Αναζήτηση

Ιδιώτες Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Πρόγραμμα Σταδιακής Προσαρμογής Δόσεων Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Δανείων

Ιδιώτες Covid 19 - Mέτρα Στήριξης
Πρόγραμμα Σταδιακής Προσαρμογής Δόσεων Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Δανείων

Πρόγραμμα Σταδιακής Προσαρμογής Δόσεων Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Δανείων Ατομικών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών

Η Τράπεζα, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, προσφέρει στους πελάτες-πιστούχους της τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) σε επιχειρηματικά δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα Αναστολής Τμημάτων Δόσεων απευθύνεται σε πελάτες-πιστούχους (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) που :

 • είναι οφειλέτες για τους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί προηγούμενη αναστολή δόσεων λόγω Covid 19.
 • κατά την ημερομηνία της αίτησης έχουν εξοφλήσει:
  - Όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου (δόσεις, τόκους, λοιπές οφειλές) που ήταν απαιτητές μέχρι την 31/12/2020, καθώς και
  - Οποιεσδήποτε λοιπές οφειλές (π.χ. έξοδα, ασφαλιστήρια) και τόκους που έχουν γίνει απαιτητοί από την 01/01/2021 μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης.

Κατ’ εξαίρεση γίνεται αποδεκτή και η αίτηση πιστούχων των οποίων τα δάνεια παρουσιάζουν ληξιπροθεσμία μικρότερη των 30 ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αρκεί να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη δόση κεφαλαίου κατά το ποσοστό που αναλογεί στον μήνα και το έτος της περιόδου προσαρμογής.

Για παράδειγμα: Αν η οφειλή παρουσιάζει ληξιπροθεσμία μιας δόσης π.χ. για τον μήνα Ιανουάριο 2021, θα πρέπει να εξοφληθεί το 25% της δόσης, ενώ αν αυτή είναι τον Ιούλιο του 2021 θα πρέπει να εξοφληθεί το 50%.

Από την ένταξη στο Πρόγραμμα εξαιρούνται οι ακόλουθοι τύποι δανείων :

• Σταθερού επιτοκίου

• Δάνεια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

• Επιχειρηματικά που έχουν χορηγηθεί μέσω των Δράσεων ΤΕΠΙΧ, COSME, ΕαSI

• Δάνεια, τα οποία έχουν ενταχθεί στους Νόμους Ν.4469/2017, 4605/2019 και Ν. 3869/2010

Πώς εφαρμόζεται το μέτρο της Σταδιακής Επαναφοράς:

Η δόση αναπροσαρμόζεται ξεκινώντας από 25% επί αυτής, αυξάνοντας σταδιακά το ποσοστό της ως εξής:

Από 01.01.2021 έως 30.06.2021: Καταβάλλεται το 25% του ποσού της κάθε δόσης κεφαλαίου

Από 01.07.2021 έως 31.12.2021: Καταβάλλεται το 50% του ποσού της κάθε δόσης κεφαλαίου

Από 01.01.2022 έως 30.06.2022: Καταβάλλεται το 75% του ποσού της κάθε δόσης κεφαλαίου

 • Με την ισόχρονη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, οι νέες δόσεις που θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν μετά τη λήξη του, όπως αυτή ίσχυε πριν την εφαρμογή της σταδιακής επαναφοράς.
 • Ο πιστούχος καθορίζει κατά την αίτησή του την περίοδο σταδιακής επαναφοράς, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 30/06/2022.

Επισημάνσεις :
-
Πέραν των μειωμένων δόσεων κεφαλαίου οι τόκοι και οι λοιπές υποχρεώσεις του δανείου (π.χ. έξοδα ασφαλιστήρια) θα καταβάλλονται κανονικά.
- Μετά την υλοποίηση του προγράμματος Σταδιακής Επαναφοράς Δόσεων, δεν θα είναι εφικτή η επαναφορά του δανείου στην προ της εφαρμογής του προγράμματος κατάσταση.

Υποβολή Αίτησης:

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι απλή και ανέξοδη.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ως εξής:

 • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία o πιστούχος έχει εγγράφως δηλώσει στην Τράπεζα.
 • Τηλεφωνικά στο 2810 338716 (Καθημερινά 08:00-16:00)
 • Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online (ο πιστούχος θα πρέπει να ελέγχει σε τακτή βάση τα εισερχόμενα μηνύματά του).
 • Με επίσκεψη στο Κατάστημα*

Το αίτημα στην Τράπεζα θα υποβάλλεται από τον πιστούχο (οφειλέτη ή συν οφειλέτη) για τον οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί η αναστολή δόσεων Κεφαλαίου.

Εάν έχετε καθυστερημένες οφειλές και δεν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ωστόσο επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Αναστολής Τμημάτων Δόσεων Κεφαλαίου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας για την εξεύρεση ανάλογης λύσης.


Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση από την οποία αποστείλατε το μήνυμα, είτε τηλεφωνικά από το κατάστημα μέσω του οποίου υποβάλατε το αίτημά σας.

Αν υποβάλλετε το αίτημά σας τηλεφωνικά θα απαιτηθεί, εφόσον αυτό εγκριθεί, να επισκεφθείτε ένα κατάστημά μας προκειμένου να υπογράψετε τη σχετική αίτηση.


*Για την εξυπηρέτησή σας μέσω του καταστήματος θα ισχύσει το ωράριο λειτουργίας, καθώς και οι οδηγίες των αρμόδιων φορέων για τα εκάστοτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό σας συστήνουμε να επικοινωνείτε προηγουμένως τηλεφωνικά με το κατάστημα συνεργασίας σας.

Έντυπο Αίτησης Αναστολής

Κατεβάστε και εκτυπώστε την Αίτηση Αναστολής από ΕΔΩ