Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Jessica
Τ.Α.Α. Κρήτης

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Jessica
Τ.Α.Α. Κρήτης

Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης
Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Για να είναι ένα ΤΑΑ επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το JESSICA, πρέπει να αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτει επαρκή ικανότητα και ανεξαρτησία διαχείρισης, πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο και επαρκή προϋπολογισμό για την ανάληψη των επιλεγέντων έργων και ισχυρή χρηματοοικονομική υποστήριξη.
Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης δύναται να τα διαχειρίζονται επαγγελματικά σχήματα του τραπεζικού και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα, αξιοποιώντας την χρηματοοικονομική, τεχνική και διαχειριστική εμπειρία τους και τις ικανότητές τους στη διαχείριση έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης
Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης δημιουργήθηκε από την Παγκρήτια Τράπεζα η οποία επελέγη μετά από Ανοικτή Πρόσκληση για την Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενεργώντας για λογαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.