σε τριμηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε απαιτηθεί.

 • Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Ανώτερη Γενική Διευθύντρια

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

  Μέλη
  • Chief Credit Officer (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του)
  • Επικεφαλής Επιχειρηματικού Κέντρου Κρήτης & Νήσων, (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του)
  • Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του)

  Κύριες αρμοδιότητες

  • Έγκριση πιστοδοτικών ορίων και δανείων μέσα στα προκαθορισμένα όρια της.
  • Παροχή εγκρίσεων για κάθε θέμα που η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει την επιτροπή να ενεργεί.


  Η Επιτροπή Πιστοδοτήσεων συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ή όποτε άλλοτε απαιτηθεί.

 • Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Senior Director Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων

  Αναπλ. Πρόεδρος

  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ (Κωνσταντίνος Σωφρονάς)

  Μέλη
  • Chief Credit Officer (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του)
  • Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του).
  • Διευθυντής Αναδιαρθρώσεων (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του).
  • Manager Διεύθυνσης Οριστικών Καθυστερήσεων (ή ο παρ’ αυτού οριζόμενος αναπληρωτής του).

  Κύριες αρμοδιότητες

  • Εξέταση και έγκριση αιτημάτων ή θεμάτων της Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Οριστικών Καθυστερήσεων που αφορούν σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, ρυθμίσεις, καταγγελίες, λήψη ένδικων μέσων, πλειστηριασμούς.
  • Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Τράπεζας σε πλειστηριασμούς.


  Η Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ή όποτε άλλοτε απαιτηθεί.

 • Επιτροπή Ενστάσεων

  Σύνθεση Επιτροπής

  Πρόεδρος

  Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

  Μέλη
  • Διευθυντής Αναδιαρθρώσεων ή η Manager Διεύθυνσης Οριστικών Καθυστερήσεων (ανάλογα με την υπό κρίση ένσταση)
  • Διευθύντρια Οργάνωσης & Κεντρικών Εργασιών

  Κύριες αρμοδιότητες

  • Η αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβάλλονται από πελάτες της Τράπεζας στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας Εξέτασης Ενστάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όπως εκάστοτε ισχύει (ΕΠΑΘ 195/1/29.07.2016).


  Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδριάζει εφόσον υπάρχουν αιτήματα ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται, ώστε να έχει κοινοποιηθεί στον πελάτη η απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα