Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Παράταση Προγράμματος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) στη δραστηριότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Παγκρήτια Τράπεζα  συμμετέχει στη Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19», με σκοπό να διευκολύνει τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες πελάτες της να λειτουργήσουν ομαλά την επόμενη μέρα της κρίσης, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας των επιχειρήσεών τους.

Σκοπός της Δράσης και επιλέξιμες δαπάνες:

Το πρόγραμμα καλύπτει τους τόκους υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για περίοδο έως 5 μηνών, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2020 έως 31/8/2020.

Αφορά δάνεια ενήμερα ή δάνεια που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών, με σημείο αναφοράς την 31/12/2019 ή την 29/2/2020.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα :

 • Επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης
 • Συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών)

Οι δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν συναφθεί πριν την 1/4/2020.

Ύψος Επιδότησης:

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης τόκων για κάθε επιχείρηση (μαζί με τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις), δεν μπορεί να ξεπερνά τις 800.000 €. Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.3.2020/C 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δικαιούχοι & Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να δραστηριοποιούνται κατά την 19/3/20 στους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχουν πληγεί (όπως αναφέρονται στο κείμενο της υπουργικής απόφασης - Παράρτημα V).
 • Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του αρ. 40 του Ν. 4488/2017 (Α’ 137)
 • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 • Αν δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη-μετακύλιση της ενίσχυσης, εν μέρει ή εξολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Δεσμεύονται ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τους εργαζομένους που απασχολούσαν την 19/03/2020.
 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη περίοδο, μπορούν να λάβουν της ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που :

 • Έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές (όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση – Παράρτημα ΙV)
 • Εκκρεμεί σε βάρους τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 • Δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Είναι εξωχώριες.
Υποβολή Αιτήσεων:

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από τους ενδιαφερομένους απευθείας στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διάστημα Υποβολής αιτήσεων έως και 31/8/2020


1. Για ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Μετά τη σύνδεσή σας στο ΠΣΚΕ επιλέγετε : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ COVID-19 MME. Θα πρέπει να υποβάλλετε μία αίτηση για το σύνολο των επιλέξιμων δανείων που έχετε σε κάθε τράπεζα.
 • Κατά την υποβολή της Αίτησης θα πρέπει :
  • Να συμπληρώσετε στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου ΥΠΟΒΟΛΗ
  • Να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Να οριστικοποιήσετε την αίτηση για να είναι διαθέσιμη για περαιτέρω επεξεργασία.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια γίνεται από την Τράπεζα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κατά σειρά υποβολής τους στο σύστημα. Θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω του ΠΣΚΕ.


2. Για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αν έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση, της οποίας η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί και επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη διάρκεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας.


3. Για ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αν το αίτημά σας είναι ήδη εγκεκριμένο και επιθυμείτε να επωφεληθείτε από την παρεχόμενη παράταση, θα πρέπει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να:

 • Υποβάλετε «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», συμπληρώνοντας τους επιπλέον μήνες που επιθυμείτε.
 • Επισυνάψετε νέα Υπεύθυνη Δήλωσης Δελτίου Σώρευσης στην οποία μεταξύ των άλλων, θα έχετε συμπληρώσει το ποσό των τόκων που είχε εγκριθεί αρχικά.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε ΕΔΩ.