Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δάνεια μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» - Υποπρόγραμμα Ι

Η Δράση έχει ως στόχο την προ­ώ­θη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης των επι­χει­ρή­σε­ων στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και την ενί­σχυ­ση των επεν­δύ­σε­ων μέσω της πα­ρο­χής δα­νεί­ων με ευ­νοϊ­κούς όρους.

Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, το κεφάλαιο συμμετοχής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ στο δάνειο (40%) είναι άτοκο.

H αίτηση δανείου υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας ως συνεργαζόμενη τράπεζα την Παγκρήτια Τράπεζα. Η αίτηση χρηματοδότησης εκτυπώνεται και προσκομίζεται στην Τράπεζα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Δράσης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Υπο-σύσταση, νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας και η επένδυση θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων της.
 • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλ. απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως 50 εκατ. € ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. €. Στα παραπάνω μεγέθη συμπεριλαμβάνονται τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  -
  ύψος δανείου: 25.000€ έως 1.500.000€*
  - διάρκεια αποπληρωμής: 5-10έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

* Μέγιστο ύψος δανείων: €1.500.000, από όλα τα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (1, 2, 3 & 4)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το παρεχόμενο επιτόκιο είναι προνομιακό και εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου* δεδομένου ότι το υπόλοιπο 40% είναι άτοκο λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο σχήμα συγχρηματοδότησης με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.


*πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%) η οποία υπολογίζεται μόνο στο μέρος των κεφαλαίων που συνεισφέρει η Τράπεζα (60%).

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πόροι του Ταμείου (366,3 εκ.ευρώ), συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).Δάνεια με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.)

H Παγκρήτια Τράπεζα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), προσφέροντας στους πελάτες της, επιχειρηματίες και ΟΤΑ, τη δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομών στην Κρήτη.

Μέχρι σήμερα η Τράπεζα έχει υπογράψει με την Ε.Τ.Επ. συμφωνίες συνολικού ύψους 285 εκ. ευρώ, με σκοπό τη διάθεσή τους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ΟΤΑ υπό μορφή μακροχρόνιων επενδυτικών δανείων.

Αντίστοιχα έχει υπογράψει με το Ε.Τα.Ε. συμβάσεις συνολικού ύψους 67,5 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Δάνεια μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Ειδικότερα «τελικοί δικαιούχοι» είναι :
α) αυτόνομες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).
β) Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) με τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
  -
  ύψος δανείου: ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τις λειτουργικές της ανάγκες.
  - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  -
  ύψος δανείου: έως 12.500.000€
  - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
 • Προνομιακή Τιμολόγηση σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης
 • Επιπλέον μείωση στο τιμολόγιο για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)
 • Χωρίς εισφορά Ν.128/75.

Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) μέσω του Προγράμματος «COSME»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποσό χορήγησης: Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1.500.000€.

Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση πληροί έστω και ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Innovfin (InnovFin Innovation Eligibility Criteria), το οποίο απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 150.000€.

Σκοπός χορήγησης:

α) Επένδυση σε πάγια ή/και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή/και
β) κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια δανείων: έως δέκα (10) έτη, με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 5 έτη (για τοκοχρεωλυτικά δάνεια).

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor και περιθώριο 4,00% έως 7,00% (με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης), πλέον εισφοράς Ν. 128/75.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαμηλές Διασφαλίσεις λόγω της υφιστάμενης εγγύησης του Ε.Τα.Ε.
Επισκεφθείτε: COSME - Loan Guarantee Facility (LGF)

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Δάνεια σε Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) στο Πλαίσιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Στην παρούσα χρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
Η χρηματοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’:

1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).
2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).
3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).
5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά:
- στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)
- σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή
- στην πορνογραφία
ή τα οποία προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη:
- είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων
- λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.
6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών, όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:
- ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και
- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη ανέρχεται μέχρι 25.000€.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα
Με δόσεις τακτής λήξης (μηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ)
Έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη
β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση)
Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο
Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου (μέγιστο 7,00%) πλέον εισφοράς Ν. 128/1975

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη χρηματοδότηση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον διασφαλίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el

Παρέχεται εγγύηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).