Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Δάνειο αποκατάστασης ζημιών από σεισμό «Παγκρήτια Στήριξη»

Ιδιώτες Δάνεια
Δάνειο αποκατάστασης ζημιών από σεισμό «Παγκρήτια Στήριξη»

Στηρίζουμε τους πληγέντες από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος με το ειδικά διαμορφωμένο δάνειο αποκατάστασης ζημιών «Παγκρήτια Στήριξη».

Δικαιούχοι:

Φυσικά Πρόσωπα - ιδιοκτήτες ακινήτων του Ν. Ηρακλείου που έχουν υποστεί ζημία από τον σεισμό της 27.09.2021

Ποσό:

Από € 2.000 έως € 20.000

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον σταθερού περιθωρίου 2,90% για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%)

*ΣΕΠΠΕ : 4,23% για δάνειο Ευρώ 10.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 2,90% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 2,90%), διάρκειας 60 μηνών, με 6 μηνη περίοδο χάριτος και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 0 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

Πλεονεκτήματα:
 • Εφάπαξ εκταμίευση
 • Μηδενικά έξοδα δανείου
 • Χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες
 • Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Εξόφληση έως 7 χρόνια
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 • ΑΔΤ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών
 • Βεβαίωση τελευταίας Μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή Βεβαίωση Σύνταξης (για συνταξιούχους)
 • ΕΝΦΙΑ ή έντυπο Ε9
 • Βεβαίωση Μηχανικού ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο έχει υποστεί ζημία από τον σεισμό της 27.09.2021
 • Προτιμολόγια ή προσφορές που αφορούν σε δαπάνες σχετικές με τον σκοπό του δανείου