Ιδιώτες > Δάνεια > Καταναλωτικά Δάνεια

Καταναλωτικά Δάνεια

https://www.pancretabank.gr/idiotes/daneia/katanalotika-daneia

«Παγκρήτια – Φοιτητικό Στήριγμα»

Νέο Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη διδάκτρων και λοιπών εξόδων σπουδών  

Αφορά : Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό*

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
 • Έλληνες φοιτητές άνω των 18 ετών που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΙΕΚ, Κολλέγια και Ιδιωτικές Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 1.500 € έως και 20.000 € ανά φοιτητή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

- Από 18 μήνες έως 60 μήνες (για ποσά από 1.500 € έως 5.000 €)

- Από 18 μήνες έως 84 μήνες (για ποσά από 5.000€ έως 20.000 €)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο με βάση το ΕΚΤ

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ **

Από 10,5 % έως 12,5% πλέον εισφοράς Ν. 128 (0,60%)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα
 • Ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Προαιρετική ασφάλιση στα προγράμματα ζωής δανειοληπτών και προστασίας προσωπικών αντικειμένων «SynWallet»
 • Δυνατότητα απόκτησης του προνομιακού καταθετικού λογαριασμού για φοιτητές «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ», χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες, κατά την οποία εισπράττονται μόνο οι τόκοι
 • Μερική ή ολική πρόωρη αποληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Ισχύς του προνομιακού επιτοκίου και της διάρκειας του δανείου και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

* Στο λο­γα­ρια­σμό προ­στί­θε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά ένας κοινός οφειλέτης με τον οποίο ο φοιτητής συνδέεται με εύλογη σχέση και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μετέχει ενεργά στην αποπληρωμή του δανείου.

** Το περιθώριο καθορίζεται ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεργασία του πελάτη  με την Τράπεζα. Ενη­με­ρω­θεί­τε λε­πτο­με­ρέ­στε­ρα για τα επι­τό­κια εδώ.

Προσωπικά - Καταναλωτικά

Επιτόκιο Αναφοράς: ΕΚΤ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 10,00% έως 13,00%
(με ενοχικές εξασφαλίσεις)

Από 6,50% έως 9,50%
(με εμπράγματες εξασφαλίσεις)

Μισθοδοτούμενοι & Συνταξιούχοι από την Παγκρήτια Τράπεζα

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 8,00% έως 11,00%
(με ενοχικές εξασφαλίσεις)

*Το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώνεται εντός του παραπάνω εύρους ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, το προφίλ του πελάτη και τη συνεργασία του με την Τράπεζα.

- Δύναται να παρασχεθεί επιπλέον έκπτωση επιτοκίου ανάλογα με την καταθετική σχέση και τη συνεργασία του πελάτη με την Τράπεζα, καθώς  και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα πα­ρα­πά­νω επι­τό­κια προ­σαυ­ξά­νο­νται με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά του Ν.128.

Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα