Αναζήτηση

Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δάνεια με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.)

H Παγκρήτια Τράπεζα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), προσφέροντας στους πελάτες της, επιχειρηματίες και ΟΤΑ, τη δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομών στην Κρήτη.

Μέχρι σήμερα η Τράπεζα έχει υπογράψει με την Ε.Τ.Επ. συμφωνίες συνολικού ύψους 285 εκ. ευρώ, με σκοπό τη διάθεσή τους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ΟΤΑ υπό μορφή μακροχρόνιων επενδυτικών δανείων.

Αντίστοιχα έχει υπογράψει με το Ε.Τα.Ε. συμβάσεις συνολικού ύψους 67,5 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Δάνεια μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Ειδικότερα «τελικοί δικαιούχοι» είναι :
α) αυτόνομες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).
β) Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) με τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
  -
  ύψος δανείου: ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τις λειτουργικές της ανάγκες.
  - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  -
  ύψος δανείου: έως 12.500.000€
  - διάρκεια αποπληρωμής: 2-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
 • Προνομιακή Τιμολόγηση σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης
 • Επιπλέον μείωση στο τιμολόγιο για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)
 • Χωρίς εισφορά Ν.128/75.

Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) μέσω του Προγράμματος «COSME»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποσό χορήγησης: Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1.500.000€.

Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση πληροί έστω και ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Innovfin (InnovFin Innovation Eligibility Criteria), το οποίο απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 150.000€.

Σκοπός χορήγησης:

α) Επένδυση σε πάγια ή/και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή/και
β) κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια δανείων: έως δέκα (10) έτη, με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 5 έτη (για τοκοχρεωλυτικά δάνεια).

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor και περιθώριο 4,00% έως 7,00% (με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης), πλέον εισφοράς Ν. 128/75.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαμηλές Διασφαλίσεις λόγω της υφιστάμενης εγγύησης του Ε.Τα.Ε.
Επισκεφθείτε: COSME - Loan Guarantee Facility (LGF)

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Δάνεια σε Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) στο Πλαίσιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Στην παρούσα χρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
Η χρηματοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’:

1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).
2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).
3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).
5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά:
- στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)
- σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή
- στην πορνογραφία
ή τα οποία προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη:
- είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων
- λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.
6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών, όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:
- ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και
- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη θα ανέρχεται σε ύψος μέχρι 24.900€.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα
Με δόσεις τακτής λήξης (μηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ)
Έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη
β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση)
Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο
Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου (μέγιστο 7,00%) πλέον εισφοράς Ν. 128/1975

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη χρηματοδότηση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον διασφαλίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el

Παρέχεται εγγύηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).


Δάνεια μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Υπο-σύσταση, νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας και η επένδυση θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων της.
 • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλ. απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως 50 εκατ. € ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. €. Στα παραπάνω μεγέθη συμπεριλαμβάνονται τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης).
  - ύψος δανείου: 10.000€ έως 300.000€ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
  - διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  -
  ύψος δανείου: 10.000€ έως 800.000€
  - διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Ενημερωθείτε:
Συνοπτικός Πίνακας Προγραμμάτων

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο ΕΚΤ και μέγιστο περιθώριο επιτοκίου 4,00%, πλέον εισφοράς.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Δράση θα είναι σε ισχύ έως την 28-02-2019.

Ειδικότερα, για τα κεφάλαια κίνησης το συνολικό ποσό του δανείου θα πρέπει να εκταμιεύεται άπαξ εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 28-05-2019. Για τα επενδυτικά δάνεια, υπάρχει δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων του δανείου, ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας της περιόδου χάριτος, ωστόσο η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 28-05-2019.


Επισκεφθείτε:
ΕΤΕΑΝ - ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Δάνεια σε Συνεργασία με τη μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Action Finance Initiative (AFI)»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εν γένει ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, που βιώνουν οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης και συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εξέταση ενός αιτήματος χρηματοδότησης από την Τράπεζα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη θα ανέρχεται σε ύψος μέχρι 15.000€

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και
2. Χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων.

Διάρκεια έως 60 μήνες, με δυνατότητα να συμπεριληφθεί 6 μήνες περίοδος χάριτος.
Συχνότητα πληρωμής δόσεων έως 3 μήνες.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (κατά το μέγιστο 7,00%) πλέον Εισφοράς Ν. 128/1975.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διασφαλίσεις:

Για Ατομικές Επιχειρήσεις
1. Εγγύηση της AFI
2. Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εγγυήσεων του Ε.Τα.Ε.

Για Εταιρίες
1. Εγγύηση της AFI
2. Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εγγυήσεων του Ε.Τα.Ε.
3. Εγγύηση των φορέων της εταιρείας.

Επισκεφθείτε : http://www.afi.org.gr