Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Δάνεια Ρευστότητας

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου “Business Growth Fund” της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για δαπάνες που σχετίζονται με τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) είναι υποχρεωτική.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης είναι η 30.06.2025.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.

Πλεονεκτήματα
 • Μείωση του συνολικού κόστους δανεισμού για την επιχείρηση με άτοκο δάνειο για το 40% του κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου για το 60% εκάστου δανείου που χορηγείται από την Τράπεζα.
 • Χωρίς προσκόμιση παραστατικών δαπανών κεφαλαίου κίνησης.
 • Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Τράπεζα στα κεφάλαιά της, ήτοι το 60% εκάστου δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%.
 • Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.
 • Εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου χωρίς ποινή.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας

 • με νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα
 • με σύσταση έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος.

Ποσό Δανείου

Από 10.000 € έως 1.500.000 €

Σχήμα χρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκαενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της Τράπεζας.

Υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που η Τράπεζα στα κεφάλαιά της (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Διάρκεια Δανείου

Από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Επιτόκιο

Προνομιακό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο 60% του δανείου λόγω της συμμετοχής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται άτοκο.

Το σύνολο του δανείου επιβαρύνεται με εισφορά του Ν.128/75.

Εξασφαλίσεις

Ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς υποβάλλετε αίτημα;

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr.
Kάθε ολοκληρωμένη αίτηση και κατόπιν μιας σειράς αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχετε επιλέξει για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς.
Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβετε μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/όπου αναγράφετε τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε και έχετε λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Επικοινωνία
 • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, hdb.gr
 • Επικοινωνήστε τηλεφωνικά 2111058659 ή
 • Αποστείλετε email στο Liquidityloans@hdb.gr