Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ύψος δανείου

από 25.000 € έως 1.500.000 €

Χαμηλό κόστος χρηματοδότησης

άτοκο κεφάλαιο συμμετοχής του Ταμείου στο δάνειο (40%) 

Διάρκεια δανείου

από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

Επιχειρηματική ανάπτυξη με άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου

Η Δράση έχει ως στόχο την προ­ώ­θη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης των επι­χει­ρή­σε­ων στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και την ενί­σχυ­ση των επεν­δύ­σε­ων μέσω της πα­ρο­χής δα­νεί­ων με ευ­νοϊ­κούς όρους.

Το κό­στος των δα­νεί­ων που χο­ρη­γούνται  είναι ιδιαί­τε­ρα ευ­νοϊ­κό για τις επι­χει­ρή­σεις καθώς, το κε­φά­λαιο συμ­με­το­χής του Τα­μεί­ου Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας ΙΙ στο δά­νειο (40%) είναι άτοκο.

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματος χρηματοδότησης για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, αρκεί να μην υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού από το παρόν Υποπρόγραμμα  και από όλα τα υπόλοιπα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ( 2, 3 & 4) και πάντα με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

H αί­τη­ση δα­νεί­ου υπο­βάλ­λε­ται από τις εν­δια­φε­ρό­με­νες επι­χει­ρή­σεις, ηλε­κτρο­νι­κά στο https://​www.​ependyseis.​gr/​mis επι­λέ­γο­ντας ως συ­νερ­γα­ζό­με­νη τρά­πε­ζα την Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα. Η αί­τη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης εκτυ­πώ­νε­ται και προ­σκο­μί­ζε­ται στην Τρά­πε­ζα μαζί με τα υπό­λοι­πα δι­καιο­λο­γη­τι­κά της Δρά­σης.

Οι πόροι του Ταμείου (366,3 εκ.ευρώ), συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

 

Δείτε εδώ το ενημερωτικό μας έντυπο.

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Υπό-σύσταση, νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας και η επένδυση θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων της
  • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλ. απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως 50 εκατ. € ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. €
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

Στα παραπάνω μεγέθη συμπεριλαμβάνονται τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ευνοϊκό επιτόκιο

Το παρεχόμενο επιτόκιο είναι προνομιακό και εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου δεδομένου ότι το υπόλοιπο 40% είναι άτοκο λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο σχήμα συγχρηματοδότησης με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

* Το ποσοστό 60% βαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%) 

Eπιλέξιμες δαπάνες

  • Επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση, είναι αυτές που περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης και τεκμηριώνονται με τα ανάλογα παραστατικά
  • Ο Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α. του τελικού αποδέκτη (ανακτήσιμος ή μη).

Μη επιλέξιμες δαπάνες

  • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού
  • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή
  • Χρηματοδότηση δαπανών σχετικές με εξαγωγές

Διασφαλίσεις

Ενοχικές ή/και εμπράγματες.

Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.

Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.

Είμαστε δίπλα σας για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρησή σας

1
Επισκεφθείτε ένα κατάστημα του δικτύου μας
2
Ενημερωθείτε για τα αναπτυξιακά μας προγράμματα
3
Προετοιμάζουμε μαζί τον φάκελο υποβολής της αίτησής σας