Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

 • Οικία Σταθερό

  Χρηματοδοτήστε κάθε στεγαστική σας ανάγκη με προνομιακό επιτόκιο και με την ασφάλεια της σταθερής δόσης.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα

  Η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75 έτη

  Ποσό:

  Από € 25.000 έως € 500.000

  Σκοπός:

  • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
  • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να ανέλθει έως τα 10 έτη.

  Επιτόκιο:


  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

  ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

  Έως 3 έτη

  Από 3,30%

  Έως 5 έτη

  Από 3,50%

  Έως 10 έτη

  Από 3,70%

  • Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται από το ποσοστό χρηματοδότησης
  • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια ΕΔΩ

  Ενδεικτικό Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ Στεγαστικού Δανείου με σταθερό επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση

  Για ποσό στεγαστικού δανείου € 100.000 (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,90% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 120 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380, λοιπά εφάπαξ έξοδα € 605,60 και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού € 1.260:


  Συνολικό ποσό πίστωσης: € 100.000

  Συνολικό κόστος πίστωσης: € 23.854,23 εκ των οποίων τόκοι € 21.608,63, έξοδα € 985,60 και ασφάλιστρα € 1.260

  Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: € 123.854,238

  Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 4,31%


  Ποσοστό Χρηματοδότησης:

  Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:


  • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
  • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

  Έξοδα:

  Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380

  Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μηνών στη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο οι τόκοι
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
  • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

  Εξασφαλίσεις:

  • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
  • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

  Ασφάλιση:

  • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού
  • Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.
 • Οικία Κυμαινόμενο

  Σας στηρίζουμε για να αποκτήσετε ή να ανακαινίσετε το σπίτι των ονείρων σας με προνομιακούς όρους.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα

  Η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75 έτη

  Ποσό:

  Από € 25.000 έως € 500.000

  Σκοπός:

  • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
  • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και μπορεί να ανέλθει έως τα 30 έτη.

  Επιτόκιο:


  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου από 3,00%

  • Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς
  • Το περιθώριο του επιτοκίου καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια ΕΔΩ


  Ενδεικτικό Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ Στεγαστικού Δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση

  Για ποσό στεγαστικού δανείου € 100.000 (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 3,30% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 360 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380, λοιπά εφάπαξ έξοδα € 605,60 και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού € 3.780:


  Συνολικό ποσό πίστωσης: € 100.000

  Συνολικό κόστος πίστωσης: € 64.819,90 εκ των οποίων τόκοι € 60.054,30, έξοδα € 985,60 και ασφάλιστρα € 3.780

  Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: € 164.819,90

  Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 3,56%


  Ποσοστό Χρηματοδότησης:

  Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:


  • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
  • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

  Έξοδα:

  Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380

  Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μηνών στη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο οι τόκοι
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
  • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

  Εξασφαλίσεις:

  • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
  • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

  Ασφάλιση:

  • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού
  • Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.
 • Οικία Flexy

  Πραγματοποιήστε τα όνειρά σας με ευελιξία εξασφαλίζοντας προνομιακό επιτόκιο και τον έλεγχο του οικονομικού σας προγραμματισμού για τα πρώτα 3, 5 ή 10 έτη.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα

  Η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75 έτη

  Ποσό:

  Από € 25.000 έως € 500.000

  Σκοπός:

  • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
  • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και μπορεί να ανέλθει έως τα 30 έτη.

  Επιτόκιο:

  • Σταθερό για τα πρώτα 3, 5 ή 10 έτη και στη συνέχεια Κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

  ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

  Έως 30 έτη

  Για τα 3 πρώτα έτη: Από 3,30%

  Για τα 5 πρώτα έτη: Από 3,50%

  Για τα 10 πρώτα έτη: Από 3,70%

  Euribor τριμήνου

  πλέον περιθωρίου από 3,00%


  Το ύψος του σταθερού επιτοκίου και του περιθωρίου καθορίζονται από το ποσοστό χρηματοδότησης
  • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια ΕΔΩ

  Ενδεικτικό Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ Στεγαστικού Δανείου με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα έτη και εν συνεχεία κυμαινόμενο και εμπράγματη εξασφάλιση

  Για ποσό στεγαστικού δανείου € 100.000 (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,90% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για τα δέκα πρώτα έτη και στη συνέχεια ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου (η τιμή του οποίου είναι σήμερα αρνητική και ως εκ τούτου λογίζεται μηδενική) πλέον περιθωρίου 3,30% πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για τα επόμενα δέκα έτη για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 240 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380, λοιπά εφάπαξ έξοδα € 605,60 και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού € 2.520:

  Συνολικό ποσό πίστωσης: € 100.000
  Συνολικό κόστος πίστωσης: € 48.262,25 εκ των οποίων τόκοι € 44.756,65, έξοδα € 985,60 και ασφάλιστρα € 2.520
  Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: € 148.262,25
  Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 4,17%

  Ποσοστό Χρηματοδότησης:

  Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:

  • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
  • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

  Έξοδα:

  Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 380

  Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μηνών στη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο οι τόκοι
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
  • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

  Εξασφαλίσεις:

  • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
  • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

  Ασφάλιση:

  • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού
  • Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.