Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια της Παγκρήτιας Τράπεζας απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων προς το εξωτερικό, παρέχοντάς τους χρηματοδότηση μέγιστης διάρκειας 4 μηνών, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για εξαγωγικές πιστώσεις  για τις οποίες έχει συναφθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω Ο.Α.Ε.Π.