Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Η Παγκρήτια Τράπεζα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής.

Ειδικότερα:

  • Καλύπτει προσωπικές και καταναλωτικές ανάγκες ιδιωτών μέσω μιας σειράς προϊόντων, τα χαρακτηριστικά των οποίων διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ιδιώτη.
  • Στηρίζει ενεργά τις στεγαστικές ανάγκες των πελατών της παρέχοντας δάνεια για την αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση/αναβάθμιση και επισκευή κατοικιών,  καθώς και για αγορά οικοπέδου.

Αγορά - Ανέγερση κατοικίας

Επιτόκιο Αναφοράς: ΕΚΤ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 3,00%

Ανακαίνιση - Επισκευή Κατοικίας

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00%

Αγορά οικοπέδου – ανέγερση κατοικίας (εκτός 1ης κατοικίας- για εκμετάλλευση)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ *

Από 5,00%

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ, την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και το ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης επιτοκίου ανάλογα με τη συνολική συνεργασία του με την Τράπεζα και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

- Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75. Ειδικότερα, 0,12% για στεγαστικά δάνεια για κατοικία και 0,60% για δάνεια επαγγελματικής στέγης.

- Κατά περίπτωση χρεώνονται έξοδα εξέτασης του δανειακού αιτήματος, καθώς και τα πραγματικά έξοδα εκτίμησης του ακινήτου και εγγραφής προσημείωσης, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμηθειών.