Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Η Παγκρήτια Τράπεζα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής.

Ειδικότερα:

  • Καλύπτει προσωπικές και καταναλωτικές ανάγκες ιδιωτών μέσω μιας σειράς προϊόντων, τα χαρακτηριστικά των οποίων διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ιδιώτη.
  • Στηρίζει ενεργά τις στεγαστικές ανάγκες των πελατών της παρέχοντας δάνεια για την αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση/αναβάθμιση και επισκευή κατοικιών,  καθώς και για αγορά οικοπέδου.

Αγορά - Ανέγερση κατοικίας

Επιτόκιο Αναφοράς: ΕΚΤ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 3,00% έως 7,00%

Ανακαίνιση - Επισκευή Κατοικίας

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00% έως 9,00%

Αγορά οικοπέδου – ανέγερση κατοικίας (εκτός 1ης κατοικίας- για εκμετάλλευση)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00% έως 9,00%

* Το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώνεται εντός του παραπάνω εύρους ανάλογα με το προφίλ, την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, τη συνολική συνεργασία του με την τράπεζα, το είδος της εξασφάλισης και το ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου. 
Δύναται να παρασχεθεί επιπλέον έκπτωση επιτοκίου ανάλογα με την καταθετική σχέση και τη συνεργασία του πελάτη με την Τράπεζα, καθώς και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα πα­ρα­πά­νω επι­τό­κια προ­σαυ­ξά­νο­νται με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά του Ν.128. Ειδικότερα, 0,12% για στεγαστικά δάνεια για κατοικία και 0,60% για δάνεια για επαγγελματική στέγη.
- Κατά περίπτωση χρεώνονται έξοδα εξέτασης του δανειακού αιτήματος, καθώς και τα πραγ­μα­τι­κά έξοδα εκτί­μη­σης του ακι­νή­του και εγ­γρα­φής προ­ση­μεί­ω­σης, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμηθειών.