Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 4

H Παγκρήτια Τράπεζα συνεχίζοντας τη στήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID–19, παρέχει δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους στο πλαίσιο της Δράσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – Υποπρόγραμμα 4».

Απευθύνεται σε:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματικούς πελάτες της τράπεζας που πλήττονται από την πανδημία (βάσει ΚΑΔ-Παράρτημα I) και είχαν αιτηθεί στο ΠΣΚΕ για το ΤΕΠΙΧ-ΙΙ Υποπρόγραμμα 3, επιλέγοντας ως συνεργαζόμενη τράπεζα την Παγκρήτια.

Μη επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που:

  • Έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί μέσω του Υποπρογράμματος 3 του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ή έχουν λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19».
  • ‘Έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στα υπόλοιπα προγράμματα, κατά την ημερομηνία αποστολής της αίτησης χρηματοδότησης από την Τράπεζα στην ΕΑΤ.

Έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις κατά την τελευταία τριετία, που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσό των 200.000€ που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης τιμολογίων.

Ύψος Δανείου:
  • Έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τη χρήση 2019

ή

  • Έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους, ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Μέγιστο ύψος δανείου: 500.000€ ανά επιχείρηση.

Διάρκεια & εξυπηρέτηση δανείου:

Το δάνειο έχει διάρκεια από 2 έως 5 έτη και μπορεί να αποπληρωθεί σε 3μηνες, 6μηνες ή ετήσιες δόσεις

Περίοδος Χάριτος:

Από 6 έως 12 μήνες

Επιδότηση Τόκων και Προϋποθέσεις:

Η ΕΑΤ επιδοτεί τους τόκους για τα δύο πρώτα έτη από την εκταμίευση του δανείου, ενώ με την πάροδο της διετίας, οι τόκοι καταβάλλονται από την ίδια την επιχείρηση.

Στο καθεστώς της επιδότησης εντάσσονται και οι τόκοι της περιόδου χάριτος, ενώ δεν επιδοτούνται η εισφορά Ν.128 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

Για την επιδότηση των τόκων η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να διατηρεί για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
  • Να μην εμφανίζει, κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων, ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων, η επιδότηση των τόκων διακόπτεται.

Διάρκεια Προγράμματος:

Μέχρι εξάντλησης των προβλεπόμενων πόρων.

Δυνατότητα Πρόωρης Εξόφλησης:

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, χωρίς ποινή.

Όροι υποβολής αίτησης:
  • Στο Υποπρόγραμμα 4, μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος των δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.
  • Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση από το Υποπρόγραμμα 1 ή/και το Υποπρόγραμμα 2 της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο ο συνολικός δανεισμός της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (de minimis).