Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Ιδιώτες Δάνεια
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα, για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα), με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών. Αφορά σε κατοικία που:

1. χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

2. υφίσταται νόμιμα

3. δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

4. έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ' βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τις 26.11.2017.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις €100.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: μέχρι 26.675€.

Το ύψος του δανείου είναι συνάρτηση του ποσοστού επιχορήγησης που προκύπτει για τον ωφελούμενο και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων στην οποία αυτός εντάσσεται.

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής του 70% του ποσού δανείου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,08% συμπεριλαμβανομένου της εισφοράς του Ν.178/75, η οποία υπολογίζεται μόνο στο ποσό του κεφαλαίου που καλύπτεται από την Τράπεζα και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο (δηλ.0,08%).

Οι τόκοι του δανείου είναι κατά 100% επιδοτούμενοι για όλη τη διάρκεια του δανείου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβαρύνσεις.

• Χωρίς έξοδα δανείου.

• Χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Επιτρέπεται η λήψη ενοχικών εγγυήσεων σε περιπτώσεις που το επιθυμούν οι ωφελούμενοι, προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και των πολιτών εκείνων που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος.

• Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αντλήσετε από τον οδηγό του προγράμματος ή την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr/

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.