Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Αντλήστε ρευστότητα από τις πωλήσεις σας, ξενοιάστε από χρονοβόρες διαδικασίες συμφωνίας υπολοίπων και διεκπεραίωσης εισπράξεων και διασφαλιστείτε από την εμφάνιση επισφαλειών.

Τι είναι το Factoring

To Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων) είναι η συμβατική σχέση μεταξύ ενός Προμηθευτή και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου (Πράκτορας ή Factor), στο πλαίσιο της οποίας ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Πράκτορα όλες ή μέρος των απαιτήσεών του έναντι ενός ή περισσοτέρων Αγοραστών του.

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη γρήγορη άντληση κεφαλαίων κίνησης και τη βελτίωση των ταμειακών τους ροών, χωρίς την εμπλοκή παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Το Factoring είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις πωλήσεις των Προμηθευτών και η είσπραξή τους είναι συνδεδεμένη με τους Aγοραστές.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Οι υπηρεσίες Factoring αφορούν μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Προμηθευτές) με έδρα την Ελλάδα που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους Αγοραστές τους, με επαναληπτική ή μεμονωμένη αγοραστική συμπεριφορά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  1. Χρηματοδότηση προς τον Προμηθευτή με μορφή προεξόφλησης ως ποσοστό επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  2. Διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  3. Επικοινωνία με Αγοραστές για συμφωνία υπολοίπων και είσπραξη απαιτήσεων
  4. Αξιολόγηση φερεγγυότητας των Αγοραστών
  5. Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου αγοραστών (Προϊόν Factoring Χωρίς Αναγωγή).

Ενημερωθείτε αναλυτικά

Πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

Η επιχείρηση σας, εκμεταλλευόμενη τις ανωτέρω υπηρεσίες, αποκομίζει:

  • Άμεση Ρευστότητα, ανάλογη των πωλήσεών της, προς κάλυψη των ταμειακών αναγκών κατά το διάστημα μεταξύ της τιμολόγησης και είσπραξης των απαιτήσεων από τους Αγοραστές (περίοδος πίστωσης)
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαπραγματευτικής θέσης της έναντι των προμηθευτών και της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών με Αγοραστές λόγω της αυξημένης ρευστότητας
  • Εμπεριστατωμένο Έλεγχο της φερεγγυότητας των Αγοραστών τόσο πριν την ενεργοποίηση της συνεργασίας Factoring, όσο και κατά τη διάρκειά της
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων να πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Factoring της Παγκρήτιας Τράπεζας, πάντα βάσει των συμφωνημένων μεταξύ Προμηθευτή και Αγοραστή/ών όρων και περιόδων πίστωσης
  • Ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου των Αγοραστών μέσω της ανάληψης του κινδύνου από την Παγκρήτια Τράπεζα και παράλληλα δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σας (Προϊόν Factoring Χωρίς Αναγωγή).

Προϊόντα Factoring

Ι. Εγχώριο Factoring Με Αναγωγή

Αφορά στην εκχώρηση απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς εγχώριους Αγοραστές.

Οι εκχωρήσεις μπορεί να αφορούν στο σύνολο των τιμολογίων προς τους Aγοραστές αυτούς ή επιλεκτικά τιμολόγια μόνο. Σε κάθε περίπτωση οι Αγοραστές ενημερώνονται, αποδέχονται και υπογράφουν τη σχετική αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων.

Παρέχεται προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη και έλεγχος φερεγγυότητας.

 ΙΙ. Εγχώριο Factoring Με Αναγωγή για απαιτήσεις που συνοδεύονται από μεταχρονολογημένες επιταγές

Αφορά στην εκχώρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς εγχώριους Αγοραστές. Οι αγοραστές δεν ενημερώνονται, ούτε υπογράφουν αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων. Η χρηματοδότηση γίνεται επί απαιτήσεων που καλύπτονται πλήρως από μεταχρονολογημένες επιταγές έκδοσης των Αγοραστών ή τρίτων.

Παρέχεται προεξόφληση, διαχείριση και έλεγχος φερεγγυότητας.

ΙII. Εγχώριο Factoring Χωρίς Αναγωγή

Αφορά στην εκχώρηση απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς εγχώριους Αγοραστές.

Οι εκχωρήσεις μπορεί να αφορούν στο σύνολο των τιμολογίων προς τους Aγοραστές αυτούς ή επιλεκτικά τιμολόγια μόνο. Σε κάθε περίπτωση οι Αγοραστές ενημερώνονται, αποδέχονται και υπογράφουν τη σχετική αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων.

Παρέχεται προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη, έλεγχος φερεγγυότητας και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

Ποιά είναι τα κόστη του Factoring

Το Factoring έχει 2 βασικές χρεώσεις:

Ι. την Προμήθεια Διαχείρισης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και αφορά στην αμοιβή του Πράκτορα για τη διαχείριση, είσπραξη και ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου (Προϊόν Factoring Χωρίς Αναγωγή) των απαιτήσεων αυτών και

ΙΙ. την Προμήθεια Προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται επί του ποσού προεξόφλησης, εφόσον γίνεται χρήσης αυτής.

Επιπροσθέτως, υφίστανται εφάπαξ χρεώσεις έναρξης και ετήσιας αναθεώρησης των ορίων factoring ή έξοδα αξιολόγησης Αγοραστών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: 216 6868600 E: factoring@pancretabank.gr