Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
''Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ'' - Β' Κύκλος

Ιδιώτες Δάνεια
''Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ'' - Β' Κύκλος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα, για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια -οικίες-, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών. Αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια* χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Υλοποιείται μεταξύ των δυνητικά ωφελούμενων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

*Σε περίπτωση υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων θα πρέπει κατά την αίτηση να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη : μέχρι 25.000€.

Το ύψος του δανείου είναι συνάρτηση του ποσοστού επιχορήγησης που προκύπτει για τον ωφελούμενο σύμφωνα με την εισοδηματική και οικογενειακή κατάστασή του.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,08%

Οι τόκοι του δανείου είναι κατά 100% επιδοτούμενοι για όλη τη διάρκεια του δανείου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβαρύνσεις.
  • Χωρίς έξοδα δανείου.
  • Χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Επιτρέπεται η λήψη ενοχικών εγγυήσεων σε περιπτώσεις που το επιθυμούν οι ωφελούμενοι, προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και των πολιτών εκείνων που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος.