Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

"Σπίτι μου" Πρόγραμμα Στέγασης Νέων

Συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο

Σπίτι μου

Συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο

Στηρίζουμε τους νέους να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Στέγασης νέων «Σπίτι μου» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Εάν ανήκετε στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος και δεν διαθέτετε ακίνητο κατάλληλο για κατοικία, υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα κατάστημα του δικτύου μας και αποκτήστε άμεσα το νέο σας σπίτι με χαμηλότοκο ή άτοκο στεγαστικό δάνειο. 

Πλεονεκτήματα
 • Άτοκη χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους για το 75% του δανείου και προνομιακό επιτόκιο για το υπόλοιπο 25%
 • Επιδότηση επιτοκίου για το σύνολο του δανείου για τρίτεκνους ή πολύτεκνους
 • Απαλλαγή από την εισφ. Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)
 • Χρηματοδότηση έως του 90% της αξίας του ακινήτου βάσει του συμβολαίου αγοράς με ανώτατο ποσό τις 150.000 €
 • Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

Χαρακτηριστικά του δανείου

Ποσό 

Χρηματοδοτείται έως το 90% της αξίας του ακινήτου βάσει του συμβολαίου αγοράς, με μέγιστο ποσό τις 150.000 € και εφόσον η εκτίμηση του ακινήτου είναι τουλάχιστον ίση με την αξία του συμβολαίου.

Διάρκεια 

Από 3 έως 30 έτη.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται ως εξής:

 • 0% για το 75% του στεγαστικού δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια της Δ.ΥΠ.Α.
 • Euribor 3μήνου, πλέον περιθωρίου από 1,50% έως 2,00% για το 25% του στεγαστικού δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια της Τράπεζας

Το τελικό επιτόκιο του δανείου προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα:
(75% * 0%) + (25% * επιτόκιο τράπεζας)

Στην περίπτωση των τρίτεκνων ή πολύτεκνων το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% από τη Δ.ΥΠ.Α. καθόλη τη διάρκεια του δανείου.


Η επιδότηση επιτοκίου έχει εφαρμογή από τη στιγμή που ο δικαιούχος προσκομίσει στην Τράπεζα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, και ισχύει για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται σε περίπτωση καθυστέρησης >90 ημερών με δυνατότητα επανένταξης κατόπιν έγκρισης από την Επενδυτική Επιτροπή του Προγράμματος, εφόσον εξοφληθούν πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ή το δάνειο ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση.


Σημείωση:

 • Το δάνειο δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,12%
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Euribor λάβει αρνητική τιμή και για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.


Ενδεικτικό Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ Στεγαστικού Δανείου Προγράμματος «Σπίτι μου»

Για ποσό στεγαστικού δανείου 150.000 € (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου σήμερα 3,05% (σε περίπτωση που η τιμή του είναι αρνητική λογίζεται μηδενική) πλέον περιθωρίου 2,00% για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 360 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος 0 €, έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου 235,60 € και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού 4.320 €:

Συνολικό ποσό πίστωσης: 150.000 €
Συνολικό κόστος πίστωσης: 34.766,12 € εκ των οποίων τόκοι 30.210,52 € + έξοδα  235,60 € και ασφάλιστρα 4.320 €
Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: 184.766,12 €
Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ1,27%
Μηνιαία δόση: 500,58 €

Αποπληρωμή 

Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις οι οποίες εξοφλούνται αυτόματα από λογαριασμό που τηρείται στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς ποινή.

Εξασφαλίσεις 

 • Προσημείωση Υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου
 • Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του δανείου με την προσθήκη εγγυητή.

Ασφάλιση

 • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού με δικαιούχο της ασφαλιστικής αποζημίωσης την Παγκρήτια Τράπεζα.
 • Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

Έξοδα

 • Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος
 • Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου (86,80 € και 148,80 € αντίστοιχα) και τα έξοδα που αφορούν στην εγγραφή της προσημείωσης.

 

Δικαιούχοι

Nέοι (άγαμοι, έγγαμοι, πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, μονογονεϊκές οικογένειες) ηλικίας από 25 έως 39 ετών κατά την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι:

 • δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για κατοικία
 • εντάσσονται, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στις εισοδηματικές κατηγορίες που προβλέπονται για τη λήψη του επιδόματος θέρμανση


Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα
Μέγιστο ετήσιο εισόδημα
Άγαμος/η
10.000 € 

 16.000 € 

Έγγαμα Ζευγάρια
10.000 € 
24.000 € + 3.000 € για κάθε παιδί
Μονογονεϊκές Οικογένειες
 10.000 € 

27.000 € + 3.000 € για κάθε παιδί

και

 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτοί από την Τράπεζα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ακινήτου

Για να θεωρηθεί επιλέξιμο το χρηματοδοτούμενο ακίνητο θα πρέπει:

 • να έχει εμπορική αξία έως 200.000 € βάσει του συμβολαίου αγοράς
 • να έχει παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών βάσει της άδειας κατασκευής
 • να έχει μέγεθος έως 150 τ.μ.

και επιπλέον:

 • να χρησιμοποιηθεί για κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο
 • να βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής
 • να μην υπάρχει συγγενική σχέση Α΄ και Β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ανάμεσα στον δικαιούχο και στον πωλητή του ακινήτου

Διαδικασία δανειοδότησης

Η αίτησή σας υποβάλλεται σε ένα κατάστημα του δικτύου μας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος και η ένταξη των δικαιούχων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα έως την ανάλωση του προϋπολογισμού που θα διατεθεί.

Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να αναζητήσετε άμεσα το ακίνητο που σας ενδιαφέρει χωρίς τα στοιχεία του οποίου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα.

Η διαδικασία του δανείου ακολουθεί συνοπτικά τα κάτωθι βήματα:

 • Υποβολή αίτησης δανείου σε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητάς σας και της πιστοληπτικής σας ικανότητας από την Τράπεζα (εντός 60 ημερών από την παραλαβή της αίτησής σας με το σύνολο των δικαιολογητικών)
 • Από τη στιγμή που σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησής σας έχετε 60 ημέρες προκειμένου να γνωρίσετε στην Τράπεζα τα στοιχεία και την τιμή αγοράς του ακινήτου και να μας προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Νομικό και Τεχνικό Έλεγχο
 • Η Τράπεζα αποστέλλει τα στοιχεία στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. προκειμένου να διενεργήσει σχετικούς ελέγχους, να δεσμεύσει κονδύλια και να σας εντάξει στο Πρόγραμμα
 • Εντός 60 ημερών από τη θετική απάντηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. για την υπαγωγή σας πραγματοποιείται ο Νομικός και Τεχνικός έλεγχος του ακινήτου (εντός 120 ημερών σε περίπτωση αλλαγής ακινήτου)
 • Η προσκόμιση του μεταγεγραμμένου συμβολαίου, η οριστική έγκριση του δανείου και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιούνται εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.
 • Η δανειακή σύμβαση υποβάλλεται από την Τράπεζα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για λήψη έγκρισης
 • Πραγματοποιείτα η εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου προκειμένου η Τράπεζα να υποβάλει αίτημα εκταμίευσης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και να λάβει έγκριση
 • Η εκταμίευση του δανείου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα με δυνατότητα παράτασης 2 επιπλέον μηνών, εφόσον η αίτηση για την εγγραφή της προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των 6 μηνών

Υποβολή αιτημάτος προς την Επιτροπή Παρακολούθησης

Οι υποψήφιοι ή υφιστάμενοι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, μέσω της οποίας δύνανται να καταθέσουν συγκεκριμένο ερώτημα, αντίρρηση, διαμαρτυρία ή τυχόν παράπονο, προς την «Επιτροπή Παρακολούθησης» του Προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Επιτροπή Παρακολούθησης» είναι το αρμόδιο όργανο για την ορθή εφαρμογή των όρων του Προγράμματος «Σπίτι μου» και εξετάζει αιτήματα πλην εκείνων που αφορούν πιστωτικούς λόγους.

Δικαίωμα συμπλήρωσης της «Φόρμας Υποβολής Αιτημάτων» παρέχεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη απόρριψη από το τραπεζικό κατάστημα στο οποίο έχει απευθυνθεί ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται αιτήματα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης:

 • Απόρριψη επιλεξιμότητας υποψήφιου δανειολήπτη
 • Απόρριψη κατοικίας προς αγορά για λόγους
 • Παρέλευση κάποιας εκ των προθεσμιών που αφορούν στη διαδικασία του δανείου
 • Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης θεωρεί ότι το τραπεζικό κατάστημα προέβη λανθασμένα σε απόρριψη του αιτήματός του.

Τονίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η «Επιτροπή Παρακολούθησης» δεν εξετάζει αιτήματα που αφορούν τα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

Το αίτημα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλεται στο τραπεζικό κατάστημα όπου δόθηκε η έγγραφη απόρριψη. 

Δείτε επιπλέον

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας ή την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου» https://www.dypa.gov.gr/spitimou.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να καλέσετε, επίσης, στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού της Δ.ΥΠ.Α. 1555, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα εδώ.