Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Δράση Επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧΙΙ - Υποπρόγραμμα 3)

Η Παγκρήτια Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID–19, συμμετέχει στη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, και υπάγονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ όπως προσδιορίζονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκάστοτε ισχύουν.

Επιδότηση τόκων:

Το επιτόκιο είναι 100% επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου, για δε την υπόλοιπη διάρκειά του παραμένει επιδοτούμενο κατά το 40%.

Η εισφορά του Ν. 128/75 (η οποία εφαρμόζεται στο 60% του δανείου), καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται.

Προϋποθέσεις επιδότησης τόκων:
  • Για την επιδότηση των τόκων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν καθ΄όλο το διάστημα της επιδότησης επιτοκίου, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
    Τυχόν παρέκκλιση της παραπάνω προϋπόθεσης αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης επιτοκίου.
  • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων.
Χαρακτηριστικά Δανείου:

Κεφάλαιο Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID – 19.


Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης:
500.000€ ανά επιχείρηση

Το ύψος του δανείου καθορίζεται:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών όπως αποτυπώνεται για το οικονομικό έτος που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
    Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου καθορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους, ή έως το 80% των επί πιστώσει αγορών τους.

Διάρκεια: από 2 έως 5 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.


Τρόπος εξυπηρέτησης:
με 3μηνες, 6μηνες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.


Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής:
χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα:
5% επί του ποσού του δανείου με ελάχιστο τα 100€.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης Τιμολογίων.

Υποβολή Αίτησης:

Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣΚΕ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.


Κατάθεση Αιτήματος χρηματοδότησης σε Κατάστημα του Δικτύου*

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν το έντυπο της αίτησης από το ΠΣΚΕ και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχονται σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

*Για την εξυπηρέτησή σας θα ισχύσει το ωράριο λειτουργίας, καθώς και οι εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων φορέων για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό σας συστήνουμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το κατάστημα συνεργασίας σας.

Τι ισχύει σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία Υποπρογράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».
Ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (de minimis).