Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) μέσω του Προγράμματος «COSME COVID-19»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποσό χορήγησης: Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1.500.000€.

Σκοπός χορήγησης: Κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια δανείων: έως εννέα (9) έτη, με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής το 1ο έτος (για τοκοχρεωλυτικά δάνεια).

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor και περιθώριο 4,00% έως 7,00% (με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης), πλέον εισφοράς Ν. 128/75.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαμηλές Διασφαλίσεις λόγω της υφιστάμενης εγγύησης του Ε.Τα.Ε.
Επισκεφθείτε: COSME - Loan Guarantee Facility (LGF)

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Δάνεια σε Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) στο Πλαίσιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Στην παρούσα χρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
Η χρηματοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
H Τράπεζα στο πλαίσιο του COVID-19 μπορεί μέσω της νέας σύμβασης με το ΕΤαΕ να χορηγήσει δάνεια με ποσοστό εγγύησης 90% στο κάθε δάνειο που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο “EaSI Covid19”

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’:

1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).
2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).
3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).
5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά:
- στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)
- σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή
- στην πορνογραφία
ή τα οποία προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη:
- είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων
- λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.
6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών, όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:
- ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και
- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το μέγιστο ύψος δανεισμού ανά πελάτη είναι €50.000 και ανά δάνειο €25.000.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα
Με δόσεις τακτής λήξης (μηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ)
Έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη
β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση)
Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο
Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου (μέγιστο 7,00%) πλέον εισφοράς Ν. 128/1975

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη χρηματοδότηση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον διασφαλίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el

Παρέχεται εγγύηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).