Η Τράπεζα > Εταιρική Διακυβέρνηση > Κύριες Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριες Επιτροπές ΔΣ

https://www.pancretabank.gr/trapeza/diakyvernisi/kyries-epitropees-ds
 • Επιτροπή Ελέγχου

  Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από την ΠΔΤΕ 2577/2006 και το άρθρο 44 τουν Ν. 4449/2017.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής, όση και του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου :

  Πρόεδρος

  Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου

  Μέλη

  Αντώνιος Βασιλάκης

  Γεώργιος Καλουτσάκης

  Κύριες αρμοδιότητες

  • Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
  • Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ.
  • Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους εσωτερικούς, ή εξωτερικούς ελεγκτές.
  • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.
 • Επιτροπή Αποδοχών

  Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται από 3 μέλη του.

  Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών είναι τριετής όση και του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

  Πρόεδρος

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης

  Μέλη

  Αντώνιος Βασιλάκης

  Κύριες αρμοδιότητες:

  • Η προετοιμασία των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές, οι οποίες έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείριση αυτών για την Τράπεζα.
  • Η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία υλοποίησης της πολιτικής αποδοχών.
  • Η ενημέρωση, παροχή συμβουλών και υποβοήθηση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη διαμόρφωση, την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.
  • Η μέριμνα να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους.
  • Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των ανώτερων μελών της Διοίκησης της Τράπεζας, καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών της.
  • Η άμεση εποπτεία των αποδοχών των επικεφαλής στελεχών των μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η αξιολόγηση των περιοδικά υποβαλλόμενων, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποδοχών, με γνώμονα την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Τράπεζας συμπεριφορών.
  • Η διασφάλιση της συμβουλευτικής συμβολής των αρμόδιων Μονάδων της Τράπεζας (Διαχείρισης Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Προσωπικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού) στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, καθώς και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

  Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή διέπεται από την ΠΔΤΕ 2577/2006.

  Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη).

  Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

  Πρόεδρος

  Αντώνιος Βασιλάκης

  Μέλη

  Γεώργιος Καλουτσάκης

  Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης

  Κύριες αρμοδιότητες:

  • Αποστολή της Επιτροπής είναι η διασφάλιση ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, όπως επίσης ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνου είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα.
 • Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

  Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μέλη του Δ.Σ (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) αλλά και από ανώτατα Διοικητικά Στελέχη. H Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση ή εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο αυτής.

  Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

  Πρόεδρος

  Ιωσήφ Σηφάκης

  Μέλη

  Γεώργιος Κουρλετάκης

  Γεώργιος Καλουτσάκης

  Χρυσάνθη Παπαδοπούλου

  Φώτιος Κίτσος

  Κύριες αρμοδιότητες:

  • Καθορισμός των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας
  • Παρακολούθηση, ανάλυση και εισήγηση στο Δ.Σ θεμάτων στρατηγικών επιλογών με την παράλληλη αναγνώριση πιθανών κινδύνων κατά την εκτέλεση του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων
 • Νομικό Συμβούλιο

  Το Νομικό Συμβούλιο συστήθηκε μετά από απόφαση Δ.Σ. με σκοπό να παρέχει γνωμοδότηση και υποστήριξη σε εξειδικευμένα νομικά θέματα. Αναφέρεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σύνθεση Νομικού Συμβουλίου

  Πρόεδρος

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης

  Μέλη

  Ηρακλής Μαρκαντωνάκης

  Γεώργιος Περτσινάκης

  Ειρήνη Λεμπιδάκη

  Άννα Γκόβα

  Κύριες αρμοδιότητες:

  • Παροχή νομικής υποστήριξης στις Νομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας.
  • Διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί αμφισβητούμενων νομικών θεμάτων και επί θεμάτων γενικότερου νομικού ενδιαφέροντος, τα οποία θέτουν υπόψη του η Διοίκηση και οι Νομικές Υπηρεσίες.
Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα